ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การสื่อสารเพื่อการบำบัดของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Nurse's therapeutic communication as perceived by psychiatric patients in Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / กาญจนา ปิงจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
682 การเสริมโยเกิร์ตต่อสมรรถภาพการผลิตและลดการเกิดโรคท้องร่วงในลูกสุกรดูดนมและหย่านม = Supplement of yoghurt on productive performance and reduction of diarrhea in suckling and weanling pigs / ลักษมณ์ภักดิ์คณา เคนจันทึก / 2549 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
โยเกิร์ต
อาหารเสริม
สุกร -- โรค
ท้องร่วงในสัตว์
683 การเสริมสร้างพลังอำนาจของครอบครัวในการช่วยเหลือผู้มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ในตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Empowerment of families in protecting potential suicide, Mae Pong Sub-District, Doi Saket District, Chiang Mai Province / สุพาภรณ์ วุฒิการณ์ / 2549 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ครอบครัว -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
684 การเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Quality of working life among staff nurse, community hospitals, Phrae Province ี / ญาณี เพิ่มสุข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
685 การหมักกากน้ำตาลเพื่อผลิตเอทานอลด้วยระบบหมุนเวียนต่อเนื่อง = Fermentation of molasses for producing ethanol by continuous circulating system / จักรกริช สิทธิขัติย์ / 2549 /Full Text
Subject
กากน้ำตาล -- การหมัก
เอทานอล -- การผลิต
จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
686 การหาขนาดเครื่องผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบปั๊มความร้อน โดยใช้แผ่นโลหะลอนเป็นตัวเก็บรังสีอาทิตย์ = Sizing of solar heat pump water heater using corrugated metal sheet as solar collector / ชูศักดิ์ ชาญเสนะ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อน
ปั๊มความร้อน
687 การหาค่าพารามิเตอร์ของสมการการสูญเสียดินสากลดัดแปลงสำหรับลุ่มน้ำขนาดเล็กทางภาคเหนือ = Parameter determination of modified universal soil loss equation for small watersheds in Northern Thailand / ศักดิพงษ์ ธีรเนตร / 2549 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การกร่อนของดิน -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ตะกอนลำน้ำ
ลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
688 การหาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพ่นเคลือบแบบอาร์คไฟฟ้าสำหรับลวดโลหะที่ผลิตในประเทศไทย = Optimum condition of electric arc spray coating for metal wire produced in Thailand / วรพจน์ ศิริรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ลวด -- การเคลือบผิว
การชุบเคลือบผิวโลหะ
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
689 การหาตัวสถิติทดสอบเพื่อการเทียบเคียงความเหมือนของค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม = Determination of test statistic for equivalence of two means / สุกัลญา ศิริมาตร์ / 2549 /Full Text
Subject
ค่าเฉลี่ย
สถิติ -- การทดสอบ
690 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิธีการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซคลุมสำหรับเหล็กกล้า เอสที 37 โดยวิธีพื้นผิวผลตอบ = Optimization of gas metal arc welding parameters for steel ST 37 using response surface method / พิคิด ดวงมาลา / 2549 /Full Text
Subject
พารามิเตอร์
งานเชื่อมไฟฟ้า
โลหะ -- การเชื่อม
691 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอัลกอฮอล์ด้วยเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านโดยการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimization of alcohol production by the local-made liquor still using design of experiment techniques / สมคิด สมนักพงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์ -- การกลั่น
สุรา -- การกลั่น
เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์
692 การเหลือรอดของเชื้อ Bifidobacterium longum ในผลิตภัณฑ์จากโยเกิร์ตข้าวกล้องและสภาวะเลียนแบบระบบย่อยอาหาร = Survival of bifidobacterium longum in fermented brown rice products and simulated gastrointestinal conditions / เกศินี อุปลศิลป์ / 2549 /Full Text
Subject
นมเปรี้ยว
ไบไฟโดแบคทีเรีย
ผลิตภัณฑ์นม
โยเกิร์ตข้าวกล้อง
693 การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Mass transit service in Chiang Mai Municipality / นิภา ศรีศิลปนันท์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
694 การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Rendering the public services of the maechedimai tombon administrative organization, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province / พรจันทร์ มิตรมุสิก / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
บริการสาธารณะ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
695 การออกแบบกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Designing scientific inquiry activities to promote creative thinking ability of Prathom Suksa students บัวรวยท หม่องกี / บัวรวย หม่องกี / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
696 การออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์สำหรับเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพลำรังสีประจำวันของเครื่องเร่งอนุภาค = Design of analysis program for linear accelerator machine beam daily checker / อภิยุทธ อุดมผล / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องเร่งอนุภาค
การฉายรังสี
697 การออกแบบและวิเคราะห์สมรรถนะของตัวกระจายอากาศแบบวงแหวนสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงในเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็ก = Design and performance analysis of annular air diffusers for centrifugal air compressors in small gas turbine engines / กฤษฎ์ ลาชโรจน์ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องอัดอากาศ
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
698 การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งแบบใช้ปั๊มความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก = Design and construction of heat pump dryer prototype for small industry / อานนท์ สาดช้าง / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน -- การออกแบบและการสร้าง
การอบแห้ง
ปั๊มความร้อน
699 การออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศของแบบจำลองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับผู้บริโภคกรณีศึกษา : ร้านชวนหลงเซรามิค = Design of information architecture of B2C typed electronic commerce model: A case study of Chuanlhong Ceramic Shop / อรนงค์ ศรีพธูราษฎร์ / 2549 /Full Text
Subject
การออกแบบสถาปัตยกรรม
ธุรกิจ
ผู้บริโภค
700 การออกแบบสื่อกราฟิกสำหรับดนตรีแนวเฮฟวี่เมทัล = The Graphic media design of heavy metal music / พิศิษฐ์พงค์ จันทฉายา / 2549 /Full Text
Subject
การออกแบบกราฟิก
สื่อ
ดนตรี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74