ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบ HACCP มาใช้ในโรงงานผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่ = The Opinion of staff towards using HACCP system in Chiang Mai dairy product plant / ผดุง เทพหัสดิน ณ อยุธยา / 2549 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์นม -- เชียงใหม่
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
โรงงาน -- มาตรการความปลอดภัย
722 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบข้อเสนอแนะมาใช้ในธุรกิจ โทรคมนาคมไร้สาย : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ภาคเหนือ = Employee opinion towards the implementation of a suggestion system in wireless communication business : a case study of Advance Info Service Public Company Limited (Northern Region) / ชูศักดิ์ รักษ์ศิริวณิช / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
โทรคมนาคม
การพัฒนาองค์การ -- ไทย (ภาคเหนือ)
723 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบบัญชีตามความรับผิดชอบมาใช้ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี = Employee opinion towards the implementation of the responsibility accounting system at the Provincial Electricity Authority Southern Area 1 in Phetchaburi Province / วิโรจน์ ปรีชาธนโชติ / 2549 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
การบัญชี
724 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ = The Opinions of employees towards learning organization of Advance Info Service Public Company Limited in the North Region / กาญจนะ คุณเลิศกิจ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทแอดวานซ์อินไพรเซอร์วิส
การบริหารองค์ความรู้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
725 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน = Employees' opinions towards performance management system at the Bank for for Agriculture and Agricultural Cooperatives Northeast Region / อภิเษก โพธิ์วัง / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การทำงาน
726 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขตภาคเหนือ ต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน = Employees'opinion of The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Northern Region towards performance management system / ณัฐวุฒิ มุขนาค / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
การประเมินผลงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
727 ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ด้านบริการลูกค้านครหลวง ต่อโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ ประจำปี 2548 = Employee opinions of metropolitan customer services in TOT Public Company Limited early retirement project in the year of 2005 / วีรศักดิ์ สวัสดิ์พานิช / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท ทีโอที -- พนักงาน
การลาออก -- กรุงเทพฯ
พนักงานบริษัท -- กรุงเทพฯ
728 ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายครัวการบิน ต่อการปรับองค์กรของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = The Opinion of employees towards the reorganization of the catering department of Thai Airways International Public Company Limited / ธาริณี เลาหวัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทการบินไทย. ฝ่ายครัวการบิน -- พนักงาน
องค์กร
729 ความคิดเห็นของพนักงานสินเชื่อสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารออมสิน = Opinions of branch credit officers in Chiang Mai province towards the debt restructuring policy of Government Savings Bank / นาฏฤดีพร สุริยาวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
หนี้
730 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ธนาคารออมสินภาค 7 = The Opinion on the performance of asset capitalization project of The Government Savings Bank Regional Office 7 / ปวีณา เจียรสมจิตร / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน ภาค 7
ทรัพย์สิน
ธนาคารออมสิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
731 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยระบบปกติและระบบเปิด = Stree among nursing students in regular universities and open university / นิภาภัทร อยู่พุ่ม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
732 ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = Tension and coping behavior of people living with HIV / ปาริชาต ไชยสลี / 2549 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ติดเชื้อเอสไอวี -- น่าน
ผู้ติดเชื้อเอสไอวี -- พฤติกรรม
733 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Health belief and preventive behavior of risk group diabetes mellitus in Pa Sak subdistrict, Mueng district, Lamphun province / สุเมธ แสนสิงห์ชัย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
734 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and drug use behavior of persons with hypertension at Chiangdao Hospital, Chiang Mai Province / ศศิธร อุตตะมะ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
735 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี = Health belief and avian influenza prevention behavior on poultry production of farmers in Banja Subdistrict, Bang Rachan District, Sing Buri Province / ชูชาติ เจริญสอน / 2549 /Full Text
Subject
ไข้หวัดนก
เกษตรกร -- บางระจัน (สิงห์บุรี). ตำบลบ้านจ่า
สุขภาพ
736 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among persons with Hypertension at Sansai Hospital, Chiang Mai Province / สุรีย์ คำพอง / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันทราย
สุขภาพ
ความดันเลือดสูง
การออกกำลังกาย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
737 ความดันโลหิตสูงและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน = Hypertension in pregnancy and outcomes, Lamphun hospital / ทองเหรียญ มูลชีพ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
738 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Supportive care needs of lung cancer patients receiving chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รุจิรัตน์ ผัดวัน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
739 ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและการพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหารราชนครเชียงใหม่ = Expected needs for nursing care and care received among patients in recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / กรรณิการ์ บัวสุข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
740 ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients, Maetang Hospital, Chiang Mai Province / อัญชนี ศิริ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74