ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การปรับตัวของสตรีในเมืองเชียงใหม่หลังการหย่าร้าง = Adaptation of women in Chiang Mai after divorce / สุภาพร จารุกิตติพงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
การปรับตัว
สตรี -- เชียงใหม่
การหย่า -- เชียงใหม่
302 การปรับตัวด้านความรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาบ้านธารทอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge adaptation in forest resource management : a case study of Ban Than Thong, Tambon Huai Kaeo, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / ศิรินทิพย์ พรหมคำทิพย์ / 2549 /Full Text
Subject
ทรัพยากรป่าไม้ -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลห้วยแก้ว
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลห้วยแก้ว
การปรับตัว -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลห้วยแก้ว
303 การปรับตัวด้านสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Health adaptation of elderly club members in the Chiang Mai Municipality / ไธพัตย์ สุนทรวิภาต / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ชมรมผู้สูงอายุ
304 การปรับปรุงกระบวนการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าบนทีนัตโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณภาพ = Improvement of zinc electro-coating process on T-Nut using quality engineering technique / ชนกานต์ วุฒิวรคุปต์ / 2549 /Full Text
Subject
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
การชุบเคลือบผิวโลหะ
สังกะสี -- การชุบ
305 การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน = Improving mathematics instruction on sets for Mathayom Suksa 4, Nanoi School, Nan Province / ศิริรัตน์ กลัดเทศ / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เซต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
306 การปรับปรุงคุณภาพกระดาษด้วยระบบพลาสมาความดันบรรยากาศ = Improvement of paper quality by an atmospherric plasma system / เกษม หมั่นธรรม / 2549 /Full Text
Subject
พลาสมาความดันบรรยากาศ
กระดาษ -- การผลิต
307 การปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ของเหมืองแม่เมาะ = Productivity improvement of lignite conveyor process at Mae Moh mine ธีรพล พูนทวี / ธีรพล พูลทวี / 2549 /Full Text
Subject
สายพานลำเลียง
ถ่านหิน -- การขนส่ง
ลิกไนต์ -- การขนส่ง
เหมืองถ่านหิน -- ลำปาง
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
308 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลึกควอตซ์ด้วยเทคนิควิศวกรรมวิธีการ = Efficiency improvement of quartz crystal production process by Method Engineering Technique / ชัยณรงค์ ตุ่นสังข์ / 2549 /Full Text
Subject
ควอทซ์ -- การผลิต
ผลึกควอทซ์ -- การผลิต
วิศวกรรมวิธีการ
309 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขุดขนดินที่เหมืองแม่เมาะโดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Efficiency improvement of an over burden removal system at Mae Moh Mine using motion and time study techniques / เบญจมาภรณ์ พีรนันทปัญญา / 2549 /Full Text
Subject
ดิน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
เหมืองแม่เมาะ
การทำงาน -- การประเมิน
310 การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบต้านทานโรคใบจุดดำจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อใบ = Improvement of black spot resistant rose from leaf disc culture / ธัญลักษณ์ ปาลี / 2549 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- การปรับปรุงพันธุ์
กุหลาบ -- พันธุ์
กุหลาบ -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบจุดดำ
311 การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่งของพริกเผ็ดโดย ใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน = Improvement of F, Hybrid of chilli using male sterility / จุทามาส คุ้มชัย / 2549 /Full Text
Subject
พริก -- การปรับปรุงพันธุ์
พริก -- การปลูก
312 การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่ต้านทานโรคแอนแทรกโนส = Improvement of anthracnose resistant strawberry / ปริฉัตร พละพึง / 2549 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ
สตรอเบอรี่
แอนแทรกโนส
313 การปรับปรุงระบบจีเอ็มพีของผู้ผลิตน้ำพริกหนุ่มรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ = Improvement of GMP system for small Nam Phrik Noom producers in Chiang Mai Province / จรีย์พร สมพัตร์ / 2549 /Full Text
Subject
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมการผลิต
น้ำพริกหนุ่ม -- การผลิต
314 การปรับปรุงสภาพผิวของโลหะผสมพื้นฐานทางทันตกรรมเพื่อเพิ่มการยึดติดเชิงกลจุลภาค = Surface improvement of dental metal alloy base for increasing micromechanical retention / นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ / 2549 /Full Text
Subject
ทันตวัสดุ
การยึดติดทางทันตกรรม
โลหะผสม
315 การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรจากการผลิตเชิงพาณิชย์มาเป็นเกษตรทางเลือก:กรณีศึกษา ชุมชนลุ่มน้ำแม่เลาะ อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Transformation of commercial to alternative agricultural systems at community level: a case study of Mae Lo watershed communities, Mae Rim and Mae Taeng Districts, Chiang Mai Province / ปีติ สง่ารักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ระบบเกษตรกรรม
เกษตรกรรมทางเลือก
เกษตรกรรมเพื่อการค้า
ชุมชนลุ่มน้าแม่เลาะ (เชียงใหม่)
316 การปรับพฤติกรรมการเข้า-ออกห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาตของเด็กออทิสติกที่มีอาการไม่รุนแรงโดยใช้เทคนิคการเสริมแรง = In - out classroom without permission behavior modification of the Mild Autistic child using reinforcement technique / พฤหัส แลสันกลาง / 2549 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
เด็กพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
317 การปรับพฤติกรรมภาวะไม่อยู่นิ่งและสมาธิสั้นของเด็กออทิสติก ในห้องเรียนเรียนร่วมโดยใช้เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Hyperactive behavior modification of the autistic child in inclusive classroom using peer tutoring technique, Wat Chang Kian school, Mueang Chiang Mai District / ศิวาณา พันธุรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
โรคสมาธิสั้น
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
318 การปรับวิธีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตของเอซีไอสำหรับคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าลอยและสารลดน้ำอย่างแรง = Modification of ACI mix design method for high - strength concrete with fly ash and superplasticizer / เจษฎาพร ศรีภักดี / 2549 /Full Text
Subject
คอนกรีต
319 การปลูกวิสเกอร์วายบีซีโอจากสารตั้งต้นที่เจือเทลลูเรียม = Growth of YBCO whiskers from tellurium-doped precursors / พิกุล เอกวงศ์ษา / 2549 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
วิสเกอร์
320 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน = Prevention and resolution of children and youth problems in the community / สมพร ดวงคำฟู / 2549 /Full Text
Subject
เด็ก -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
การแก้ปัญหา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74