ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the performance in tne prevention of diseases and health care insurance of Tambon Administrative Organizations in Changwat Chiang Mai / เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
สุขภาพ
โรค -- การป้องกันและควบคุม
262 การประเมินผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of social welfare activities on the old age allowance: A case study of Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / นลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
บริการสังคม -- เชียงใหม่
263 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Evaluation of community mental health practices among village health volunteers, Chiang Saen District, Chiang Rai Province / กรรณิกา กาวีวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
264 การประเมินผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ = An evaluation of inmates treatment in Chiang Mai central prison / วรพงษ์ น้อยสุขเสริม / 2549 /Full Text
Subject
นักโทษ
ทัณฑสถาน
เรือนจำ -- เชียงใหม่
265 การประเมินผลการปรับการให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Evaluation of service adjustment in public service of the Chiang Mai Municipality / ศุภพล จันทร์ภิรมย์ / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่ -- การประเมิน
266 การประเมินผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Evaluation of nosocomial infection prevention and control at Thunghuachang Hospital Lamphun Province / อาทิตยา มาชมภู / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทุ่งช้าง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Nursing
267 การประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แฟ้มสะสมงาน = Assessment of mathematics learning of prathom suksa 6 students through portfolio / นิตยา นันทการณ์ / 2549 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
268 การประเมินผลการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of the campus transportation service delivery in Chiang Mai University / กมลชนก กาวิล / 2549 /Full Text
Subject
การขนส่ง -- เชียงใหม่
269 การประเมินผลการให้บริการหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of services of the autonomous student's dormitories, Chiang Mai University / สมพิศ สุพรศิลป์ / 2549 /Full Text
Subject
หอพัก -- เชียงใหม่
270 การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the non-formal debt solution project inDoi Saket district, Chiang Mai province / นิยมล ยาวินัง / 2549 /Full Text
Subject
หนี้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
สินเชื่อนอกระบบ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การเงินนอกระบบ
271 การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of the educational quality assurance of Chiang Mai University / เยาวลักษณ์ แรกข้าว / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
272 การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมตีแผ่นแร่ตกแต่งไม้ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = OTOP Project evaluation: A case study of metal ornamented wood product groups, Tambon San kamphaeng Ampkoe San Kamphaeng Changwat Chiang Mai / วาทินี ภาวสุทธิกุล / 2549 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลสันกำแพง
ไม้
273 การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาโรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the Universal Health Care coverage Project : a case study of Dararussamee Hospital, Chiang Mai Province / ฉันทนา นกกริ่ม / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลดารารัศมี
ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
274 การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the universal health care coverage project: A Case study of San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ถวี / 2549 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรงพยาบาล -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
275 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Portfolio assessment in Mathayom Suksa 1 science subject / จิรวรรธ กมลเสถียร / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แฟ้มผลงานทางการศึกษา -- เพชรบูรณ์
276 การประเมินผลนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค: กรณีศึกษาโรงพยาบาลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the universal health care coverage policy : a case study of Changpuak hospital Chiang Mai province / ปรัชญ์ ปัตถมสิงหไชย / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลช้างเผือก
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
277 การประเมินผลแบบรูบริคส์ วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = The Evaluation from Rubrics in electrical installation for vocational education certificate level in division of electric power, Chiang Mai technical college วิชัย เตชะมหพันธ์ / วิชัย เตชะมหพันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ไฟฟ้า
โรงงาน -- เชียงใหม่
ช่างไฟฟ้า -- เชียงใหม่
278 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของธนาคารออมสิน สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน = Assessment of credit project for teacher quality of life development authorized by Government Saving Bank Lamphun Branch, Lamphun Province / นิภา บ้านเรือน / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน สาขาลำพูน
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิต
ครู -- ลำพูน
279 การประเมินพฤติกรรมของลูกค้าต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of customers' behavior in response to branch redesign of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ภารุณี อุ่นเรือน / 2549 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
280 การประเมินมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ = Valuation of agro-tourism services at the Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province / วราภรณ์ งามสมสุข / 2549 /Full Text
Subject
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74