ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ : กรณีศึกษา บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด = Organizational commitment of employees : a case study of Sun Yang Food Co., LTD / รัชดาพร ร้องเสียง / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทซันยางอุตสาหกรรมอาหาร
ความผูกพันต่อองค์การ -- นครปฐม
762 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด = Organizational commitment of employees: A Case Study of C.P.D. Sheet Board Co.,Ltd. / อัมพวัน สุวรรณพรหม / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด
ความผูกพันต่อองค์การ
763 ความพร้อมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ต่อการโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Lampang Education Area Zone 1 teachers' readiness in transferring to the Local Administration Organization / บัณฑูรย์ ธิแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครู -- ลำปาง
764 ความพร้อมของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการบริหารส่วนกลาง = The Rcadincss of Tambon Municipality in Chiang Mai Province in Undertaking the Transferred tasks from the Central Administration / เสกสรร พุทธวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
765 ความพร้อมในการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขระดับต้นในจังหวัดแพร่ = Readiness for primary health service implementation in Phrae province / มยุรี วางหา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
766 ความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Caregiving preparedness among caregivers of persons with alcohol induced psychotic disorders at Suan Prung psychiatric Hospital, Chiang Mai Provice / ดวงเดือน อุเต็น / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
767 ความพร้อมในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสารภี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Readiness to conduct classroom research of primary school teachers in Saraphi District, the office of Chiang Mai education area 4 / นงคราญ ยันต์ทองอยู่ / 2549 /Full Text
Subject
วิจัยชั้นเรียน
ครู -- สารภี (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
768 ความพร้อมในการรับการรักษาของผู้ติดสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for treatment of persons with alcohol dependence at Suan Prung psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พูลทรัพย์ อินต๊ะสาร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
769 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Self-directed learning readiness among professional nurses in 4th zone community hospitals, Chiang Rai Province / อนุตา หนุนการค้า / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
770 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายสานฝัน จังหวัดเชียงใหม่ = Self-directed learning readiness among professional nurses in dream co-operation community Hospitals, Chiang Mai Province / สุชีลา เตชะตา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
771 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Self-directed learning readiness among professional nurses in Chiang Rai Regional Hospital / นฤภร พรสวรรค์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
772 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Self-directed learning readiness among head nurese in Community Hospitals, Chiang Rai Province / ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
773 ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for external quality assurance at wachirawit secondary school, Chiang mai Province / จิรายุ อากาศทิพย์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
ประกันคุณภาพ
774 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม = Tourists satisfaction towards eco-tourism business in Samut Songkhram Province / พวงพิศ บุญนะรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจ
นักท่องเที่ยว -- สมุทรสงคราม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- สมุทรสงคราม
775 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Thai tourists' satisfaction on visiting Chiangsaen Ancient City, Mueang Chiang Saen District, Chiang Rai Province / สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
เมือง -- เชียงแสน (เชียงราย)
นักท่องเที่ยว -- ไทย
ความพอใจ
776 ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีต่อการให้บริการเครือข่ายกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Personnel satisfaction in agro-industry towards network services of cleaner technology internship program at Chiang Mai University / ธนัญญา กนกกาญจน์กุล / 2549 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีสะอาด
777 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = People satisfaction on the service civil registration of Hang Dong Registration Local Office, Chiang Mai Province / วสันต์ เตชะฟอง / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหางดง
ทะเบียนราษฎร์
บริการงานทะเบียนราษฎร์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหางดง
778 ความพึงพอใจของผู้เช่าพักต่อการบริการที่พักอาศัยรายเดือนในเครือโชคชัยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards monthly rental resident service of Chockchai in Mueang District, Chiang Mai Province / ประภาส ตันติพันธุ์พิพัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
เครือโชคชัย
779 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ K-mAlert ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร = Customer satisfaction towards K-mAlert service of Kasikornbank Public Company Limited in Samut Sakhon province / อภิวรรณ ลาภวรารักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร
บัตรเดบิต -- สมุทรสาคร
บัตรเครดิต -- สมุทรสาคร
780 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศต่อปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการตัวแทนขายระวางสินค้า บริษัทนอร์ทเทร์อนอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์โก้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of customers using domestic air Cargo-Shipping services towards service marketing mix factors of freigh sale-Agents, Northerns International Cargo Co., Ltd., Chiang Mai Province / วีรเดช เมธีธารพงศ์วาณิช / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทนอร์ทเทร์อนอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์โก้
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การขนส่งทางอากาศ
การตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74