ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนาระบบลงทะเบียนและสนับสนุนการเข้าใช้เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a registration and support system for wireless LAN Access at Chiang Mai University / ยุทธการ ประเสริฐวัฒน์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสื่อสารไร้สาย
การลงทะเบียนนักศึกษา -- เชียงใหม่
422 การพัฒนาระบบและออกแบบส่วนการนำเสนอระบบเตือนภัยสำหรับอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of Chiang Mai flood disaster warming system / วรรณสิทธิ์ ฉายแสงมงคล / 2549 /Full Text
Subject
การออกแบบ
อุทกภัย -- เชียงใหม่
423 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสูญเสียแบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13 = Development of continuous loss analysis system in the power generation process at Mae Moh Power Plant Unit 8-13 / จรัญ คำเงิน / 2549 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โรงไฟฟ้า -- ลำปาง
424 การพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของผู้แทนแผนกไดแอ๊กนอสติก บริษัทแอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด (เขตภาคเหนือ) = Development of website system for sales support and promotion at Abbott Laboratories Ltd. Diagnostic Division (North Area) / กวีศักดิ์ นาคบุรินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
การขาย
425 การพัฒนาระบบสนเทศเพื่อการบริหารงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of management information system for education scholarship and loan of Payap University / ไตรภพ พลยา / 2549 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทุนการศึกษา -- เชียงใหม่
426 การพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นตอนการส่งงานสำหรับระบบซ่อมบำรุงแผนกโรงงานเครื่องกลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Development of ordering procedure information system for maintenance system in Mae Moh electrical Generation Machinery Department / อดิศร เรืองไรลักษมี / 2549 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
วิศวกรรมเครื่องกล -- แม่เมาะ (ลำปาง)
427 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนการลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง บนเครือข่ายอินทราเน็ต = Development of information system for absence register of Lampang Hospital Staff on Intranet / ทิพย์รัตน์ เปรมปรีนนท์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การจัดการสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
428 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ = Development of geographic information systems for Web Application / ชาญวิทย์ สุนทรเมือง / 2549 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เว็บไซต์
429 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแนวการทำงานของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Development of internet information system for the career advisory service center of North-Chiang Mai University / ศุภกิจ ตรีวิทยากรานต์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การจัดการฐานข้อมูล
นักศึกษาฝึกงาน
430 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณและทรัพยากรบุคคลของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of management information system for budget and human resource of Business Administration Faculty in Payap University / ทรวงชนก คมวัชรพงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ -- งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารงานบุคคล
431 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเวลาทำงานของพนักงานบริษัท นอร์ธเทอร์นสตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด = Development of information system for employee time management of Northern Star Software Co., Ltd. / ปลื้มจิต กันธิวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท นอร์ธเทอร์นสตาร์ ซอฟต์แวร์ -- พนักงาน
ซอฟต์แวร์
การจัดการฐานข้อมูล
432 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานบริการโทรศัพท์สาธารณะภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = Development of an information technology system for public telephone service management at TT&T Public Company, Limited (Upper Northern Region) / ณัฐวุฒิ นุ่มน้อย / 2549 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โทรศัพท์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
433 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับร้านค้าปลีกร้านสุภาวดี = Development of a management information system for supawadee retail shop / จิระวดี จิระกังวาน / 2549 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
434 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Development of management information system for archives of Mae Fah Luang University / ดาวนภา สุยะนนท์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สารสนเทศ
จดหมายเหตุ -- เชียงใหม่
435 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษาวิทยาลัยฟาร์อีส-เทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Development information system for customer relationship management on internet: a case study of Far Eastern College, Chiang Mai Province / เฉลิมชนม์ วราหลิน / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยฟาร์อีส-เทอร์น -- การบริหาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า -- การจัดการ
436 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในการจัดเลี้ยงของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = The Development of information system management for Banquet of Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai Province / นภาพร เลี่ยนเครือ / 2549 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงแรม -- เชียงใหม่
437 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการร้านกาแฟตะวา = The Development of management information system for Tawa Coffee Shop / เอกลักษณ์ กองแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้านกาแฟ
438 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of information system for publicizing local art and cultural knowledge of Nan Province on the internet / พัชราภรณ์ ปันแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ศิลปวัฒนธรรม
การจัดการฐานข้อมูล
439 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารมูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย (เชียงใหม่) = Development of infornation system for information center, Psi Thailand Foundation (Chiang Mai) / ภาณุพงศ์ ขวัญทอง / 2549 /Full Text
Subject
มูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย (เชียงใหม่)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
440 การพัฒนาระบบอินทราเน็ตการจัดการใช้ห้อง แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก = Development of an intranet for Room management of Computer Technigue Division Rajamangala University of Technology Lanna Tak Campus อำนาจ ศรีรีกษ์ / อำนาจ ศรีรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
อินเตอร์เน็ต
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
ห้องปฏิบัติการ -- ตาก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74