ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 แบบจำลองเพื่อประเมินมูลค่าที่ดิน : กรณีศึกษาที่ดินเพื่ออยู่อาศัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = A Land valuation model: A Case Study of residential land, San Sai District, Chiang Mai Province / สมาพร ฝากามน / 2549 /Full Text
Subject
ที่ดิน -- สันทราย (เชียงใหม่)
ที่ดิน -- ราคา
1002 แบบจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติการใช้พลังงานของตู้อบไฟฟ้าด้วยตรรกศาสตร์ฟัซซี = Automatic control system model for energy consumption in electric oven by Fuzzy logic / เสกสรร ทายะรังษี / 2549 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตู้อบ -- การออกแบบและการสร้าง
ฟัสซีลอจิก
1003 แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลชุมชน = Sleep patterns and sleep disturbance factors among Pediatric Patients in a Community Hospital / อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
ผู้ป่วย
การนอนหลับ
Dissertations, Academic -- Nursing
1004 แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Leadership style of basic education institution administrators, Khum Yuam District, Mae Hong Son Province / นิกร สุขใจ / 2549 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
ผู้นำ
โรงเรียน -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
1005 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินขณะปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ = Mother-toddler interaction during performing developmental promotion activities / ชญานิษฐ์ ถิ่นวนา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1006 ประสบการณ์ของสตรีวัยรุ่นที่เสพติดแอมเฟตามีน = Experiences of amphetamine dependent female adolescents / นัยนา แก้วคง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1007 ประสิทธิผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Performance effectiveness of villages and community funds in Mueang Kelang Nakorn municipality, Mueang District, Lampang Province / ณัฐนพิน ขันนาแล / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กองทุนหมู่บ้าน
ชุมชน
เมือง -- ลำปาง
1008 ประสิทธิผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of consumers' production activities on Health Products of Chiang Mai Provincial Public Health Office / ปูริดา ปิ่นทอง / 2549 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
การคุ้มครองผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1009 ประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสารในองค์การผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กรณีศึกษา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย = Effectiveness of organizational communication through information and communication technology: a case study of the department of provincial administration, ministry of interior / กนกวรรณ สมนา / 2549 /Full Text
Subject
กรมการปกครอง
การสื่อสารในองค์การ
1010 ประสิทธิผลของการป้องกันปราบยาเสพติดให้โทษของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of narcotic suppression and eradication of Mae Sai police station, Ching Rai province / จรัญ เริงธรรม / 2549 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
สถานีตำรวจ -- แม่สาย (เชียงราย)
1011 ประสิทธิผลของการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย : กรณีศึกษาบริเวณผาดำและน้ำตกแม่สา = Effectiveness of asset capitalization in Doi Suthep-Pui National Park: a case study of Pha Dam and Mae-Sa Waterfalls areas / กุลพล อมตอาชาชัย / 2549 /Full Text
Subject
ทรัพย์สิน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
1012 ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาตามหลักสูตรโภชนบัญญัติและการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักของผู้ที่เป็นโรคอ้วน = Effectiveness of counseling regarding food-based dietary guidelines and exercise for weight loss of the obese person / กิตติมา บุญเจ็น / 2549 /Full Text
Subject
โภชนาการ
การออกกำลังกาย
การควบคุมน้ำหนัก
โรคอ้วน
1013 ประสิทธิ์ผลของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of health promotion services for Diabetic patients at Nongpueng primary care unit, Nongpueng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province / พิมใจ อุ่นบ้าน / 2549 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลหนองผึ้ง
การส่งเสริม
Dissertations, Academic -- Nursing
1014 ประสิทธิผลของยางสไตรีนบิวตะไดอีนในการเป็นสารเพิ่มความเหนียวสำหรับพอลิสไตรีน = Effectiveness of styrene-butadiene and butadiene rubbers as toughening agents for polystyrene / จุฑามณี สายแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ความเหนียว
พอลิสไตรีน
ยางสไตรีนบิวตะไดอีน
ยางบิวตะไดอีน
1015 ประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of the Kaset-Mai Village fund, Tambon Nong Han, Amphoe San Sai, Changwat Chiang Mai / ฉัตรสุมณ ทัศนา / 2549 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลหนองหาร
1016 ประสิทธิภาพของการจัดการระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำพูน = Efficiency of information systems for community development management of Tambon Administrative Organization in Lamphun Province / ประจักษ์จิตร สายนะที / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนาชนบท -- ลำพูน
1017 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตข้าวในระบบการทำฟาร์มที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Technical efficiency of rice production in rice-based farming systems in Northeastern Thailand / เดือนแรม บ่อเงิน / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- การผลิต
ข้าว -- การปลูก
ระบบเกษตรกรรม
1018 ปริมาณกรดเบนโซอิด กรดซอร์บิคและกรดซาลิไซลิคในน้ำผลไม้บรรจุปิดสนิทที่ผลิตในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Quantity of benzoic, sorbic and salicylic acids in hemetically sealed fruit juices produced in Chiang Mai / กรรณิการ์ วิศิษฏ์โชติอังกูร / 2549 /Full Text
Subject
กรดเบนโซอิก
กรดซอร์บิค
กรดซาลิไซลิก
น้ำผลไม้
1019 ปริมาณจิบเบอเรลลินและไซโตไคนินที่เกิดภายในยอดลำไยพันธุ์ดอก่อนการออกดอก = Endogenous gibberellins and cytokinins contents in shoot apex of longan (Dimocarpus Longan Lour. var. Dor) / วิลาสินี วงศ์ใหญ่ / 2549 /Full Text
Subject
ลำไย -- การออกดอก
จิบเบอเรลลิน
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ฮอร์โมนพืช
ไซโตไคนิน
1020 ปัจจัยเกี่ยวข้องต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to falls among dementia patients as perceived by nurses in Suan Prung psychiatric hospital, Chiand Mai province / จันทร์ศิริ มีดี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74