ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในหนังสือวรรณกรรมเยาวชน = Ethical contents analysis in juvenile literature / วรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
จริยธรรม
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
562 การวิเคราะห์แบบจำลองทางการเงินของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย = Monetary model analysis of the foreign exchange rate of Thailand / ขวัญชนก สายศรีธิ / 2549 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
563 การวิเคราะห์แบบเอ็กเซมสำหรับเตาเผาขยะขนาดเล็กแบบไพโรไลติก = EXCEM analysis for small pyrolytic waste incinerator prototype / จักรพันธุ์ กินร / 2549 /Full Text
Subject
เตาเผาขยะ -- การออกแบบและการสร้าง
ขยะ
564 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis of economic factors influencing on the rate of return on media and publishing sector securities in the stock exchange of Thailand / เอกรัตน์ ต.เจริญ / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- ไทย
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์
565 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มที่เข้าใหม่ ปี พ.ศ. 2546-2547 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดที่ตัดแต่งค่าคลาดเคลื่อน = An Analysis of factors affecting the newly traded stocks return in the Stock Exchange of Thailand 2003-2004: using least trimmed squares regression (LTS) / รัชดา ตันประเสริฐ / 2549 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนการลงทุน
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
566 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่แตกพาร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการทดสอบแบบจำลองฟาร์มาและเฟรนช์ = An analysis of factors affecting stock return in split par securities in the Stock Exchange of Thailand Using Fama and French Model พนิตา กันทาทรัพย์ / พนิตา กัณทาทรัพย์ / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
567 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย = An analysis of factors affecting the exchange rate of Thai currency / รัตนา เฉลียว / 2549 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
568 การวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาเพื่อการสอนวรรณกรรมท้องถิ่น = Analysis of Panyasajataka lanna version for teaching local literature / ชวรินทร์ คำมาเขียว / 2549 /Full Text
Subject
ปัญญาสชาดก
วรรณคดีไทย (ภาคเหนือ)
569 การวิเคราะห์ผลกระทบของลมที่เกิดจากยานพาหนะต่อการกระจายความเค้นและความถี่ธรรมชาติของเสาบอกทางจราจรโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ = Analysis of vehicle-induced gusts effect on stress distribution and natural frequency of traffic sign post using finite element method / ประกอบ ชาติภุกต์ / 2549 /Full Text
Subject
ความเครียดและความเค้น
เครื่องหมายจราจร -- ผลกระทบจากแรงลม
ไฟไนต์เอลิเมนต์
570 การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองเอพีที = Risk and returns analysis and financial stocks on the stock exchange of Thailand using APT model / ชาติชาย ศิริจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
หุ้นและการเล่นหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
571 การวิเคราะห์ผลตอบแทานหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบบจำลองการตั้งราคาหลัก = Reterns analysis of transportation securities in the stock exchange of Thailand by using CAPM model / วิรัญญา ก่อเกษมสุข / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มขนส่ง
572 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อประกันต่อการซื้อรูปแบบประกันภัยโรคร้ายแรง = An analysis of buyers' behavior in buying insurance policies covering serious Illness / วาทินี วังสุนทร จัดรส / 2549 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
โรค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
573 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ขายในกิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of the behavior and satisfaction of walking sreet vendors in Chiang Mai Province / สุกิจ วงค์ปันง้าว / 2549 /Full Text
Subject
การขาย -- ความพอใจ
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
ถนน -- เชียงใหม่
574 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของการอบแห้งกระดาษสา = Parametric analysis of mulberry paper drying / พฤกษ์ กาญจนาภา / 2549 /Full Text
Subject
กระดาษสา -- การอบแห้ง
การอบแห้ง
การไหลของอากาศ
พารามิเตอร์ -- การวิเคราะห์
575 การวิเคราะห์เพศสภาพที่ปรากฎในภาษาโฆษณาในนิตยสารไทย = Gender analysis in advertising langauge in Thai magazines / วรินธร เบญจศรี / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย
เพศ
วารสาร
576 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในวรรณกรรมล้านนา = Analysis of local wisdom in lanna literature / เกียรติศักดิ์ ปันคำ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
577 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเพลงคำเมืองของจรัล มโนเพ็ชร = Analysis of local wisdom in Charan Manophet's northern folksongs / ปัทมาวดี อนันตบุญวัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
จรัล มโนเพ็ชร, 2495-2544
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคเหนือ)
578 การวิเคราะห์รายจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of tourists' spending during Songkran festival in Chiang Mai Province / ภูษณิศา สุขพัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ค่าใช้จ่าย
สงกรานต์
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
579 การวิเคราะห์ลักษณะการแตกของกะลามะคาเดเมียภายใต้แรงกด = Fracture analysis of Macadamia nutshell under compressive fore / เกรียงศักดิ์ นักผูก / 2549 /Full Text
Subject
แรงกด
กะลามะคาเดเมีย
580 การวิเคราะห์และประเมินผลการใช้น้ำประปาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and evaluation of piped water usage in Amphur Muang Chiang Mai Province / สิทธิโชค ชัยปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์
น้ำประปา
ประปา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74