ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตงานหัตกรรมไม้ของผู้ประกอบการในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The Environmental quality management in woodcarving process of the entrepreneurs in Nong Kwai sub-district, Hang Dong district, Chiang Mai province / อุษณีษ์ ปัญจมาตย์ / 2549 /Full Text
Subject
ไม้
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
สิ่งแวดล้อม
หัตถกรรม -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
42 การจัดการจราจรภายในเขตคูเมืองเชียงใหม่ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ = Traffic management within Chinag Mai city moat area for eco-tourism promotion / สาธิต เพชรน้อย / 2549 /Full Text
Subject
จราจร
คูเมือง -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
43 การจัดการชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี = Life management of Mathayom Suksa 1 students of Princess Chulabhorn's College, Chonburi / ธนมน ผโลศิลป์ / 2549 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ชลบุรี
ชีวิต
44 การจัดการดำเนินงานอาชีพจักสานของกลุ่มบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง = Operation management of wickerwork career of Ban Talat Mai Group, Talat Mai Subdistrict, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province / จิราภา วิเศษสุข / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องจักสาน -- วิเศษชัยชาญ (อ่างทอง)
อาชีพ
กลุ่มบ้านตลาดใหม่
45 การจัดการตัวตนของยวัยรุ่นหญิงรักหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Self-management of a girl loving girl teenager in secondary school / สายทิตย์ เวียงมูล / 2549 /Full Text
Subject
วัยรุ่น
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
บุคลิกภาพ
46 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Ecotourism management in protected areas: A case study of Pa Miang Village, Mueang Parn District, Lampang Province / อภิรดี ไชยเทพ / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลำปางปาน
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ลำปางปาน
47 การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการตลาดของผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Business management and strategies for marketing development of beekeepers in Chiang Mai and Lamphun province ;Business management and strategies for marketing development of beekeepers in Chiang Mai and Lamphun province / นพพร ตันติศิรินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ลำพูน
การจัดการธุรกิจ
48 การจัดการธุรกิจหอมแดงของผู้ค้าคนกลางในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Shallot's business management of wholesaler in Ban - Hong District, Lamphun Province / ทิร์ธริกข์ วงค์ฝั้น / 2549 /Full Text
Subject
พ่อค้า -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
หอมแดง
49 การจัดการน้ำเสียจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี = Waste water management from residences and enterprises in Udon Thani municipality areas / ณภัทร ตั้งกิจวานิชย์ / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการของเสีย -- อุดรธานี
น้ำเสีย -- การบำบัด -- อุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี -- การกำจัดของเสีย
50 การจัดการในการนำวิถีทางคลินิกไปใช้ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีกลุ่มอาการหายใจลำบาก = Management of application of clinical pathway for preterm with respiratory distress syndrome / สุพรรณ วงค์ตัน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
51 การจัดการปัจจัยการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสำหรับสินค้าประเภทของใช้และของประดับตกแต่งในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Production management of community enterprises of house ware and decorating products in OTOP project, Chiang Mai Province / รัชชา แดนโพธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
การผลิต
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
52 การจัดการพลังงานของเครื่องอบแห้งลำไยแบบไต้หวัน = Energy management of a Taiwanese type longan dryer / กรรณิการ์ มณีบุญ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งผลไม้
เครื่องอบลำไย
ลำไย -- การอบแห้ง
53 การจัดการไฟป่าโดยชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ = Community-based forest fire management in Doi Inthanon National Park อรชร กำเนิด / อรชร กำเนิด / 2549 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ไฟป่า -- เชียงใหม่
ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
54 การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Managerment information system of educational in Mueang Chiang Mai District / จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์ / 2549 /Full Text
Subject
สารสนเทศ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
55 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทหลักเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Organizing active learning to enhance conceptual understanding in mathematics of preschool children / ประกายดาว ใจคำปัน / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
เด็ก
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์
56 การจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพของบ้านป่าไม้แดง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Organizing learning for being health managing Village of Pa Mai Daeng Village, Mae Pong Sub-District, Doi Saket District, Chiang Mai Province / บริรักษ์ อุ่นคำมี / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลแม่โป่ง
บ้านป่าไม้แดง (เชียงใหม่)
57 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนชาวเขาในชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า = Learning management for hilltribe children and youth in Somdejya learning community พระกันตพงศ์ วงศ์ใจคำ / กันตพงศ์ วงศ์ใจคำ, พระ / 2549 /Full Text
Subject
เด็ก -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
ชาวเขา
58 การจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = Educational management for inmates at Chiang Mai Woman Correctional Institution / ชมัยพร ทองพลี / 2549 /Full Text
Subject
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร -- เชียงใหม่
ผู้ต้องหา
59 การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้มเกลือของชุมชนบ้านดอนตาล อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี = Environmental management in the salt production area of Ban Dontan community, BanPhue district, Udon Thani province / สุพรรษา ปักษา / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- บ้านผือ (อุดรธานี)
สิ่งแวดล้อม
เกลือ
60 การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Learning resources management of Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai Province / ศิริพร จิตอารีย์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74