ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของมวลก้อนที่มีปีกสองข้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางโดยวิธีซุปเปอร์โพซิชั่น = Vibration analysis of lumped mass with two-sided thin rectangular wings by superposition method / ไกรฤกษ์ ฟั่นแจ้ง / 2549 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน
มวล
522 การวิเคราะห์การออกแบบเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา = Analysis of higher education institutes' website design / ธีรศักดิ์ สะกล / 2549 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เว็บไซต์
สถาบันอุดมศึกษา
523 การวิเคราะห์การแอ่นของแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขอบสองด้านแบบคานอีกสองด้านปล่อยอิสระโดยมีการรองรับที่มุมและเสากลาง = Bending analysis of square thin plates with two beamed edges and two free edges supported at corners and center - column / ชไมพร สุขแจ่มศรี / 2549 /Full Text
Subject
คาน
มูม
เสา
524 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภูพิงค์ = An analysis of community's strength : a case study of Phuping's saving group for production / ประหยัด ปัญญามี / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภูพิงค์
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
525 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of demand for personal accident insurance in Mueang District, Chiang Mai Province / ลภัสรดา หงษ์สอง / 2549 /Full Text
Subject
ประกันอุบัติเหตุ -- เชียงใหม่
526 การวิเคราะห์ความต้องการใช้บริการเสริมของการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of the demand for instant services of fixed line telephones in Chiang Mai Province / ปาณิสรา คงศรีไพร / 2549 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
527 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอาคารพาณิชย์ให้เช่าในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Financial feasibility study of rental commercial building project in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / วรศักดิ์ สามารถ / 2549 /Full Text
Subject
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การเงิน -- ลำพูน
อาคารพาณิชย์
528 การวิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ = Analysis of willingness to pay for admission fee in Natural Science Museum, Queen Sirikit Botanic Garden / อรชร เรืองจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ค่าธรรมเนียม
529 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Item bias analysis of Chiang Mai University quota entrance examination / สุกัญญา ทองนาค / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้อสอบ
ข้อสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
530 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนระหว่างหุ้นสามัญกับวอร์แรนท์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An analysis of relationship between returns on investment of common stocks and their warrants on the stock exchange of Thailand / โกสินทร์ อาศิรวจนะ / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
531 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกยางพาราของประเทศไทย = An Analysis of the relationship between economic growth and rubber export growth in Thailand / ศุภาพร หาญสุขสินวัฒนา / 2549 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การส่งออก
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
532 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการนำเข้ากับภาษีอากรขาเข้าของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of relationship between import value and tariff of electronic products in the Northern region industrial estate by cointegration method / เพียงฤทัย พลฑา / 2549 /Full Text
Subject
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ภาษี
อากร
อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
533 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันกับราคาทองคำ = An analysis of relationship between oil price and gold prices / ศิรประภา แก้วมณี / 2549 /Full Text
Subject
น้ำมัน
น้ำมัน -- ราคา
ทองคำ
ทองคำ -- ราคา
534 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของผักและผลไม้ส่งออกของไทยในตลาดที่สำคัญ = An analysis of the competitiveness of Thai fruit and vegetable exports on major markets / ทรงสุดา ยนต์นิยม / 2549 /Full Text
Subject
ผัก -- การส่งออก
ผลไม้ -- การส่งออก
การแข่งขันทางการค้า
535 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ = Risk and returns analysis of mutual funds investment in foreign countries / ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
กองทุนรวม
536 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ = Phylogenetic analysis of Colletotrichum spp. by DNA fingerprinting / รัฐกร ศรีสุทธี / 2549 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ดีเอ็นเอ
537 การวิเคราะห์คำในพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเพื่อสร้างแบบฝึกภาษาล้านนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Analysis of dialect scriptures words to produce lanna dialect exercises for Mathayom Suksa 1 students พระปลัดชัชวาล ไชยวัง / ชัชวาล ไชยวัง, พระปลัด / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา
ธรรมเทศนา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
538 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมคร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่= Analysis of literature value of Krao Ram 700 Pii Mueang Chiang Mai นิตยา มูลปินใจ / นิตยา มูลปินใจ / 2549 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
ค่าว
539 การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Analysis of earning quality of energy and utilities business group in The Stock Exchange of Thailand / วริศรา ดวงตาน้อย / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำไร
ธุรกิจของเอกชน
540 การวิเคราะห์เครื่องมือทางเทคนิคการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The technical analysis of stocks and its warrant in the communication sector in the stock exchange of Thailand / วัชราธร สงวนศรี / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
หุ้นและการเล่นหุ้น
กลุ่มสื่อสาร
การลงทุน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74