ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล = User satisfaction towards the underground train service of the Chaluemratchamongkol Line / ศิริพร โชติกพัฒนา / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
รถไฟฟ้า -- กรุงเทพฯ
782 ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการให้บริการรับชำระเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน = Customers satisfaction towards the bill payment services of the Lumphun Provincial Electricity Authority / อนงค์พรรณ สุวรรณทะมาลี / 2549 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
ไฟฟ้า
การชำระเงิน -- ลำพูน
783 ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อระบบการจดหน่วยและแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี = Costomers satisfaction towards the meter-reading accuracy totalization of The Phetchaburi Provincial Electricity Authority / ไตรเทพ บุญตนาชัย / 2549 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เพชรบุรี
ไฟฟ้า
784 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบ้านจัดสรรเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดลำพูน = Consumers' satisfaction on commercial real estate in Lamphun Province / ระวิพรรณ ทองเพ็ญ / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำพูน
บ้านจัดสรร
785 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' satisfaction in English program at Montfort College, primary section, Chinag Mai Province / ฉัตรชัย มะโนรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ความพอใจ
ภาษาอังกฤษ
786 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการของโรงเรียนอนุบาลมยุรี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Parent's satisfaction towards the services of Mayuree Kindergarten in Mueang District, Chiang Mai Province / นิรัตนา คำเสมานันทน์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลมยุรี
ความพอใจ
บิดามารดา -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
787 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ = Entrepreneurs' satisfaction with services at One Stop Service Center of Consumer Protection Division, Chiang Mai Provincial Public Health Office / ศิริขวัญ บริหาร / 2549 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
Health products
Consumer satisfaction
Business people
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
788 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีต่อการใช้บริการที่ปรึกษาของ บริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด = Satisfaction of agro-industry entrepreneur towards consulting services of Triple-A Quality Center Co., Ltd. / วิกรม จันทร์ศิริ / 2549 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความพอใจ
ผู้ประกอบการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
789 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดนครปฐม = Patients satisfaction regarding outpatient services at Government Hospitals in Nakhon Pathom Province / อภิญญา ดีเอี่ยม / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- นครปฐม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- นครปฐม
790 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of clients to services at Papong primary care unit Papong Subdistrict, Doisaket District, Chiang Mai Province / ศรินญาภรณ์ พวงเงินมาก / 2549 /Full Text
Subject
การพยาบาล
ความพอใจของผู้ป่วย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลป่าป้อง
Dissertations, Academic -- Nursing
791 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Client satisfaction with outpatient departments services of San Pa Tong Hospital Client satisfaction with outpatient departments / สงบ ปันทวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
Hospitals -- Outpatient services -- Chiang Mai
Patient satisfaction
792 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน Laser Zone ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction towards laser zone bill payment services of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok Metropolitan / จิตตานุช บำเหน็จพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
การชำระเงิน -- กรุงเทพฯ
793 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการของโรงแรมสวนดอกแก้ว เชียงใหม่ = Customers satisfaction towards the services of Chiang Mai Suandokkaew Hotel / อัมพร อิ่นคำ / 2549 /Full Text
Subject
โรงแรมสวนดอกแก้ว
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
794 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของโรงแรมแพ้ดดี้ ฟิลด์ = Customer satisfaction toward the service of Paddy Field Hotel / วันชนะ มุสิกไชย / 2549 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
795 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการอู่วิทยาการช่าง = Customer satisfaction towards the services provided by Wittaya Service / วิทยา พุทธโกษา / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
อู่วิทยาการช่าง
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
796 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการร้านบ้านใร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Banrie Coffee stroes in Bangkok / พรพิมล อารีประเสริฐกุล / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
การตลาด
ร้านกาแฟ -- กรุงเทพฯ
797 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี = Customer satisfaction towards herbal products of Chaoprayaapiphubet Hospital in Prachin Buri Province / ไพฑูรย์ ตั้งยืนยง / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ความพอใจของผู้บริโภค -- ปราจีนบุรี
สมุนไพร
798 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของ บริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Copytex Co., Ltd. in Mueang District, Chiang Mai Province / มีธนา สฤษดิ์นำ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทก๊อปปี้เท็คซ์
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
799 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.อิเล็คทริคอล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of J.S. Electrical Limited Partnerships in Mueang District, Chiang Mai Province / สยาม ธรรมชื่น / 2549 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.อิเล็คทริคอล
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การตลาด
800 ความพึงพอใจของลูกค้าต่างประเทศต่อลักษณะทางกายภาพของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Foreign customer satisfaction towards the physical features of The Pga K'nyau hilltribe silver jewelry, Li District, Lamphun Province / วีรภัทร ลีลามานิตย์ / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลี้ (ลำพูน)
ชาวต่างประเทศ
เครื่องประดับเงิน -- ลี้ (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74