ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งตับและทางเดินน้าดีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Quality of sleep and factors disturbing sleep in hepatocellular and cholangiocarcinoma patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
882 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Nursing care quality as perceived by hospitalized patients at Chiang Saen Hospital, Chiang Rai, province / วนิดา จันตัน / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงแสน
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
883 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Nusing care quality as perceived by hospitalized patients at Mae Sai Hoapital, Chiang Rai Province / นิรภรณ์ หลวงฟอง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
884 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing care quality as perceived by hospitalized patients at San Pa Tong Hospital, Chiang Mai Province / บพิตร พรมจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
885 คุณภาพการให้บริการของด่านศุลกากรลำพูนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Quality of services of Lamphun customs house in the Northern Region Industrial estate, Lamphun province / ณัฐิกา รังศิริ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษีศุลกากร -- ลำพูน
ด่านศุลกากร
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
886 คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากรแม่สาย จ. เชียงราย = Quality's service of the one stop service center in Mae Sai customs house, Chiang Rai province / พินิตา ใจแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศุลกากร -- แม่สาย (เชียงราย)
887 คุณภาพการให้บริการของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The quality of services of the special medical service center, Chiang Mai University / ณรงค์ชัย เป็งภีระ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
888 คุณภาพการให้บริการสนามกีฬา: กรณีศึกษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Service quality of complex: A case study of Lamphun Provincial Administrative Organization sports complex / นพดล เกิ้งบุรี / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สนามกีฬา -- ลำพูน
889 คุณภาพของมะเดื่อฝรั่งที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด = Quality of common figs dehydrated by tray dryer / กิตตินันท์ ธรรมไชย / 2549 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
มะเดื่อฝรั่ง
890 คุณภาพของเวชระเบียนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานการรังรองคุณภาพโรงพยาบาล = Quality of medical records of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital in accordance with hospital accreditation standards / นุรัตน์ วรรณเวก / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. งานเวชระเบียนและสถิติ
ผู้ป่วย -- ข้อมูล
891 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Quality of working life of Chiang Mai Rajabhat University personnel / ละอองดาว ปานโปร่ง / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
892 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Quality of working life among nurse managers, Uttaradit Hospital / สัมพันธ์ สวนสำเนียง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
893 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Quality of working life among nurse managers, Community Hospitals, Uttaradit Province | / ละออ วิรัตน์คำเขียว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
894 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ = Quality of working life among staff nurse, community hospitals, Phrae Province / ธาราทิพย์ อุทัศน์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
895 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Quality of working life among staff nurses, Community Hospitals, Uttaradit Province / วาริพินทร์ นันทวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
896 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Quality of working life among staff nurses, Srisangwornsukhothai Hospital / นงนุช อินเจือจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
897 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Quality of working life among staff nurses, Uttaradit Hospital / กาญจนา ชั้นสุพัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
898 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ = Quality of working life among professional nurses, Phrae Hospital / รสสุคนธ์ ศุภวโรดม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
899 คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of HIV infected orphans receiving highly active antiretroviral therapy in Doi Saket District, Chiang Mai Province / จีรยา ขนาบแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
โรคเอดส์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
สารต้านไวรัส -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
900 คุณภาพซากเนื้อ และไขมันของไก่เบรสและไก่กระดูกดำภายใต้สภาพการผลิตเชิงพาณิชย์ = Carcass meat and fat quality of bresse and black-boned chicken under commercial production / ปริญญา กัญญาคำ / 2549 /Full Text
Subject
เนื้อไก่
ไก่ -- การเลี้ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74