ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 บทบาทของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Role of administrative committee provincial admistration in provincial development: A case study of Chiang Mai province / หัสยา เพชรบัวศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
การพัฒนาจังหวัด
การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่
982 บทบาทของครูสังคมศึกษาต่อการส่งเสริมโครงการจักรยานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของโรงเรียนไชยโรจน์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of social studies teachers in the cycling for preserving the environment and energy project at Chairoj Vittaya School, Chiang Mai Province / อภิชาติ สุขอร่าม / 2549 /Full Text
Subject
พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
โครงการจักรยาน
983 บทบาทของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในการส่งเสริมเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ = Roles of health spa enterprises in promoting Chiang Mai as a health care center / พาษกล ชัยวิศิษฐ์ / 2549 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
984 บทบาทของผู้นำต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล: กรณีศึกษาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of leaders on people's participation in the formulation of Sub-district Development Plan: A Case study of three-year development plan of Huai Sai Sub-district administrative organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รมณ มโนรส / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาตำบล
985 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Role of educational institution administrators in supporting child centered learning management in Pai District, Mae Hong Son Province / ธนภัทร จองหมุ่ง / 2549 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
986 บทบาทของพระสงฆ์ต่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากิจกรรมการสนทนาระหว่างพระสงฆ์กับนักท่องเที่ยว = Roles of buddhist monks in tourism : a case study of Monk Chat / สุจิณณา พานิชกุล / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
สงฆ์
987 บทบาทของภาษีธุรกิจเฉพาะต่อการประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์= The role of specific business tax on real estate trading / มณี สุขแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- เชียงใหม่
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
988 บทบาทของสตรีในทางการเมืองท้องถิ่นในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's role in local politics in San Klang sub-district, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / จิตประชา มูลสมบัติ / 2549 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลสันกลาง
สตรีกับการเมือง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลสันกลาง
989 บทบาทของสื่อมวลชนที่มีผลต่อการเล่นพนันฟุตบอลในอำเภอเมือง เชียงใหม่ : กรณีศึกษาฟุตบอลโลกปี 2006 = Roles of mass media on soccer betting in Amphoe Mueang, Chiang Mai : case study of FIF World Cup 2006 / กิติพงษ์ ศักดาทร / 2549 /Full Text
Subject
ฟุตบอล -- การพนัน -- เชียงใหม่
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
ฟุตบอลโลก'06
990 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย = The role of non-governmtntal organization on people's process in natural resource management : a case study of the upper Mae Ping River basin management project, wildlife fung Thailand / ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ / 2549 /Full Text
Subject
องค์กรพัฒนาเอกชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำปิง
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
991 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = The Role of the Tambon administrative organization for promoting vocational training program in mueang Lamphun District, Lamphun Province / ปรีชา อุปะทะ / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
อาชีพ -- ลำพูน
การส่งเสริมอาชีพ -- ลำพูน
992 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดลำพูน = Role of tambon administration organization in supporting tambon agricultural technology transfer and service center operation in Lamphun Province / นภาพร ทางทิศ / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทคโนโลยีการเกษตร -- ลำพูน
993 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ตามความเป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Role of thesis and independent study advisors as perceived and expected by graduate students at Chiang Mai University / จันทร์สลวย ปรีชามาตร / 2549 /Full Text
Subject
วิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษาบัณฑิต -- เชียงใหม่
994 บทบาทในการส่งเสริมสิทธิเด็กของครูสังคมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Roles for supporting children's right of social studies teachers in Chiang Mai Educational Service Area 4 / พิสุทธิศักดิ์ พลอยชิตกุล / 2549 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
สิทธิเด็ก
995 บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา = The Role of public prosecutors in criminal investigation / สมมาตร โตโพธิ์ไทย / 2549 /Full Text
Subject
อัยการ
คดีอาญา
996 บทบาทพระสงฆ์ในการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน = Buddhist Monks' Roles in the Community HIVAID Work / พระธนวรรธน์ วรรณลีย์ / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
สงฆ์ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
สงฆ์ -- เชียงราย
โรคเอดส์ -- เชียงราย
997 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพัลส์และดิจิตอลเทคนิค ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา = Computer assisted instruction on pulse and digital for vocational certificate level 1 in electronics Phayao technical college / ประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
การศึกษาทางอาชีพ -- พะเยา
998 บทวิเคราะห์สู่แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากของทันตาภิบาลภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีศึกษา: จังหวัดตราด = Analysis to practice for dental health promotion of dental nurse under universal health care coverage: case in Trad Province / เสาวลักษณ์ ชูบางบ่อ / 2549 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- ตราด
ช่องปาก
ทันตาภิบาล
999 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความภักดีต่อตราสินค้าในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Five-factor model of personality in predicting brand loyalty to the facial care products of female consumers in Amphor Mueang, Changwat Chiang Mai / ปิยพร อนุสาร / 2549 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
สตรี -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง
ผิวหนัง -- การดูแลและสุขวิทยา
1000 แบบจำลองเชิงตัวเลข 2 มิติของการไหลในท่อที่ยืดหยุ่นได้ = Two dimensional numerical model of flow ina compliant tube / สมจิตร หาชานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
อากาศพลศาสตร์
ท่อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74