ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrators in community Hospitals Northern Region regarding nursing workforce policy and planning / ชนากานต์ สูงงาม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
222 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrations in general Hospitals regarding nursing workforce policy and planning / จรัสรัศ ลัดดาพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
223 การปฏิบัติงานการเงินและสินทรัพย์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Financial and asset operation in small schools atteched to the office of Chiang Mai educational service area 5 / วณีรัตน์ แย้มพราม / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
งบประมาณการศึกษา -- เชียงใหม่
การเงิน -- เชียงใหม่
การบัญชีสินทรัพย์
224 การปฏิบัติงานของผู้บริหารวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ = Job performance of institutional administrator at Chiang Mai Dramatic Arts College / อรรณพ ภิรมย์ประเมศ / 2549 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
225 การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้ภาวะความขาดแคลนบุคลากรในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Work performance of educational institution administrators under personnel shortage conditions in Sop Moei District, Mae Hong Son Province / ศิริวรรณ อรุณปรีย์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
ผู้บริหารโรงเรียน -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
226 การปฏิบัติงานของพยาบาลภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา = Practices of Nurses after postgraduate education / ศศิธร เศรษฐสิทธากุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
227 การปฏิบัติงานด้านการบริการตามมาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวชของบุคลากรระดับศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดพิจิตร = Services implementation toward mental health and psychiatric nursing standard among personnel in primary haealth care unit, Phichit province / พรณิภา พลอยกิติกูล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
228 การปฏิบัติงานฝ่ายธุรการของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = General business affairs performance of Assumption College Lampang / คมสันต์ รางศรี / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
โรงเรียน -- ลำปาง
งานสารบรรณ -- ลำปาง
229 การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs performance of educational opportunity expansion schools in Mae Chaem District, Chiang Mai Province พงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว / พงษ์สิริ สารเถื่อนแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
งานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
230 การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคทางจิตเวชของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of public health personnel in Chiang Mai province on psychiatric rehavilitation for persons with psychotic disorder / เรณู สุรพิสิฐ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
231 การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ = The Treatment of children and youth in remand home, Chiang Mai Juvenile Observation and Protection Center / ชาลี ติยายน / 2549 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
232 การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการและภาวะโภชนาการของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร = Practice on food-based dietary guidelines for Thai and Nutntional status of agriculture promotions / ณัฐกมลวัสส์ วิกัน / 2549 /Full Text
Subject
โภชนาการ
นักวิชาการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
233 การปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Compliance with labor safety protection practices of small and medium enterprises in Chiang Mai province / ณัฐศาสตร์ โสภา / 2549 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
แรงงาน -- เชียงใหม่
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
234 การปฏิบัติตามสุขบัญบัติแห่งชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practice according to National Health Commandment among secondary school students in Soem Ngam District, Lampang Province / นวพร เทพแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง)
Dissertations, Academic -- Nursing
235 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงแรม = Practice on food sanitation of hotel's food handlers / ณัฐกาญจน์ บุญศรี / 2549 /Full Text
Subject
สุขาภิบาลอาหาร
โรงแรม
236 การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงเลี้ยงทหาร = Practice in food sanitation of food handlers at mess / แคทลียา มณีรัตน์ / 2549 /Full Text
Subject
สุขาภิบาลอาหาร -- เชียงใหม่
อาหาร -- เชียงใหม่
โรงเลี้ยงทหาร
237 การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Learning reform of Montfort College, Mueang Chiang Mai district / ทับทิม ขุมทรัพย์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
238 การประดิษฐ์หัวตรวจวัดเอทานอลจากดีบุกออกไซด์ที่เจือด้วยดีบุก = Fabrication of ethanol vapor sensor from tin oxide doped with tin / พรพิมล ณัฐสิฐโสภณ / 2549 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
ไอเอทานอล
ดีบุก
239 การประมาณการไหลบ่าของน้ำและการสูญเสียดินในพื้นที่เกษตรที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ = Runoff and soil loss estimation from agricultural land in the highland of Chiang Mai Province / จักรพงษ์ ไชยวงศ์ / 2549 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
น้ำ
การชะล้างหน้าดิน
240 การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกำแพง = Evaluation of internal quality assurance process of Vocational Institute North Region 1, Sankamphaeng Technical College Campus / ทัดดาว แย้มกมล / 2549 /Full Text
Subject
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกำแพง
ประกันคุณภาพการศึกษา -- แม่ออน (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74