ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อพัฒนาการควบคุมภายในของบริษัท อินทนิล เชียงใหม่ จำกัด = The study of accounting information systems for internet control development at Intanin Chiang Mai company Limited รจิตลักษณ์ ชัยพงพิพัฒน์ / รจิตลักษณ์ ชัยพงศ์พิพัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
การบัญชี
การควบคุมภายใน
622 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = An appropriate model for eco-tourism implemention of Doi Chiang Dao wild life sanctuary in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / วารินทร์ วรินทรเวช / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
สัตว์ป่า
ดอยเชียงดาว (เชียงใหม่)
623 การศึกษารูปแบบการบริโภคและการออมของครัวเรือนในจังหวัดเชียงราย = A Study of household consumption and saving pattern in Chiang Rai Province / ปิยนุช ตู้แก้ว / 2549 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เชียงราย
ครัวเรือน -- เชียงราย
บริโภคกรรม
624 การศึกษาลักษณะของกล้วยไม้ช้างผสมโขลงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Characterization of Eulophia graminea Lindl. at the Huai Hong Khrai Royal Development Study Center / จารุภัทร ประราศรี / 2549 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กล้วยไม้
ช้าง (กล้วยไม้)
625 การศึกษาลักษณะของกล้วยไม้ว่านจูงนางที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Characterization of Geodorum spp. at the Huai Hong Khrai Royal Development Study Center / ศลิษา รุจิวณิชย์กุล / 2549 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กล้วยไม้ -- เชียงใหม่
626 การศึกษาและพัฒนาสื่อการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเพื่อสอนทักษะการคิดสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 = The study and development of cartoon animation for teaching thinking skill for Mathayom Suksa I students / อธิกานต์ อุนจะนำ / 2549 /Full Text
Subject
การ์ตูน
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
627 การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานฉบับที่ 39 เรื่องกำไรหรือขาดทุน สุทธิ สำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญและการและการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในหมวดการสื่อสาร = A stuying of accounting pracice according to TAS No. 39 on net profit or loss for the period, fundamental errors and accounting changes : A case study of a registered company in the stock exchange of Thailand of industrial technology group in communication sector / พุฒิพงศ์ ญาณทักษะ / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี
กำไร
ขาดทุน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
628 การศึกษาวิธีพื้นผิวผลตอบสนองโดยแผนการทดลองแบบบ็อกซ์-เบ็นเกน = Study of response surface methodology by Box-Behnken experimental design / ณรงค์ชัย สถาวรวิจิตร / 2549 /Full Text
Subject
การออกแบบการทดลอง
พื้นผิวผลตอบสนอง (สถิต)
629 การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน = The Study situation for learning support in Nawamintrachinee Maehongson industrial and community education college ชัชวาลย์ แสงแก้ว / ชัชวาลย์ แสงแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
การเรียนรู้
630 การศึกษาสมรรถนะในการดูดติดสีย้อมรีแอคทีฟโดยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช = Performance studies of reactive dyes adsorption by activated carbon made from agricultural residues and weeds / วรัญญู สงกรานต์ / 2549 /Full Text
Subject
คาร์บอนกัมมันต์
การดูดซับ
สีย้อมและการย้อมสี
631 การส่งเสริมการขายทองรูปพรรณกิจการขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ = Sales promotion of gold ornaments in small enterprise of Chiang Mai Province / นิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องทอง -- เชียงใหม่
การตลาด -- เชียงใหม่
632 การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวานในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Sweet rom production promotion in Chiang Dao District, Chiang Mai province / รัตนศักดิ์ หงษ์ทอง / 2549 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
633 การส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Occupational promotion for Aka of Doi Monlarn high land agricultural development office under Royal Patronage Project, Amphoe Phrao, Changwat Chiang Mai / เชื้อ ปัญญาดา / 2549 /Full Text
Subject
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
อาชีพ
การส่งเสริมอาชีพ -- พร้าว (เชียงใหม่)
อาข่า
634 การสนับสนุนทางสังคมของอาสาสมัครผู้ติดเชื้อเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว = Social support of HIV-Infection volunteers for helping AIDS patients and their families / เอกสิทธิ์ ไชยปิน / 2549 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
อาสาสมัคร
ครอบครัว
635 การสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Construction of student development activities through project work to promote English language abilities and life skills of upper secondary school students / นิตยา มูลสาร / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
636 การสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Increasing awareness of cervical cancer prevention among farmer housewives in Pa Nai sub-distrect, Phrao district, Chiang Mai province / ณัฐยา พั่วทัด / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ปากมดลูก -- มะเร็ง
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่). ตำบลป่าไหน่
637 การสร้างเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดสองชั้น = Construction of a double-step solar still / จตุทิพย์ ก๋ายะ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องกลั่นน้ำ -- การออกแบบและการสร้าง
เครื่องกลั่นน้ำ -- พลังงานแสงอาทิตย์
น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์ -- การกลั่น
638 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 = Construction of activity package for developing creative thinking of Prathom Suksa 4 students / ปวีณ์สุดา ร่มพยอม / 2549 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา
639 การสร้างตัวตนทางเพศของวัยรุ่นในฐานะการตอบโต้ต่อแรงกดดันทางสังคม = Sexual self construction of teenage as a response to social pressure / เกศินี สอนสีดา / 2549 /Full Text
Subject
เพศ
วัยรุ่น
สังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
640 การสร้างบทเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดง = Construction of basic Thai language lessons for Karenni Refugees อารีย์ลักษณ์ พันธุ์ / อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- แบบเรียน
กะเหรี่ยง -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74