ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การรับรู้วัฒนธรรมไทยของผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Perceiving thai culture by learners of Thai as a foreing language / อทิตยา จตุทอง / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย
วัฒนธรรมไทย
502 การรื้อฟื้นพิธีกรรมในการจัดการป่าชุมชนของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Reviving rituals in community forest management of Pga K'nyau: a case study of Huai Som Poi Village, Mae Tia Watershed, Chom Thong District, Chiang Mai Province / วิทยา พรมจักร์ / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยงสะกอ -- พิธีกรรม
บ้านห้วยส้มป่อย (เชียงใหม่)
503 การเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาหลักการจัดการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Integrated learning of English with principles of management content for undergraduate students / เจษฎาภรณ์ แสนชัย / บัณฑิติวทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
504 การลดการบาดเจ็บสะสมในกลุ่มพนักงานสอยลวดเข้าเครื่องทอลวดตาข่าย 5 หัวโดยการใช้แนวทางทางการยศาสตร์ = The Alleviation of Cumulative Trauma Disorder in 5 bar weaving machine operators using ergonomics approach / นฐารัต รอดมา / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องทอลวดตาข่าย
505 การเลือกขนาดระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ในที่พักแบบโฮมสเตย์ = Sizing of solar water heating system in home-stay residence ทนงค์ศักดิ์ เต๊ะสมัน / ทนงศักดิ์ เต๊ะสมัน / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
506 การเลือกขนาดระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับการใช้งานในโรงแรมในประเทศไทย = Sizing of a solar hot water with heat pump for hotels in Thailand / ธีรภัทร์ อนุชาติ / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
ปั๊มความร้อน
507 การเลือกขนาดระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์สำหรับโรงฆ่าสัตว์ = Sizing of a solar water heating system for abattoir / พิสิฏฐ สงวนตระการกุล / 2549 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
น้ำร้อน
โรงฆ่าสัตว์
508 การเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The SMEs entrepreneurs' choice of shipping services in San Kamphaeng district, Chiang Mai province / สุพัตรา เทพเอ้ย / 2549 /Full Text
Subject
สินค้าออก -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ธุรกิจขนาดกลาง -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ธุรกิจขนาดย่อม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
สินค้า -- การขนส่ง -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การขนส่ง -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
509 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า จังหวัดเชียงใหม่ = Buying decisions of Thai teenagers on food supplement products for skin care in department stores in Chiang Mai / จันทร์จิรา คำสุข / 2549 /Full Text
Subject
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
อาหารเสริม
ผิวหนัง
510 การเลือกอาชีพของนักศึกษาภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Career selection of students in vocational education department, faculty of education, Chiang Mai University / เสมอแข อภิรมยานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาอาชีวศึกษา -- นักศึกษา
อาชีพ
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
511 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดอินเทอร์เน็ตของบริษัท วิง ทราเวล เชียงใหม่ จำกัด = Planning of internet marketing strategy for Wing Travel Chiangmai Co., Ltd. / ปิติกานต์ คำศรี / 2549 /Full Text
Subject
การวางแผนการตลาด
อินเตอร์เน็ต
512 การวางแผนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Planning in basic education institutions, Saraphi District, Chiang Mai Province / สายันต์ บางปา / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- สารภี (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- สารภี (เชียงใหม่)
513 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานบริการภายนอก สำหรับศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ = Strategic planning for Information Technology Service from Outsourcer for Chiangmai Drug Dependence Treatment Center / พิสุทธิ์สง่า สาริกบุตร / 2549 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- เชียงใหม่
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด
514 การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์เรื่อง บางรักซอย 9 = An analysis of language strategies used to create humor in sit-com drama titled Bangrak Soi 9 / อันธิยา หล่อเรืองศิลป์ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
อารมณ์ขัน
ละคร
515 การวิเคราะห์ก๊าซและน้ำชะขยะจากแบบจำลองการฝังกลบซึ่งบรรจุขยะที่ผ่านการชะล้างและหมักแบบใช้อากาศ = Gas and leachate analysis from solid waste landfill lysimeter filled and aerobically composted waste / ชัยพล จันทะวัง / 2549 /Full Text
Subject
ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ
การฝังกลบขยะ
หลุมฝังกลบขยะ
การกำจัดขยะ
516 การวิเคราะห์การกระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังด้วยแบบจำลองคาลพัฟฟ์ = Analysis of sulfur dioxide dispersion in Lamchabang industrial complex by CALPUFF model / พิมพาภรณ์ ปฎิมา / 2549 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
517 การวิเคราะห์การกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of solid waste disposal in Tambon Maejo Municipality, San Sai Districl, Chiang Mai Province / ธานี กิจหรารักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่โจ้
ขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
518 การวิเคราะห์การรับรู้สัญรูปโทรศัพท์มือถือ = Analysis of mobile phone icon perception / เตชทัต ธรรมนิตกิจ / 2549 /Full Text
Subject
การออกแบบเลขนศิลป์
คลิปอาร์ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- สัญลักษณ์
519 การวิเคราะห์การวิจารณ์เชิงเสียดสีผู้ชายของนักเขียนหญิงในสื่อวรรณกรรมร่วมสมัย = Analysis of ironic criticism on male by female writers in contemporary literature media / วิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการ / 2549 /Full Text
Subject
การวิจารณ์วรรณกรรม
วรรณกรรมร่วมสมัย -- ประวัติและวิจารณ์
520 การวิเคราะห์การสมนัยพหุคูณและการประยุกต์ = Multiple correspondence analysis and its application / กมล สนิทธรรม / 2549 /Full Text
Subject
สถิติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74