ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 = Construction of the supplementary reading book titled Chalerm Phrakiet Tiem Fa for second grade level students / ธนิกานต์ ทาอ้าย / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หนังสืออ่านประกอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
662 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ผ้าฝ้ายทอมือบ้านตาลเหนือ สำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Construction of the supplementary book titled hand woven cotton of Bantannua for grade level 3 students of Bantannua School, Hot District, Chiang Mai educational service area 5 / เกษราภรณ์ สมมนุษย์ / 2549 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผ้าฝ้าย
หนังสืออ่านประกอบ
โรงเรียน -- ฮอด (เชียงใหม่)
663 การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ = New identity construction of HIVAIDS infected and affected groups พระสิทธิชัย บุญก้อน / สิทธิชัย บุญก้อน, พระ / 2549 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี -- เชียงใหม่
อัตลักษณ์
664 การสร้างอุดมการณ์ชาติเวียดนามผ่านการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างปี ค.ศ. 1975 - 2003 = The Construction of Vietnam National ideology through compulsory education during 1975-2003 / หทัยรัตน์ มั่นอาจ / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาภาคบังคับ -- เวียดนาม
อุดมการณ์ -- เวียดนาม
เวียดนาม -- ประวัติศาสตร์
665 การสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไม้สลี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Remedial teaching for word spelling skills using computer-assisted instruction lessons for primary school students at Ban Mai Salee School. Thung Hua Chang District / นวกฤษต์ ปวนรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำ
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
666 การสอนพูดระดับคำสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้การเลียนแบบเสียงพูดในห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน = Teaching word pronunciation using vocal imitation for the autistic child in self - contained classroom, Wat Chang Kian School / สุลีกาญ ธิแจ้ / 2549 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
การพูด
667 การสอนมโนมติของความสัมพันธ์และฟังก์ชันโดยการนำเสนอผ่านกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching of relation and function concepts through graph presentation for Mathayom Suksa 4 Students at Nawamindrachudhit Payap School, Chiang Mai Province / นัฐจิรา บุศย์ดี / 2549 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
668 การสังเคราะห์ 9',10'-ไดไฮโดร-5-โบรโม-สไปโร[3-ไซโคลเพนทีน-1,11'-(9,10)- อีธาโนแอนทราซีน]-2-โอน ซึ่งเป็นสารที่มีศักยภาพเป็นสารต้นตอของอนุพันธ์ไซโคลเพนทีโนน = Synthesis of 9',10'-dihydro-5-bromo-spiro[3-cyclopenten-1-,11'-(9,10)-ethanoanthracene]-2-one, a potential agent to be a precursor of cyclopentenone derivatives / สุกิจ ทองแบน / 2549 /Full Text
Subject
ไซโคลเพนทีโนน
เคมีวิเคราะห์
669 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยกระบวนการตกสะสมไอเคมีแบบหยดแอลกอฮอล์ = Synthesis of carbon nanotubes by infused alcohol chemical vapor deposition process / สุธีรัตน์ ช้างสาร / 2549 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
การตกสะสมไอสารเคมี
แอลกอฮอล์
670 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนแผ่นทองแดงโดยวิธีการตกสะสมไอเคมีด้วยความร้อน = Synthesis of carbon nanotubes on copper substrate by thermal chemical vapor deposition method / บุปผชาติ ต่อบุญสูง / 2549 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
ทองแดง
ความร้อน
671 การสังเคราะห์และการหาลักษณเฉพาะของวัสดุขั้วแคโทดลิเทียม นิกเกิลออกไซด์สำหรับลิเทียมแบตเตอรี่ = Synthesis and characterization of Lithium Nickel Oxide Cathode Materials for Lithium Batteries / รัศมี สิทธิขันแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ลิเธียม
นิกเกิลออกไซด์
แบตเตอรี่
ลิเธียมแบตเตอรี่
672 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของลิเทียมนิกเกิลวาเนเดตลิเทียมโคบอลต์วาเนเดตและลิเทียมนิกเกิลโคบอลต์วาเนเดตโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล = Synthesis and characterization of lithium nickel vanadate, lithium cobalt vanadate and lithium nickel cobalt vanadate by hydrothermal process / อนุกร ภู่เรืองรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
ลิเธียม
ไฮโดรเทอร์มอล
ลิเธียมนิกเกิลวาเนเดต
ลิเธียมโคบอลต์วาเนเดต
ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์วาเนเดต
673 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะแทรนซิชัน = Synthesis and characterization of transition metal-doped zinc oxide nanoparticles / ภัทร์นฤน วรจิตติพล / 2549 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์
อนุภาคนาโน
674 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนิกเกิลขนาดนาโนห่อหุ้มด้วยคาร์บอนโดยกระบวนการตกสะสมไอสารเคมี = Synthesis and characterization of carbon-encapsulated nickle nanoparticles by chemical vapor deposition process / กรวีร์ ว่องวิกย์การ / 2549 /Full Text
Subject
นิกเกิล
สารเคมี
คาร์บอน
675 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กที่ถูกห่อหุ้มโดยชั้นคาร์บอนด้วยกระบวนการตกสะสมไอเคมี = Synthesis of iron nanoparticles encapsulated by Carbon Layers with Chemical Vapor Deposition Process / ประสงค์ สาตร์ประเสริฐ / 2549 /Full Text
Subject
เหล็ก
คาร์บอน
ไอเคมี
676 การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Noise exposure and risk perception of noise exposure among workers in large lumber mill / กัลยา อุรัจนานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
677 การสำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางผาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Habitat survey of nemorhedus griseue in Omkai wildlife sanctuary, Chiang Mai province by geographic information system / รักชนก ชยุตม์กุล / 2549 /Full Text
Subject
กวางผา -- เชียงใหม่
กวางผา -- ธรรมชาติและความเป็นอยู่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
678 การสำรวจรูปแบบน้ำพริกหนุ่มที่ผู้บริโภคต้องการ = A survey of Nam Prick Noom in the form demanded by consumers / ทรงกลด ตันทรบันฑิตย์ / 2549 /Full Text
Subject
น้ำพริก
น้ำพริกหนุ่ม
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
679 การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในยางรถยนต์และการใช้ลูกน้ำยุงยักษ์ในการลดจำนวนลูกยุงลาย = Habitat survey of mosquito in automobile tire and the application of Giant Mosquito Larvae in the reduction of Aedes Larvae / วิชัย ศรีสุขา / 2549 /Full Text
Subject
ยุง -- การควบคุม
ลูกน้ำ -- การควบคุม
680 การสืบเสาะเกี่ยวกับการควบคุมแบบอิมพีแดนซ์สำหรับแขนกลยึดติดกับโครงสร้างยืดหยุ่น = Investigation on impedance control for flexible structure mounted manipulator / ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ / 2549 /Full Text
Subject
แขนกล -- การออกแบบและการสร้าง
หุ่นยนต์ -- การควบคุม
แขนกล -- การควบคุม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74