ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก = Customer satisfaction towards the services of Kasikornbank Public Company Limited, Tak Branch / ธงชัย แสงเพชรวัฒนกุล / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารพาณิชย์ -- ตาก
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ตาก
802 ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิเตอร์ของบริษัทลานนาคอม จำกัด = Customer satisfaction towards the computer network installation services of Lannacom Co.,Ltd. ;Customer satisfaction towards the computer network installation services of Lannacom Co.,Ltd. / บุญส่ง กุณามา / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
คอมพิวเตอร์
803 ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจต่อการใช้สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Satisfaction of owner-operation costomers towards credit services of Kasikornbank Public Company Limited in Mueang District, Chiang mai Province / ศรชัย เขียวอ้าย / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
804 ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อ คลินิกสวนส้ม-บริษัท ไทยอโกรเทค เซอร์วิส จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Member's satisfaction towards Suan Soom Clinic-Thai Agrotech Service Co., Ltd., Fang District, Chiang Mai Province / จันทร์ทิพย์ สุโคม / 2549 /Full Text
Subject
คลินิกสวนส้ม
ความพอใจในการทำงาน -- ฝาง (เชียงใหม่)
ส้ม -- การปลูก -- ฝาง (เชียงใหม่)
805 ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการบริการด้านสินเชื่อการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด = Member's satisfaction regarding the agricultural loan service of Sanpatong Agricultural Cooperative Ltd. / สุพัตรา ผ่อนจัตุรัส / 2549 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
สินเชื่อเกษตร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
สินเชื่อเกษตร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ความพอใจ
806 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer's satisfaction towards internet use through mobile phone of Advance Info Service Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / วรัสนันท์ สรชาติ / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่
807 ความพึงพอใจต่อบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เป็นบัตร เอ.ที.เอ็ม. ของนักศึกษา ในกรุงเทพมหานคร = Satisfaction towards student identity-ATM combined card of students in Bangkok metropolitan / นงลักษณ์ สุขอภิญญา / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
นักศึกษา -- กรุงเทพฯ
บัตรประจำตัว
บัตรเครดิต -- กรุงเทพฯ
808 ความพึงพอใจต่อปัจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = Staff satisfaction towards work motivating factors at the Government Savings Bank in Chiang Mai Province / มณีรัตน์ เกิดผลวัฒนา / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
809 ความพึงพอใจต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ = Employees satisfaction towards performance management system of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operative's in Chiang Mai Province / กรสมรรถ เลาพิกานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- พนักงาน
ความพอใจการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
การประเมินผลงาน -- เชียงใหม่
810 ความพึงพอใจที่มีต่อการบันทึกเวลาด้วยเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล อินทริเกรชั่น = The Satisfaction towards time attendance system by finger scan technology of digital integration limited partnership's customer ;The Satisfaction towards time attendance system by finger scan technology of digital integration limited partnership's customer / ศุภจักร ภัครเจริญกุล / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจผู้ใช้บริการ
เวลา
ลายนิ้วมือ
811 ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าน้ำดื่มตรากินรีในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Kinnaree brand drinking water in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / สุรศักดิ์ ดาวเงิน / 2549 /Full Text
Subject
การตลาด
น้ำดื่ม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
812 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of the staff of Krung Thai Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / อภิวันท์ มหาวัจน์ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
813 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานส่วนการผลิต บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of employees in production department of E.F.D. (Thailand) Co., Ltd., Lamphun Province / ธาราวิทย์ เข็มลาด / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท อี.เอฟ.ดี. (ไทยแลนด์)
ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน
814 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสาขา ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา = Satisfaction towards working of Branch Employee of Kasikornbank Public Company Limited in the Provinces of Chiang Mai, Chiang Rai and Phayao / ปราโมทย์ ธีรสรเดช / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร
ความพอใจในการทำงาน
815 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง = Job performance satisfaction of Lampang Sports School personnel / สุธาวัลย์ ปิติจะ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนกีฬา
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
816 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด = Employee satisfaction towards working in Union Frozen Product Co., Ltd. / สุมณฑา โรจรุจิพงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน -- สมุทรสาคร
817 ความยั่งยืนในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านถืมตอง อำเภอเมืองน่าน = Sustainability of health promotion of Ban Thuemtong Community, Mueang Nan District / วันเพ็ญ ตระกูลแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- น่าน
สุขภาพ
บ้านถืมตอง (น่าน)
818 ความร่วมมือของประชาชนในกระบวนการประชาคมในพื้นที่ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Cooperative people in process of civil society in Maetang sub-district, Maetang district, Chiang Mai province / เลิศศักดิ์ สุจินดา / 2549 /Full Text
Subject
ความร่วมมือ -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลแม่แตง
819 ความร้อนในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Self-directed learning readiness among nurse managers in Chiang Rai regional hospital / อนงค์ นาแพร่ / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
โรงพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- เชียงราย
ผู้บริหารโรงพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
820 ความรุนแรงในสถานที่ทำงานที่เกิดขึ้นกับพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง = Workplace violence among nurses at a Psychiatric Hospital / ณัฐิญา กาใหญ่ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74