ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาบทเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสวนกล้ายไม้ = Development of communicative language teaching lessons to promote English listening-speaking abilities of orchid farm personnel / ดวงชีวา ทิพย์แดง / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
สวน
382 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้แป้นลัดในโปรแกรมประมวลคำสำหรับนักเรียน ผู้บกพร่องทางการมองเห็น = Development of computer - assisted instruction on hot keys of word processing program for visually impaired students / จุฑารัตน์ กิวัฒนา / 2549 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
383 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับกำลังพัฒนา = Development of English lessons using multiple intellingence activities to promote English language skills of developing level students / หฤทัย กาศวิบูลย์ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พหุปัญญา
384 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและความรู้ในเนื้อหาท้องถิ่น = Development of local content-based English lessons to promote speaking ability and local knowledge / ปวราย์ เรืองมณี / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
385 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร = Developing buddhist content-based English lessons through communicative language teaching พระ / ฉัตรเทพ พุทธชูชาติ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
พุทธศาสนา
386 การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน = Development of English for tourism lessons employing task-based learning / สุภาวดี วรภัทรกิจ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยว
387 การพัฒนาแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก = Development of electronics textbook on nursing care of ear, throat, nose paiient / ศิริขวัญ สุดใจ / 2549 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
388 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการคลังข้อสอบบนอินทราเน็ตสำหรับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an intranet exam bank management program for the Department of Library Science, Faculty of Humanities, Chiang Mai University / รัชตภาคย์ พรหมกันธา / 2549 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คลังข้อสอบ -- ฐานข้อมูล
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
389 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction on the prevention of ventilator associated pneumonia for nurses / นิภา ขาวทุ่ง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
390 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำความสะอาดมือสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction program on hand hygiene for nurses / อมรพรรณ วรรณวิไลย / 2549 /Full Text
Subject
ฌปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ความสะอาด

391 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการบำรุงรักษาระบบขนส่งถ่านลิกไนต์เหมืองแม่เมาะ = The Development of a computer program for maintenance management of Lignite handing system: MAE MOH Mine / สมศักดิ์ หงส์จิตตินันท์ / 2549 /Full Text
Subject
ลิกไนต์ -- การขนส่ง
การบำรุงรักษา
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
เหมืองถ่านหิน -- ลำปาง
392 การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of a basic model system for the physical analysis of longan orchard management in Chiang Mai / ธนัชพร คันธรส / 2549 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำไย -- เชียงใหม่
393 การพัฒนาผนังทรอมบ์แบบปรับปรุงเพื่อลดภาระความเย็นของอาคาร = Development of modified Trombe wall for reduction of building cooling load / วีรวัฒน์ เทศเกตุ / 2549 /Full Text
Subject
อาคาร
ความเย็น
ผนัง
394 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Herbal bakery products by farmers' housewife group of Sanpuloei Sub - district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / สุรชาติ สุวรรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
เบเกอรี
สมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แม่บ้าน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลสันปูเลย
395 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มั่มโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น = Development of mum (Northeastern Style Sausage) using starter cultures technology / อรรถพล สุจริตรักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
มั่ม
ไส้กรอก
อาหารไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
396 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยจากสารสกัดเมล็ดมะเกี๋ยง = Development of an anti-wrinkle product from seed extracts of Eugenia paniala Roxb. / ธนธร รจนากูล / 2549 /Full Text
Subject
Eugenia paniala Roxb.
Ma-kiang (plants)
Skin -- Wrinkles
397 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างพืชผลเพื่อลดสารฆ่าแมลงที่ตกค้างในผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Development of produce wash for removal of residual insecticides from mandarin cv. Sai Nam Pung / ทวีพร สุกใส / 2549 /Full Text
Subject
สารทำความสะอาด
ส้ม -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
398 การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษที่ใช้แล้ว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of learning plans on the topic of artifacts from used paper for prathom suksa 3 students / ภาวินี สุภารัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
สิ่งประดิษฐ์
กระดาษ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
399 การพัฒนายาเตรียมแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกของตัวยาไตรแอมซิโนโลนอะเซตโตไนด์ และน้ำมันหอมระเหยเพื่อรักษาแผลแอ๊ปทัส / วิลาสินี วงศ์วิบูลย์ / 2549 /Full Text
Subject
Triamcinolone acetonide
Essences and essential oils
Mucoadhesive films
Ulcers
400 การพัฒนาระบบการจัดการแฟ้มสะสมงานบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง = Development of a portfolio system for the personnel of Suan Prung Psychiatric Hospital / จำรูญศรี หน่อคำ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
บุคลากรโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74