ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การพัฒนาระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาทัศนศิลป์สำหรับเด็กอนุบาล = Developing an electronic learning system in visual art for kindergarthners / กรกฎ ใจรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
นักเรียนอนุบาล
402 การพัฒนาระบบการส่งผลการเรียนและรายงานการวัดผลการเรียนสำหรับคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระดับวิทยาเขต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก = Development of grade and measurement reportimg system for executive board of Rajamangala University of Technology Lanna, Campus Level : a case study of Rajamangala University of Technology Lanna, Tak Campus / ธานินทร์ สินพรมมา / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
403 การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ = Development of personnel data system for Chiangmai commercial college / สิริกัญญา วงศ์คำ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
บุคลากร -- ฐานข้อมูล
404 การพัฒนาระบบงานทะเบียน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a registration system at Thepbodint Wittaya School, Chiang Mai Province / อักษร สื่อกระแสร์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา -- นักเรียน
ทะเบียนนักศึกษา -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
405 การพัฒนาระบบจัดการวัสดุทางการเกษตรของบริษัท ลานนาเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด = Agromaterial management system of Lanna Agro Industry Co.,Ltd. / เชาวลิต ชัยแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกษตรกรรม -- เครื่องมือและอุปกรณ์
406 การพัฒนาระบบจัดการเอกสารสำหรับงานด้านคุณภาพ ISO9001: 2000 ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค = Development ISO 9001: 2000 documentation management system at McCormick Hospital / รติมา วิเศษพาณิชย์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
การจัดเก็บเอกสาร
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
407 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสำหรับสำนักวิทยบริการวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ = Development of an acquisition system for library and learning resources center at Far Eastern College, Chiang Mai / กานต์ เด่นดวง / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. สำนักวิทยบริการ
ทรัพยากรห้องสมุด -- การจัดการ
408 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานองค์กรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a database system for National and international cooperation, international relations Diviaion, Office of the President, Chiang Mai University / วารุณี ค๊าสตารี / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กองวิเทศสัมพันธ์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
409 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียราย = Development of students assistance system at Huay So Wittayakhom Ratchamangklaphisek School, Chiang Rai Province / หทัยชนก เพชรประกาย / 2549 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
นักเรียน -- ฐานข้อมูล
นักเรียน -- เชียงราย
410 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษาระบบชุมสาย เอสพีซี ของศูนย์บริการลูกค้า เชียงใหม่4 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) = Development of an information technology system for SPC switchboard maintenance system of the customer service center Chiang Mai 4 at the TOT Public Company Limited / สุริศักดิ์ กอบุญช่วย / 2549 /Full Text
Subject
บริษัททีโอที
ชุมสายโทรศัพท์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ชุมสายโทรศัพท์ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ
411 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอบรม สำหรับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a training management system for the information technology service center, Chiang Mai University / จินดาพร อ่อนเกตุ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ -- การบริหาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารงานบุคคล
412 การพัฒนาระบบบริหารพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ = Development of a supply management system at the Faculty of Science and Technology, Rajabhat University, Uttaradit / มานิตย์ พ่วงบางโพ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พัสดุ
สถาบันอุดมศึกษา -- อุตรดิตถ์
413 การพัฒนาระบบบัญชีรายได้บนอินทราเน็ตสำหรับโรงแรมเชียงใหม่พล่าซ่า = Development of an intranet income accounting system for Chiangmai Plaza Hotel / สุริยา สุริยพงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงแรมเชียงใหม่พล่าซ่า -- รายได้
การบัญชี
การจัดการฐานข้อมูล
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
414 การพัฒนาระบบป้องกันสแปมเมล์สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Development of an anti spam mail system for a personnel and student electronic mail system at Chiang Mai University / จริยา ลิ้มจีระจรัส / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
415 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของ ดีวีโออาร์ = Development of a DVOR troubleshooting expert system / วัชชิระ หาอุปละ / 2549 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
416 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9000 = Development of an expert system for ISO 9000 quality management system / ศุภชัย อัครนรากุล / 2549 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชียวชาญ (คอมพิวเตอร์)
ไอเอสโอ 9000
การควบคุณภาพ -- มาตรฐาน
417 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านไพศาลอีเล็คโทรนิค = Development of electronics commercial system for Paisarn Electronic / ธนวัฒน์ โรจน์ธนกิจ / 2549 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
418 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง บริษัท โอ.ซี.ไอ เลเธอร์ จำกัด = Development of an electronic commerce system for leather product at O.C.I. Leather Company Limited / เริ่มพันธ์ พรหมนุชานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
บริษัท โอ.ซี.ไอ เลเธอร์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหนัง
419 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัท พาต้าเลเทอร์ จำกัด = Development of electronics commercial system for Pata Leather Company Limited / ปิยพรรณ ปัญญาวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
420 การพัฒนาระบบรู้จำใบหน้าบุคคล = Development of face recognition system / ปฏิวัติ อิงคสันตติกุล / 2549 /Full Text
Subject
ใบหน้า
บุคคล
การรู้จำภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74