ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of administration of Sunday Buddhism Study Center, Mueang Chiang Mai District / บุปผา พูลทาจักร์ / 2549 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ -- เชียงใหม่
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
242 การประเมินการรับรู้สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of symbolic perception on traffic signs in Chiang Mai University / สยุมภู กันต์รพีเกสร / 2549 /Full Text
Subject
จราจร -- สัญลักษณ์
จราจร -- เชียงใหม่
243 การประเมินการให้บริการของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of Main Library, Chiang Mai University Services / ศรัญยา ไชยวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด -- เชียงใหม่
244 การประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 = Evaluation of the progress in lab school project in Chiang Rai Educational Service Area 3 / ภูวนารถ จันทาพูน / 2549 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
โรงเรียน -- เชียงราย
245 การประเมินความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่ลาดชันในภาคเหนือของประเทศไทย = Evaluation of soil water availability under rainfed agricultural land use systems on sloping land in Northern Thailand / สุวิมล วิชารักษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ความชื้นในดินกับพืช
การอนุรักษ์ดิน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
น้ำในการเกษตร
การใช้ที่ดิน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
น้ำใต้ดิน
246 การประเมินความเสี่ยงของระบบการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ = Risk assessment of rice production systems in Chiang Mai province / ฉัตรนภา พรหมานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
ข้าว -- เชียงใหม่
ความเสี่ยง
247 การประเมินความเสี่ยงในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองการทดสอบคะแนนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ = Evaluation of bankruptcy rish for the listed companies in the Stock Exchange of Thaialnd using the emerging market score model / ดวงมณี ธิมา / 2549 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน -- การประเมินความเสี่ยง
ล้มละลาย
ตลาดหลักทรัพย์
248 การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วของแมงมุมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภาคเหนือของประเทศไทย = Rapid biodiversity assessment of the spiders of Doi Inthanon National Park, Northern Thailand / ธนภูมิ จามิกรานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แมงมุม
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
249 การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม = Water quality assessment in reservoirs of Northern Thailand using satellite image / สมจินต์ วานิชเสถียร / 2549 /Full Text
Subject
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
ภาพถ่ายทางอากาศ
อ่างเก็บน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
250 การประเมินต้นทุนด้านสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เชียงราย-เชียงแสน) = Health cost evaluation caused by air pollution : The road linking special border economic zone (Chiang Rai - Chiang San) construction project / วนิดา กิจตะวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
ความเจ็บป่วย -- ต้นทุน
ถนน
สุขภาพ
มลพิษทางอากาศ -- เชียงแสน (เชียงราย)
251 การประเมินประสิทธิผลของโครงการแปรรูปลำไยอบแห้ง: กรณีศึกษาอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Effectiveness evaluation of dried Longan processing program : a case study of Amphoe Mueang Lamphun, Changwat Lamphun / จตุพร พงษ์ธานี / 2549 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
โครงการแปรรูปลำไยอบแห้ง
ลำไย -- ลำพูน
252 การประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์ที่สร้างโดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน = Assessment of stock portfolio performance constructed by using fundamental factors ;Assessment of stock portfolio performance constructed by using fundamental factors / วิทยา มิตรานันท์ / 2549 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
253 การประเมินประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of medical waste incinerator efficiency at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital เสกสรรค์ สุทธิสงค์ / เสกสรรค์ สุทธสงค์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เตาเผาขยะ
ขยะติดเชื้อ
ขยะ
254 การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเชิงอุตสาหกรรม = The Energy efficiency evaluation of industrial scale biodiesel production process / ชาญชัย กลับชุ่ม / 2549 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
เชื้อเพลิงทดแทน
255 การประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาพื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา = An Evaluation of the decentralization of water resources Management to the Sub-district Administrative Organizations : a case study of Phayao Lake Area, Phayao Province / สิทธิชัย ปริญญาขจร / 2549 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- พะเยา
ทรัพยากรน้ำ
กว๊านพะเยา
256 การประเมินผลการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the management of Village and Community Potential Development Project in Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / สุพัตรา จันทร์ศิริ / 2549 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
หมู่บ้าน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
257 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานบันเทิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the drug prevention and suppression procedure in entertainment places in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เฉลิมพล เจียตระกูล / 2549 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
258 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547 ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the universal health care coverage policy in the B.E.2547 fiscal year of primary care unit network, Fang District, Chiang Mai Province / สมเดช สายสุด / 2549 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- ฝาง (เชียงใหม่)
259 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2547-2548: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน = An evaluation of the implementation of migrant workers' problems solving strategies between B.E. 2547-2548: A comparative studyn of Chiang Rai and Lamphun province / ณัฐชญา อุตตมชัย / 2549 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เชียงราย
แรงงานต่างด้าว -- ลำพูน
260 การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of the operation on internal control of Chiang Mai University / วัชรี พรรณเรืองรอง / 2549 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การควบคุมภายใน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74