ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเยอบีร่าโดยใช้สารโคลชิซินและสารเอททิลมีเทนซัลโฟเนต = Mutation induced in gerbera using colchicine and ethyl methanesulfonate (EMS) / สุมนา จำปา / 2549 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ
เยอบีร่า
โคนซิซิน
82 การใช้กรดอะซิติก กรดเปอร์อะซิติกและเกลืออะซิเตทร่วมกับสารเคลือบผิวในการควบคุมราเขียวบนส้มสายน้ำผึ้ง = Use of acetic acid, peracetic acid and acetate salts with coating agents for controling green mold on tangerine cv. Sainampueng ;Use of acetic acid, peracetic acid and acetate salts with coating agents for controling green mold on tangerine cv. Sainampueng / สุธนัย ภักดี / 2549 /Full Text
Subject
ส้ม -- การเคลือบผิว
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
กรดอะซิติก
83 การใช้กลยุทธ์การเจรจาหาความหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ = Use of negotiation of meaning strategies to promote English reading comprehension / ชวนพิศ ศรีวิชัย / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การแปล
84 การใช้กลวิธีการเรียนแบบพี แอล เอ เอ็น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using plan learning strategies to promote English reading comprehension and summary writing ability of Mathayom Suksa 4 students / ชนิดา ศรีสองเมือง / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
85 การใช้การเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย = Using storyline method instruction for intellectural development of preschool children / กาญจนา บุญนะ / 2549 /Full Text
Subject
เด็ก
การศึกษาขั้นอนุบาล -- พะเยา
การสอนแบบสตอรีไลน์
สติปัญญา
86 การใช้การสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์เพื่อเพิ่มพูนความรู้คำศัพท์และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Use of lexically based language teaching to enhance English vocabulary knowledge and reading comprehension of expanding level students พะเยา พรหมเทศ / พะเยา พรหมเทศ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
87 การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคม = Using group discussion to promote English speaking and writing abilities and social skills / กัลยา มหาวัน / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
88 การใช้กิจกรรมกลุ่มในชั่วโมงโฮมรูมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using group activities in homeroom session to to develop emotional quotient of Prathom Suksa 6 students / ดานุรัตน์ จันทะรส / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
89 การใช้กิจกรรมกลุ่มในชั่วโมงโฮมรูมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using group activities in homeroom session to enhance moral quotient of Mathayom Suksa 5 students / ศิประไพ ติยะบุตร / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
90 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ = Using group activities to develop social adjustment of Mathayom Suksa 2 students with physical impairment or health problem / ณัฏฐา สวยสด / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสัมพันธ์
การปรับตัวทางสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เด็กพิการ -- เชียงใหม่
91 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง = Using group activities to develop self-esteem of mathayom suksa 5 students in Arunothai School, Lampang Province / สมพร จำรัสเฟื่องฟู / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความนับถือตนเอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
92 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนประจำช่วงชั้นที่ 4 = Using group activities to develop emotional quotient of grade level 4 students / อาทิตย์ คุณยศยิ่ง / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสัมพันธ์
ความฉลาดทางอารมณ์ -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
93 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเผ่าม้ง = Using group activities to develop human relations of Hmong Phathom Suksa students / ภณิตา เจริญสุข / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน
มนุษยสัมพันธ์
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
ม้ง
94 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนระดับอนุบาล 2 = Using group activities to promote reading readiness of Kindergarten Level 2 Students / กมลวรรณ ไชยศรี / 2549 /Full Text
Subject
การอ่าน -- เชียงใหม่
กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
95 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงชั้นที่ 3 = Use of group activities to develop interpersonal relationship building of students with mental retardation at Grade Level 3 สมนึก เหลืออ่อน / สมนึก เหลืองอ่อน / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสัมพันธ์
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- เชียงใหม่
96 การใช้กิจกรรมการเขียนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Use of collaborative writing activities to promote English writing ability and social skills of expanding level students นคร กิจจรูญชัย / นคร กิจจรูญชัย / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียน
97 การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Using thai folk plays to develop mathematics concepts of Preschool Children / ทัดดาว ดวงเงา / 2549 /Full Text
Subject
การละเล่น -- ไทย
คณิตศาสตร์
นักเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
ความคิดรวบยอด
98 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using life skill activities to develop self-concept of Mathayom Suksa 3 students / จุฬารัตน์ ป้อมเสมา / 2549 /Full Text
Subject
การรับรู้ตนเอง -- เชียงใหม่
การดำเนินชีวิต -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
99 การใช้กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความสามารถทางกลไกของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล = Use of physical activities to develop biomotor abilities of the child with mental retardation, phraepunyanukul school / พัทธยา หมื่นแสน / 2549 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- แพร่
ความสามารถทางกลไก -- แพร่
100 การใช้กิจกรรมที่เน้นกลวิธีทางการสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Using activities focused on communication strategies to enhance listening-speaking abilities and decrease anxiety of developing level students / จิตติพร ไชยรินคำ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ความวิตกกังวล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74