ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การเปลี่ยนแปลงอาชีพหัตถกรรมในชุมชนชนบท = Change in handicraft occupation in rural communities / อิศราพร รังษี / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
อาชีพ
หัตถกรรม -- ลำปาง
342 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของสถาบันการเงินในประเทศไทยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน = Disclosure in financial statement of financial institutions group in Thailand According to TAS NO.27 disclosure in the financial statement of Banks and Similar Financial Institutions / แคทรียา จารณะ / 2549 /Full Text
Subject
ภาษีเงิน
สถาบันการเงิน -- งบการเงิน
การบัญชี
ธนาคารและการธนาคาร
343 การแปรรูปแยมฝรั่งด้วยเทคนิคความดันสูงและความร้อน = Processing of guava jam using high pressure and thermal techniques / วัชราภรณ์ เวียงอินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
แยม
ฝรั่ง
ความดัน
ความร้อน
344 การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องสื่อการสอน = A production of e-Learning courseware titled Instructional Medie / ณัฐพงศ์ สมปินตา / 2549 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
สื่อการสอน
อินเตอร์เน็ต
345 การผลิตเส้นใยอาหารผงจากกากส้มเขียวหวาน = Production of dietary fiber powder from orange (Citrus reticulata Blanco) pomace / ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ / 2549 /Full Text
Subject
ใยอาหาร
กากส้มเขียวหวาน
346 การฝึกการหายใจแบบโยคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล = The Breathing training in yoga style for the accuracy in free-throw shooting in basketball / สุระ สุขเจริญ / 2549 /Full Text
Subject
โยคะ
การหายใจ
บาสเกตบอล
347 การพยากรณ์คุณภาพของส้มสายน้ำผึ้งหลังการขนส่งทางรถบรรทุกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Quality prediction of tangerine cv. Sai Nam Pung after truck transportation using artificial neural network / ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี / 2549 /Full Text
Subject
ส้ม -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ส้ม -- การขนส่ง
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
348 การพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพานิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Security-return forecasting of Large and Medium Sized commercial banks in the Stock Exchang of Thailand / นุชจรินทร์ วงศ์รจิต / 2549 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
พยากรณ์ธุรกิจ
349 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องโดยวิธีอารีมา = Canned Tuna export value forecasting by ARIMA method / ปิยมาภรณ์ รอดบาง / 2549 /Full Text
Subject
ราคา
การส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋อง
350 การพยากรณ์ระดับสินค้าคงคลังโดยวิธีโครงข่ายประสาท = Forecasting of inventory level using neural network method / ปิยะเชษฐ โอภาสชวลิต / 2549 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พยากรณ์ธุรกิจ
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
351 การพยากรณ์ราคาสัญญาล่วงหน้าข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีอารีมา = Forecasting futures prices of 5 percent white rice using the ARIMA method / เบญจมาศ ธัญน้อม / 2549 /Full Text
Subject
ราคา
ข้าว -- ราคา
352 การพยากรณ์ราคาสัญญาล่วงหน้าแป้งมันสำปะหลังประเภทสตาร์ชชั้นพิเศษ โดยวิธีอารีมา = Forecasting futures price of premium grade tapioca starch using the ARIMA method / ณัฐกานต์ หมูทอง / 2549 /Full Text
Subject
ราคา
แป้งมันสำปะหลัง -- ราคา
353 การพยากรณ์ราคาสัญญาล่วงหน้ายางพาราแผ่นรมควัน โดยวิธีอารีมา = Forecasting futures prices of ribbed smoked sheets of natural rubber using the ARIMA method / พัฑฒิดา ณ ลำพูน / 2549 /Full Text
Subject
ราคา
ยางพารา
354 การพัฒนากลุ่มผู้ทำปลาส้ม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงเหนือ ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = Development of group producing pickled fish for five star one tambon one product award of Ban Dong Nuea Cooperatives Women's Group in Tambon Wang Phang, King Amphoe Wiang Nong Long, Changwat Lamphun / วิพิมพ์ ทองล้วน / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มผู้ทำปลาส้ม
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- เวียงหนองล่อง (ลำพูน)
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงเหนือ
355 การพัฒนาการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ = Development of Thai word spelling of Prathom Suksa 1 students through student teams-achievement divisions method / อนงค์ กัณทวี / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
356 การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of post-discharge surveillance of surgical site infections using creative problem solving / พัชรินทร์ เนตรสว่าง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
357 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันหนองควาย จังหวัดเชียงราย = Developing instructional activities to enhance mathematical problem solving and communication skills for Mathayom Suksa 2 students of Sann / พิชิต แก้วกํอง / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
358 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีการสอนแบบเล่น-เรียน-สรุป-ฝึกทักษะ = Development of preschool children's mathematic's readiness through play-learn-summarize-practice method / สายพิณ ใจยวน / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนอนุบาล
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ลำพูน
359 การพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง = Improving spatial sense of Mathayom Suksa 1 students at Sikaoprachaphadungwit School, Trang Province / ศิรฉัตร ทิพย์ศรี / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตรัง
360 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ = Development of Thai language reading ability for educable mentally retard students of Prathom Suksa 5 using instruction media constructed by Computer Program / กรณิศ เวศนารัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- น่าน
ภาษาไทย -- การอ่าน
ความบกพร่องทางสติปัญญา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74