ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดการองค์ความรู้เรืองการประเมินสภาพฉนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เกิดการปล่อยประจุบางส่วน = Knowledge management on evaluation of generator patial discharge insulation / สุภชัย ลือวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ฉนวนไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้า
62 การจัดการอาการปวดโดยพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Nurses's pain management and outcomes as reported by patients and nurses in an accident and emergency unit / โสพิศ เวียงโอสถ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
63 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะวิชาการโดยใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาล = Provision of academic skill learning activities using rrts to stimulate interest of the Kindergartener with Mental Retardation / อำพัน พฤกษาไพบูลย์ / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
ศิลปะ
ปัญญาอ่อน
64 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความเชื่ออำนาจภายในตนของเด็กที่พ่อแม่หย่าร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Provision of reality facing activities on internal locus of control of prathom suksa 6 students with divorced parents จิราภรร์ หาญวิวัฒนา / จิราภรณ์ หาญวิวัฒนา / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มสัมพันธ์
ความเชื่อมั่น
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การหย่า
65 การจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษากิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ = Activity arrangement of tourism : a case study of the walking street in Chiang Mai / วัชรีวรรณ ศศิผลิน / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
66 การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเรื่องพิธีส่งเคราะห์ของชุมชนบ้านผาตั้ง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา = Construction of local wisdom learning resources entitled phithii songkroh of Phatang community, Khunkhuan Sub-District, Pong District, Phayao Province / ฐานิตย์ สุพรม / 2549 /Full Text
Subject
พิธีส่งเคราะห์
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- พะเยา
67 การจัดทำแผนการให้บริการสืบค้นสารนิเทศของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพผ่านเว็บไซต์ = Planning for information seeking service on the web of Sirindhorn learning resource center Payap University / รุจพร สุวรรณธัช / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
การค้นข้อสนเทศ
บริการสารสนเทศ
การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
68 การจัดบริการสวัสดิการสังคมในแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ = Social welfare service for the elderlies in Kawila Sub-district, Chiang Mai Municipality / สุรพงค์ อุดมศรี / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
บริการสังคม -- เชียงใหม่
สังคมสงเคราะห์ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
69 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย = Exercise program effective to Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai Students Health Competance / ทัดมนู โพธิสารัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
สุขภาพ
สมรรถภาพทางกาย -- เชียงใหม่
70 การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ = Provision of social welfare services for the elderly of Tambon Administrative Organizations in Chiang Mai Province / วรพงษ์ บุญเคลือบ / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
71 การจำแนกพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้(pyricularia grisea) ในประเทศไทย ด้วยสายพันธุ์ข้าวและเครื่องหมายโมเลกุลที่เฉพาะกับยีน Avirulence 3 ยีน = Genetic identification of rice blast pathogens (Pyricularia) in Thailand by rice cultivars and molecular marker specific to 3 avirulence genes ;Genetic identification of rice blast pathogens (Pyricularia) in Thailand by rice cultivars and molecular marker specific to 3 avirulence genes / ศิริธรณ์ สุระจินดา / 2549 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- พันธุกรรม
โรคใบไหม้
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
72 การจำแนกยีนที่ต้านทานต่อเชื้อ Escherichia coli สาเหตุของโรคท้องร่วงในลูกสุกรก่อนหย่านม = Identification of resistant gene against Escherichia coli causing diarrhea in pre-weaned pigs / จิรพิพรรธ แพรไพศาล / 2549 /Full Text
Subject
การติดเชื้อเอสเคอริเคียโคไล
สุกร -- โรค
การแสดงออกของยีน
ท้องร่วง
ยีน -- การจำแนก
73 การจำลองการไหลของอากาศร้อนในเตาเผาอิฐโดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล = Simulation of hot air flow in brick kiln using computational fluid dynamics / พิศิษฐ์ นาคประเสริฐ / 2549 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
เตาเผา
พลศาสตร์ของไหล
74 การจำลองการอบแห้งผลลำไยโดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล = Simulation for whole longan drying using computational fluid dynamics / อาภาภรณ์ ศรีสระคู / 2549 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งผลไม้
พลศาสตร์ของไหล
75 การจำลองขั้วไฟฟ้าปล่อยประจุสำหรับการก่อกำเนิดพลาสมาความดันบรรยากาศ = Discharged electrodes simulation for atmospheric plasma generation / อานนท์ วโรตมะวิชญ์ / 2549 /Full Text
Subject
ขั้วไฟฟ้า
บรรยากาศ
76 การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของพายุดีเปรสชันในอ่าวไทยโดยแบบจำลองเอ็มเอ็ม 5 = Numerical weather simulation of the Depressions in the Gulf of Thailand by MM5 Model / ชาคริต โชติอมรศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องวัดสภาพอากาศ
ดีเปรสชัน
อากาศ -- แบบจำลอง
อ่าวไทย
77 การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของร่องมรสุมกำลังแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยแบบจำลอง เอ็มเอ็ม 5 = Numerical weather simulation of active monsoon trough over upper Thailand by MM5 model / ขนิษฐา เนตรสุวรรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
อากาศ -- แบบจำลอง
มรสุม
78 การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดแบบหมุนวนและแบบรวมตัวกันในประเทศไทยโดยแบบจำลอง ดับเบิลยูอาร์เอฟ = Numerical weather simulation of the vorticity and convergence of the Southwesterly and Southeasterly winds over Thailand by WRF / ไพรัช รามเนตร / 2549 /Full Text
Subject
อากาศ -- แบบจำลอง
ลม
79 การเจริญเติบโตของว่านมหาโชคและบัวดินสีขาว = Growth and development of Amazon Lily (Eucharis grandiflora Planch & Link) and White Rain Lily (Zephyranthes candida Herb.) / พวงพรรณ บัวทอง / 2549 /Full Text
Subject
ว่านมหาโชค
บัวดิน
80 การชักนำการกลายพันธุ์ข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa var. indica) โดยการประยุกต์ลำไอออนพลังงานต่ำ = Mutational induction in purple glutinous rice (Oryza sativa var. indica) by low energy ion beam application / สุพรรณี พรมเทพ / 2549 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวดำ -- การกลายพันธุ์
ข้าว -- การกลายพันธุ์
ข้าวเหนียวดำ -- การขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์พืช
ไอออนบีม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74