ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม บ้านสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in environmental management of Ban San Sai Pattana in Chiang Mai province / เอกณรงค์ ขวดแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
462 การมีส่วนร่วมของญาติในการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of relatives in controlling blood sugar levels of Diabetic patients, San Pa Tong Hospital, Chiang Mai Province จุจฑามาส ยอดเรือน / จุฑามาส ยอดเรือน / 2549 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
น้ำตาล
โรงพยาบาลสันป่าตอง
463 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' participation in educational quality assessment in Faculty of Education, Chiang Mai University / เกรียงไกร เลาวพงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
464 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the implementation of prevention and solving narcotic problems project: a case study of Mae Rim Municipality, Mae Rim District, Chiang Mai Province / พีรพันธุ์ สังข์เรือง / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่ริม
ยาเสพติด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยาเสพติด -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลแม่ริม
465 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = the participation of people in the tambon administrative organization management : a case study of Tambon Maeka Administrative Organization, Amphoe San Pa Tong, Changwat Chiang Mai / นิมิตร สุขแยง / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลแม่ก๊ะ
466 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ = People's participation in solving the problem of public land invasion / โสมนัส ทรัพย์สินเสริม / 2549 /Full Text
Subject
การปฏิรูปที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดินสาธารณะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
467 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนอีสานล้านนา จังหวัดเชียงราย = People participation in community network on drug prevention : a case study of E-Sarn Lanna Community Network, Chiang Rai Province / วัชรพงศ์ พุ่มชื่น / 2549 /Full Text
Subject
เครือข่ายชุมชนอีสานล้านนา
ยาเสพติด -- การควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงราย
เครือข่ายสังคม -- เชียงราย
468 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) : กรณีศึกษา กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the performance of the capacity developing the villagecommunity's efficiency : a case study of King-Amphoe Doi Lo, Changwat Chiang Mai / ประพันธ์ แก้วเก๋ / 2549 /Full Text
Subject
หมู่บ้าน -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
469 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนหนองบัวทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = People's participation in community quality of life curriculum development: a case study of Nong BuaThong Community, Lao PDR / จันทน์สมุทร ธีรกุล / 2549 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- ลาว
คุณภาพชีวิต -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
470 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = People's participation in village and urban community fund management of Hua Suea sub-district, Mae Tha district, Lampang province / พงศ์ธร ใจมนต์ / 2549 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
471 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participation of the local commuity leaders in solving the problem of drug abuse among children in Mueang Nga Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / วิโรจน์ ชำนาญการ / 2549 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- ลำพูน. ตำบลเหมืองง่า
ยาเสพติด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้นำชุมชน -- ลำพูน. ตำบลเหมืองง่า
472 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' involvement in early childhood education management of schools at Chom Thong Municipality area, Chom Thong district, Chiang Mai Province / เทอดศักดิ์ จันเสวี / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม
โรงเรียน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
473 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง = Maternal participation in caring for high-risk neonates / จรัสศรี หินศิลป์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
474 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต ในจังหวัดแพร่ = Members' participation in developing of Supanimit Agricultural Co-operatives, Phrae province / ทินกร ศรียาบ / 2549 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- แพร่
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต
เกษตรกร -- แพร่
475 การมีส่วนร่วมของสหกรณ์การเกษตรอำเภอจอมทองในการผลิตลำไยคุณภาพ = Participation of Chom Thong district agriculture cooperative in supporting quality Longan product / รัฐศาสตร์ ดอกหอม / 2549 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ลำไย
476 การมีส่วนร่วมชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่: กรณีศึกษาในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Community participation in operating the healfhy childcare center : case study in Mae Tha district, Lampang province / บรรเจิดพร หาญแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
477 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Political participation of the women in Meng Rai Sub-district, Chiang Mai Municipality / สกาวเดือน เวชสัมพันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
478 การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของผู้ประกอบการค้าไม้และไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ = Particpation in local politics of timber and wood carving entrepreneurs in Chiang Mai province / บุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ไม้แกะสลัก -- เชียงใหม่
479 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Particpation in garbage management of Sanklang Community, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / กัญญา จาอ้าย / 2549 /Full Text
Subject
ขยะ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
480 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ : เปรียบเทียบชาวไทยพื้นราบกับชาวไทยภูเขา = Participation in local development planning of Local leaders in Amploe Chiang Dao, Changwat Chiang Mai : a comparison between the lowland and highland thais / อารียา บุญเปลื้อง / 2549 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ชาวเขา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74