ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Development of supply chain performance evaluation model of gems and jewelry industry in Chiang Mai and Lamphun Provinces / กีรติ วงศ์ไวศยวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมอัญมณี -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอัญมณี -- ลำพูน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
การจัดการอุตสาหกรรม
442 การพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพของคนในชุมชน = Model development for community health promotion / วริฏฐา อินทะวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ชุมชน
การศึกษานอกระบบ
443 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่= Development and implementation of clinical practice guidelines for temperature control among preterm infants in incubators at Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / จรีลักษณ์ รักษ์กิตติสกุล / 2549 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- เชียงใหม่
อุณหภูมิ
ตู้
Dissertations, Academic -- Nursing
444 การพัฒนาและวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Institution curriculum development and implementation plan of Chiangmai Mathayom School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / พิรุณ จันระวังยศ / 2549 /Full Text
Subject
หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
445 การพัฒนาสีชนิดเลคส์จากไคติน = Development of lakes from Chitin / วีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี / 2549 /Full Text
Subject
Chitin
Dyes and dyeing
Color
446 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง น้ำอ้อยสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Development of learning unit titled Nam Oy for sceond grade level students นงนุช ในคำปัน / นงนุช ใจคำปัน / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
หน่วยการเรียนรู้
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
น้ำอ้อย
447 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาชีพในชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of learning units on community occupation through local learnign resources for prathom suksa 6 students / พรชัย ตุงคนาคร / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
อาชีพ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
448 การพัฒนาองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Development of basic education institution organization in Chiang mai educational service area 3 / ดำรงค์ กันธิมูล / 2549 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การพัฒนาองค์การ -- เชียงใหม่
449 การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน = Development of lightweight concrete masonry unit using oil palm ash / พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ / 2549 /Full Text
Subject
อิฐมวลเมา
ขี้เถ้าปาล์ม
450 การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม = Development of a heat exchanger using bubble pump technique / วรวุฒิ สุรินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ความร้อน -- การถ่ายเท
451 การพึ่งตนเองของครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก = Family self-reliance in promoting development of children with Autism / ศิวาพร ชวาเขต / 2549 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
ครอบครัว -- เชียงใหม่
452 การเพาะเลี้ยงและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโมเลกุลด้วยเทคนิค อาร์เอพีดีของสาหร่ายกินได้บางชนิดจากแม่น้ำน่าน = Cultivation and molecular characterization based on RAPD technique of some edible algae from Nan river / ลภัสรดา มุ่งหมาย / 2549 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- การเลี้ยง
สาหร่าย -- น่าน
453 การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนสำหรับใช้ในการอบแห้งมะม่วงแผ่นโดยวิธีการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าอีแวปปอเรเตอร์ = Thermal performance enhancement of heat pump dryer for mango leather drying by reduction of air temperature befor entering evaporator / ทนุ โตทรายมูล / 2549 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งมะม่วงแผ่น
เครื่องอบแห้ง
มะม่วง -- การอบแห้ง
ปั๊มความร้อน
454 การเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไข่และการฟักออกของแม่ไก่พื้นเมืองภายใต้สภาพการจัดการของเกษตรกรรายย่อย = Egg production and hatchability improvement of native chicken under the management of small farm holders / แสงธิฌา แสงดาวเรือง / 2549 /Full Text
Subject
ไก่ -- ไข่
ไข่ -- การผลิต
ไข่ -- การฟัก
ไก่ -- พันธุ์พื้นเมือง
455 การแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี = Spatial diffusion of dairying innovation in Wang Nam Yen cooperative area, Sa Kaeo and Prachin Buri provinces / อมรชัย ประกอบยา / 2549 /Full Text
Subject
โคนม -- สระแก้ว
โคนม -- ปราจีนบุรี
456 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี = Farmers' participation in Ago - tourism development in Sai Noi Sub - district, Sai Noi District, Nonthaburi Provoince / ยุพาพร ชัยศิริ / 2549 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรกร -- ไทรน้อย (นนทบุรี)
457 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in educational management of Ban Boluang school, Hot Distruct, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ จูแวน / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ฮอด (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- การบริหาร
การมีส่วนร่วมของประชาชน
458 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Community participation in educational management of Ban Pong Dang School, Thung Hua Chang District, Lamphun Province / ณัฐวุฒิ หลวงธิจา / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
459 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Community particpation in educational management of Ban Mueang Gueed School, Mae Taeng District, Chiang Mai province / ณรงค์ อภัยใจ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
460 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in educational management of Ban Mae Hae Nua School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ชูเดช เฟื่องฟู / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
บ้านแม่แฮเหนือ (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74