ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง = Needs among caregivers of persons with schizophrenia attending Thoen Hospital, Lampang Province / ยุวลี ขาปาง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
742 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคเหลือดสมองที่บ้าน อำเกอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Caregivers' needs in providing home care for persons with Cerebrovascular Disease, Banthi District, Lamphun Province / ฤทัย แสนสี / 2549 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- บ้านธิ (ลำพูน)
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
Dissertations, Academic -- Nursing
743 ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' needs for educational management of San Sai Kindergarten, Chiang Mai Province / จรรยา ดวงสร้อย / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- การบริหาร
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
744 ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนอนุบาลลำพูน = Needs of parents and Prathom Suksa 6 students concerning further study in Mathayom Suksa 1 at Anuban Lamphun School / สุรศักดิ์ สุทธสิริ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- ลำพูน
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- การศึกษาต่อ
745 ความต้องการของพยาบาลแผนกอายุรกรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น = The Needs of medical department nurses in Mueang District, Chiang Mai Province towards working as elderly caregivers in Japan / วราภรณ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
746 ความต้องการของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่บ้าน = Mothers' needs regarding care of preterm infants at home / เกษมศรี อย่างสุโข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
747 ความต้องการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กของเกษตรกรกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' training needs for small farm machinery maintenance, King Amphoe Doi Lo, Chiang Mai Province / ธนกฤต ภิรมย์ / 2549 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
เครื่องจักรกลการเกษตร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
748 ความต้องการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Clients' credit needs of Agriculture and Agricultural cooperatives, Mueang District, Chiang Mai province / วัลยา คำมุกชิก / 2549 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- การเงินส่วนบุคคล
เกษตรกร -- เชียงใหม่
749 ความเต็มใจจ่ายค่าบริการทางด้านจิตเวชของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of willingness to pay for psychiatric treatment in Mueang District, Chiang Mai Province / สร้างสรรค์ รักราษฎร์ / 2549 /Full Text
Subject
จิตเวชศาสตร์
ค่าใช้จ่าย
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
750 ความแตกต่างระหว่างอาการขาดธาตุสังกะสีของส้มโชกุนปลอดโรคและส้มโชกุนที่เป็นโรคกรีนนิ่งที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน = Difference between zinc deficiency and greening symptoms of Shogun citrus planted in soilless cultures / อังคณา พวงเงินมาก / 2549 /Full Text
Subject
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
ส้ม -- การเจริญเติบโต
ส้มโชกุน -- โรคและศัตรูพืช
ธาตุอาหารพืช
751 ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาจราจรของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยระบบรถโดยสารประจำทาง = Feasibility of solving traffic problems in Chiang Mai Municipality by bus system / ธวัชชัย บริสุทธิยางกูร / 2549 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
752 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = A Feasibility study of investing in an accounting firm in Mueang District, Nan Province / ผดุง เชียงหนุ้น / 2549 /Full Text
Subject
การบัญชี -- น่าน
สำนักงานบัญชี
753 ความเป็นพลวัตของการใช้ประโยชน์พืชอาหารป่าในป่าชุมชนของชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Utilization dynamism of wild edible plants in Pga K'nyau's community forest: a case study of Huai Som Poi Village , Mae Tia Watershed, Chom Thong District, Chiang Mai Province / อัจจิมา หิรัณยพิชญ์ / 2549 /Full Text
Subject
พืชอาหาร -- การใช้ประโยชน์
กะเหรี่ยงสะกอ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
พลวัตทางวัฒนธรรม
ชานห้วยส้มป่อย (เชียงใหม่)
754 ความเป็นพลวัตของความขัดแย้งของผู้ใช้น้ำหลายฝ่ายในลุ่มแม่น้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict dynamism of multi-water users in Mae Suek Watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / โสรักษ์ ดิษฐประยูร / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การใช้น้ำ -- ลุ่มน้ำแม่ศึก
การจัดการน้ำ
755 ความเป็นพิษของซิตรินินในอังคักต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงจากไตของตัวอ่อนของมนุษย์ (HEK293T) = Toxicity of citrinin from Ang-Kak on human embryonic kidney cell line (HEK293T) / กุลชัย นาคบุปผา / 2549 /Full Text
Subject
ซิตรินิน
สารพิษ
อังคัก
เซลล์มะเร็ง
ข้าวแดง
756 ความเป็นสถาบันการเมืองของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม = The Political institutionalization of Chiang Mai Kunnatham / พรฤดี พุทธิศรี / 2549 /Full Text
Subject
สถาบันการเมือง
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม
757 ความแปรปรวนของปริมาณสารแอนติออกซิแดนซ์ในใบชาที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย = Variation in Antioxidant of leaves in tea, growing in Chiang Mai and Chiang Rai / ปิยวรรณ มาตราช / 2549 /Full Text
Subject
ชา -- เชียงใหม่
ชา -- เชียงราย
ใบชา
758 ความแปรปรวนในปริมาณและการสะสมธาตุเหล็กของเมล็ดในข้าวพันธุ์ไทย = Grain iron (Fe) contents and accumulation in Thai Rice Varieties / ทรายคำ ปินตาเสน / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว
เหล็ก
759 ความผิดพลาดของการพยากรณ์ข้อมูลกำไรต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Errors of earnings per share forecast of listed company in The Stock Exchange of Thailand / พรทิพย์ ไทยประเสริฐ / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
กำไรต่อหุ้น
รายได้
760 ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด = Employees' commitment towards Lanna Agricultural Industry Company Limited / จิระชัย ยมเกิด / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74