ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การอัดตัวระบายน้ำคำนึงถึงความเครียดมากของชั้นดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย = Large-Strain consolidation of soil layer under gradually applied load / กฤษณพงค ฟองสินธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน -- การทดสอบ
ดิน -- การทดสอบ
การระบายน้ำ
ความเครียดและความเค้น
702 กิจกรรมของเอนไซม์พอลีฟีนอลออกซิเดสและผลของเมทิลจัสโมเนตต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Polyphenoloxidase activity and effect in methyl jasmonate on chilling injury in mango fruit cv. nam dok mai see thong / ศศธร ศรีวิเชียร / 2549 /Full Text
Subject
เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส
โพลีฟีนอล
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้
มะม่วง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
703 กิจกรรมที่ใช้กลวิธีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและการเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียนระดับเตรียมความพร้อม = Using learning strategy activities to promote English listening ability and vocabulary learning of preparatory level learners / นฤทัย ทองเที่ยง / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
704 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = Activity to enhance student of Suksa - songkroua Chiangmai school to enter tailoring occupations / นิตยา แสงใจ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
อาชีพ
ช่างเสื้อ
นักเรียน -- เชียงใหม่
705 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่ดโครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental movement among stakeholders in Wiang Haeng mine development project, Amphoe Wiang Haeng, Changwat Chiang Mai / ดวงฤทัย พันธุ์กาหลง / 2549 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
เหมือง -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
706 ขวัญในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Morale of operational employees at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Chiang Mai Province / ชยาภรณ์ วิเชียร / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
707 ขวัญในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = Morale of operational employees at the Government Saving Bank in Chiang Mai province / เฉิดโฉม ภูครึง / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
708 ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวพฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวในการพยากรณ์ความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Tourists' profiles, traveling behavior and satisfaction of quality service in tourism to predict revisit intention of Thais to Phuket / ยูงทอง รวมสุข / 2549 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ภูเก็ต
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
ความพอใจ
709 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยกับสารลดน้ำอย่างแรง ที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ = A proposed modified ACI mix design method for no-slump fly ash concrete with superplasticizer / วุฒิพงศ์ จันทรศร / 2549 /Full Text
Subject
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
คอนกรีต
ขี้เถ้าลอย
สารลดน้ำ
710 ความเข้มแข็งของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงสีข้าวชมรมรักษ์ธรรมชาติ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = The Strength of an interest group at local level: a case study of the natural conservation clud's rice mill, Kut Chum district, Yasothon province / อนุสรณ์ งอมสงัด / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มอิทธิพล -- กุดชุม (ยโสธร)
โรงสีข้าว -- กุดชุม (ยโสธร)
711 ความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มารับบริการโรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Sense of coherence among elderly who are at risk of suicide, receiving service at Sawankhalok Hospital, Sukhothai Province / จันทิมา ภูวประภาชาติ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
712 ความเข้ากันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หนึ่งผสมเถ้าลอยกับสารลดน้ำอย่างแรง = Compatibility of fly ash portland type 1 mixture with high range water reducing agent / รัฐพล เกติยศ / 2549 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ขี้เถ้าลอย
สารลดน้ำ
713 ความคลาดเคลื่อนทางยาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Medication errors and problem-solving of chemotherapeutic agent used for inpatients, Uttaradit Hospital / ณัฐนิชา กลับสุวรรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
Medication errors
Chemotherapy
Problem solving
Uttaradit Hospital -- Inpatient services
714 ความคาดหวังในการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Drinking expectancy among persons with alcohol dependence admitted to Suan Prung psychiatric hospital, Chiang Mai Province / ประวิล ชัยยะเกิด / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
715 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล = Creative thinking of mentally retarded children participating in movement and rhythm activities, Nanpanyanukul school ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธุ / ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
การศึกษาพิเศษ -- น่าน
ความคิดสร้างสรรค์ -- น่าน
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
716 ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Teachers' and parents' opinions about educational institution curriculum of San Kamphaeng Kanta Anuson School, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province คนิงนิจ ศิริ / คนึงนิจ ศิริ / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
หลักสูตร
โรงเรียน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
717 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีต่อการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ = Opinions of supply - purchasing officers of the Ministry of Finance towards E-Procurement / อรวรรณ ศิวปฐมชัย / 2549 /Full Text
Subject
พัสดุ -- การจัดซื้อ
718 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อระบบงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดเชียงราย = Taxpayer's assessment of using the income tax withholding system through electronic media in Chiang Rai province / ลัดดา เหล่าพรหม / 2549 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงใหม่
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
719 ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท แพนเอเชียเลทเธอร์ จำกัด ที่มีต่อระบบการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างแบบยืดหยุ่น = Employees opinion on employment and flexible wage policies at Pan Asia Leather co., Ltd. / สุชาดา ศรีสุนทร / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท แพนเอเชียเลทเธอร์ -- พนักงาน
การจ้างงาน
ค่าจ้าง
720 ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อโครงการการออกจากงานด้วยความยินดีทั้งสองฝ่าย ประจำปี 2548 = The Employee's opinions of The Electricity Generating Authority of Thailand toward 2005 early retirement project / วสันต์ บรรจงพาณิชย์ / 2549 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
การลาออก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74