ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 คุณภาพเนื้อและไขมันของไก่เบรสไก่โรคไอแลนด์เรดและไก่แม่ฮ่องสอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่ = Meat and fat quality of bresse, Rhode island red and Maehongson chicken fed with laying hen diet / อัจฉรา ขยัน / 2549 /Full Text
Subject
ไก่ -- อาหาร
เนื้อไก่
ไขมัน
902 คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Service quality as perceived by clients at out-patient Department in Community Hospitals, Chiang Rai Province / นงนุช แสนชัชวาล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
903 คุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ปีที่ 2543-2547 = Quality of the Graduates of Arts Programs, Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Chiang Mai Campus, Graduated between B.E. 2543-2547 / วีระ สิริเสรีภาพ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ -- บัณฑิต
บัณฑิต -- เชียงใหม่
สงฆ์ -- การศึกษา
904 คุณภาพและผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลส้มในประเทศไทย = Quality and effect on central nervous system of essential oil from Thai citrus plants / วันวิสาข์ ศรีนวลไชย / 2549 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Central nervous system
Citrus
น้ำมันหอมระเหย
ส้ม -- ไทย
905 คุณลักษณะทางความร้อนและการไหลในห้องเผาไหม้แบบชั้นวัสดุกลมอัด = Thermal and flow characteristics in Spherical-packed-bed combustor / บัญชา ธนปิยะวณิชย์ / 2549 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
การเผาไหม้
906 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดระยอง = Preferable characteristic of Industrial educational diploma graduates as needed by enterprises in Rayong Province นิรมล ประกอบกิจ / นิรมล ประกอบกิจ / 2549 /Full Text
Subject
ช่างอุตสาหกรรม -- ระยอง
สถานประกอบการ
907 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Preferable characters of provincial administrative organization council members and their capacity to solve problems according in people's needs in Doi Tao District, Chiang Mai Province / ทนงศักดิ์ วีระ / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดอยเต่า (เชียงใหม่) -- ประชากร
908 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Desirable and actual characteristics of graduates majoring in Thai, Faculty of Education, Chiang Mai University / กรกัญญา ราชพลสิทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
บัณฑิต -- เชียงใหม่
909 คุณสมบัติเชิงระบบของระบบการทำฟาร์มที่มีข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่ = Systems properties of rice-based farming systems in Chiang Mai Province / มาลีรัตน์ นิ่มนวล / 2549 /Full Text
Subject
ฟาร์ม
การจัดการฟาร์ม -- เชียงใหม่
ระบบเกษตรกรรม
ข้าว -- การปลูก
910 เครื่องมือช่วยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นบนเว็บ = Web questionnaire generator tool / ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
แบบสอบถาม
เว็บไซต์
911 เงินกู้นอกระบบกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนเงินล้าน) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Informal loans and the village and community's fund management process (Million Fund) in Chiang Mai Municipality / ภูรินท์ แก้วโมราเรืองฤทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
กองทุนหมู่บ้าน
เงินกู้ -- เชียงใหม่
912 จังหวะ ลีลา จากธรรมชาติ = Rhythms from nature / โอภาส ชมชื่น / 2549 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
ธรรมชาติ
913 จุดแข็งและจุดอ่อนของการให้ผู้มีอาชีพให้เช่าหลักทรัพย์ในการเสนอขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล: กรณีศึกษาในศาลจังหวัดเชียงใหม่ = Strength and weakness of allowing property rental entrepreneurs to stand surely for provisional release of the accused or defendants: a case study of the Chiang Mai Province Court / เวียง ขวัญอ้นอินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
ผู้ต้องหา
ศาล -- เชียงใหม่
914 จุดที่เหมาะสมในกระบวนการทำแห้งของกระดาษสาสีที่ย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimal point of drying process of Colored Saa paper with natural materials using design of experiment techniqes / สมศักดิ์ วรรณชัย / 2549 /Full Text
Subject
กระดาษสา -- การอบแห้ง
การอบแห้ง
การออกแบบการทดลอง
915 จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและการจำแนกชนิดด้วยเทคนิคทางโมเลกุล = Effective microorganisms for agricultural and agroindustrial waste degradation and molecular techniques for identification / นันพนา จันทร์แก้ว / 2549 /Full Text
Subject
จุลินทรีย์ -- การจำแนก
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
916 เจตคติของผู้ปกครองต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านก้อง จังหวัดลำพูน = Parents' attitude towards roles of monk teacher teaching moral education at lower secondary. Lamphun Province พระสุรเชษฐ์ เจริญสุข / สุรเชษฐ์ เจริญสุข, พระ / 2549 /Full Text
Subject
ครู -- ลำพูน
ภิกษุ
ศีลธรรมจรรยา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
917 เจตคติต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยบางประการและจิตลักษณะที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ของสตรีวัยรุ่น = Attitude towards some Thai cultural values and personality traits used in predicting HIV preventive behaviors on sexuality of female adolescents / กุสุมาวดี เรืองแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ค่านิยมในวัยรุ่น
เพศสัมพันธ์
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
918 ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการรับฟังพยานบุคคลในคดีข่มขืนกระทำชำเรา : กรณีศึกษาศาลจังหวัดในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 = The discretion of the judge in admitting witness evidence in rape case : A case study of provincial court under the Region 5 Chief Justice Office / วีระเวช ลีฬหะบำรุง / 2549 /Full Text
Subject
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5
พยานหลักฐาน
ศาล
ผู้พิพากษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การข่มขืน
919 ต้นทุนการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา = Production cost of nursing programme, Phayao Boromarajonnani College of Nursing / นครินทร์ นันทฤทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ต้นทุนการผลิต
บัณฑิต -- ต้นทุนและประสิทธิผล
บัณฑิต -- พะเยา
920 ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยในจักษุคลินิก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Activity-based cost of services in ophthalmic clinic, Srisangwornsukhothai hospital / วนิดา ศรีม่วง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74