ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 4th zone community hospital, Chiang Rai Province / ศุภจรีย์ เมืองสุริยา / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงราย
วิจัย
โรงพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
202 การนำพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Enforcement of B.E.2535 non-smokers health protection act in the Chiang Mai Municipality / สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล / 2549 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
สุขภาพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
203 การนำเสนอตัวตนของวัยรุ่นผ่านสัญญะของการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด = Self-representation teenagers through sign of fast food consumption / เยาวลักษณ์ กล้ามาก / บัณฑิติวทยาลัย 2549 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
ฟาสต์ฟูด
204 การบริโภคอาหารและภาวะโภชาการของผู้สูงอายุ = Food consumption and nutritional status of the elderly / ทินกฤต มะโนจิตร / 2549 /Full Text
Subject
โภชนาการ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
205 การบริโภคอาหารและรูปแบบกิจกรรมทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา = Food consumption and physical activities of primary school children / สุลักษณา แตงไทย / 2549 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
อาหาร
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
206 การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียน วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Student affairs administration of Wachirawit Secondary School, Chiang Mai Province / จิรศักดิ์ สมบูรณ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียวชิรวทย์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
207 การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา อำเภอจอมทอง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Personnel administration in educational institution, Chom Thong District, Chiang Mai Service Area 5 / ฤกษ์ชัย ใจคำปัน / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การบริหารงานบุคคล -- จอมทอง (เชียงใหม่)
208 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กรณีโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Small school administration using integrated learnign provision : the case of Wat Sarapee Wittayakhan School, Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุนทรี สุวรรณภูมิ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
การเรียนรู้
โรงเรียน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
209 การบริหารจัดการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1-10 จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of the B.E.2548 general election of the election commission: A Case study of constituencies 1 - 10, Chiang Mai Province / ณัฐชไม เงินปาน / 2549 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
210 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ = School-based management of Montfort College, Primary section, Chiang Mai Province / สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
211 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = School-based management in basic education institutions, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ชนาธิป ข่าขันมะลี / 2549 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
212 การบำบัดน้ำเสียน้ำมันโดยระบบไบโอดรัม = Oily wastewater treatment by biodrum / ชมขวัญ คล้ายแท้ / 2549 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดน้ำมัน
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
213 การบูรณาการกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐพหุสังคม : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์สยามในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย = Ethnic group integration in Plural State : A Case study of Siamese ethnic group in Kedah State, Malaysia / อนุสรณ์ เมฆบุตร / 2549 /Full Text
Subject
ชาติพันธุ์วิทยา
สยาม -- มาเลเซีย
214 การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี = Integrating English and tourism contents for undergraduate students / อุษณีย์ โพธิ์ยิ้ม / 2549 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ
การท่องเที่ยว
นักศึกษา -- ลำปาง
215 การปฏิบัติการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่= Practices on primary medical care of nurses at primary care unit in Chiang Mai Province / วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์ / 2549 /Full Text
Subject
โรค -- เชียงใหม่
การรักษาโรค -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
216 การปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ที่รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยา = Nursing practices toward suicidal attempted persons admitted to Phayao Hospital / จอมขวัญ บุนนาค / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
217 การปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเคร้าที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nursing practice for depressed hospitalized patients in Uttaradit hospital / รัชดาวรรณ จ่าหมื่นไวย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
218 การปฏิบัติการให้การปรึกษาของพยาบาลในโรงเรียนพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร = Counseling practices among nurses in Vachirabaramee Hospital, Phichit Province / อรพิณ โพธิ์ศรีลอย / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลงชิรบารมี
พยาบาล -- พิจิตร
การให้คำปรึกษา
Dissertations, Academic -- Nursing
219 การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของผู้ดูแลในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Care activities for chronic renal failure patients among caregives in Nakomping Hospital, Chiang Mai Province / ปภัสรา คำมงคล / ยงใหม่ 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
220 การปฏิบัติของเกษตรกรในการใช้สารเคมีเกษตร สำหรับการผลิตสตรอเบอรี่ในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' practices for agro - chemical application in Strawberry production in Samoeng District, Chiang Mai Province / เอนก จอมมูล / 2549 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
สตรอเบอรี -- สะเมิง (เชียงใหม่)
สารเคมีทางการเกษตร -- สะเมิง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74