ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความสุขและความสามารถในการเผชิญปัญหาของกลุ่มครูอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ = Happiness and coping abilities of volunteer teachers in Tsunami affected areas / อภิพร อิสระเสนีย์ / 2549 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา -- ไทย (ภาคใต้)
ครูอาสาสมัคร -- ไทย (ภาคใต้)
ความสุข
สึนามิ
862 ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Suicide risk of alcoholic patients at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ชลีพร แสนไชย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
863 ความหร้อมของประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness of the village community in formulating a Tambon development plan: A case study of San Pa Tong Distric, Chiang Mai Province / ภาวนียา ไชยคำ / 2549 /Full Text
Subject
แผนพัฒนาตำบล
หมู่บ้าน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
864 ความหลากหลาย การกระจายในแนวดิ่งและนิเวศวิทยาเชิงประชากรของแพลงก์ตอน เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity, vertical distribution and population ecology Planktons for water quality monitoring in Doi Tao reservoir, Chiang Mai province / ลานทอง ธิติสุทธิ / 2549 /Full Text
Subject
แพลงก์ตอน
นิเวศวิทยาพืช
คุณภาพน้ำ
อ่างเก็บน้ำดอยเต่า (เชียงใหม่)
865 ความหลากหลาย คุณค่าทางโภชนาการ และพยาธิของแมลงน้ำที่กินได้ในอำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Diversity, nutritional values and parasites of edible aquatic insects in Amphoe Ban Thi and Amphoe Mueang Lamphun, Lamphun Province / วราภรณ์ น้อยโขง / 2549 /Full Text
Subject
แมลงน้ำ -- ลำพูน
แมลงน้ำ -- บ้านธิ (ลำพูน)
พยาธิ
866 ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ที่หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of bryophytes at Khun Chang Khian village, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province / สุนทรี กรโอชาเลิศ / 2549 /Full Text
Subject
ไบรโอไฟต์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
867 ความหลากหลายของไบรโอไฟต์บริเวณหอดูดาวสิรินธรอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of bryophytes in the area of Sirindhorn observatory, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province / สุดจิต มานะจิตต์ / 2549 /Full Text
Subject
ไบรโอไฟต์ -- เชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
มอสส์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
868 ความหลากหลายของพืชบริเวณพื้นที่ริมฝั่งลำธารแม่คงคาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Plant diversity along riparian zones of Mae Khong Kha stream, Mae Chaem district, Chiang Mai province / ขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ / 2549 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ไม้ป่า -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
869 ความหลากหลายของพืชบริเวณพื้นที่ริมฝั่งลำธารแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Plant diversity along riparian zones of Mae Suk Stream, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
พันธุ์พืช
870 ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้นท้องน้ำในบริเวณลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย = Diversity of macroalgae and benthic diatoms in Kham Watershed, Chiang Rai Province / ธนิศรา อินทโสตถิ / 2549 /Full Text
Subject
สาหร่ายขนาดใหญ่
ดินเบา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลุ่มน้ำคำ (เชียงราย)
871 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณริมฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำในเชยงใหม่เพื่อการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม = Biodiversity adult trichoptera on fringing wetlands in Chiang Mai for environmental monitoring / ภูวดล เชื้อผู้ดี / 2549 /Full Text
Subject
หนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ชุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
872 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองพันธุ์เหมยนอง = Genetic diversity of local rice cv. Muey Nawng / พจนีย์ สุภามงคล / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- พันธุ์พื้นเมือง
ข้าว -- พันธุ์เหมยนอง
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
873 ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของประชากรแมลงบั่วในภาคเหนือของประเทศไทย = Genetic diversity of rice gall midge, orseolia oryzae (wood-mason), populations in Northern Thailand / รัตติยา ชราพก / 2549 /Full Text
Subject
แมลงบั่ว
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
874 ความหลากหลายและการกระจายตัวของแมลงปอชนิดต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity and distribution of Odonata species in Doi Inthanon National Park, Jomthong district, Chiang Mai / สุทธิ มลิทอง / 2549 /Full Text
Subject
แมลงปอ -- เชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
875 ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน้ำ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายวังไฮ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of and debates on water management : a case study of water user groups at Fai Wang Hai, Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ บัวลอย / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเชียงดาว
น้ำ -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเชียงดาว
ฝาย
ลุ่มน้ำเชียงดาว
876 ความเหนื่อยล้าในผู้ดูแลผู้ติดสุรา ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Fatigue among caregivers of persons with alcohol dependence receiving services at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วิไล ทิพย์นันท์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
877 ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = fatigue in Leukemic patients receiving chemotherapy, Maharaj Nakhorn Chiang Mai Hospital / ศิริกาญจน์ สมรรถศรีบุตร / 2549 /Full Text
Subject
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ความเหนื่อยล้า
เคมีบำบัด -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
878 ความเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Fatigue among pregnant women / ทัศน์วรรณ ศิระพรหม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
879 ค่าใช้จ่ายในการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเบต้าแลคแตมที่ไม่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยไตบกพร่อง = Expenses of inappropriate use of B-lactam antibiotics and problem-solving in patients with renal impairment / ชัยสิน เลาหะวีร์ / 2549 /Full Text
Subject
Kidneys -- Diseases
Beta lactam antibiotics
Cost
880 คุณค่าทางโภชนาการและใยอาหารของอาหารล้านนา = Food used in fon-peemeng / ทวีศักดิ์ อักษรทับ / 2549 /Full Text
Subject
โภชนาการ
ใยอาหาร
อาหารไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74