ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การทำร้ายผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม = Elder abuse in Nakhon Phanom Province / ดัชนี สุวรรณคม / 2548 /Full Text
Subject
Disserations, academic -- Nursing
Elder abuse -- Nakhon phanom
Aged -- Nakhon phanom
162 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของเด็กวัยรุ่นที่เสพสุราในจังหวัดแพร่ = Family functions as perceived by adolescents with alcohol abuse in Phrae Province / สุนันทา ศิริวาท / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
163 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Family functions as perceived by adolescents in the juvenile training center region 7 Chiang Mai Province / พิมพ์ภัทรา โสภาคดิษฐ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
164 การทำหน้าที่ของครอบครัวและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดลำปาง = Family function and aggressive behaviors among adolescents in Lampang province / แสงทอง ไชยเมืองชื่น / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
165 การทำให้ไวน์สับปะรดและไวน์กระเจี๊ยบแดงใสด้วยเครื่องกรองแบบเยื่อแผ่นสังเคราะห์ / ธนนันต์ อยู่หว่าง / 2548 /Full Text
Subject
ไวน์ผลไม้
ไวน์สับปะรด
ไวน์กระเจี๊ยบ
166 การนำความร้อนทิ้งจากไอเสียจากการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรมาใช้ในระบบทำความเย็นแบบดูดซึม = Waste heat recovery from biogas electricity generation flue gas in the swine farm for absorption cooling system / ณรงค์ฤทธิ์ มูลเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การผลิต
ก๊าซชีวภาพ
ฟาร์มสุกร
ระบบทำความเย็น
167 การนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Reusing of cargo packaging of entrepreneurs of the cargo terminal Thai Airways International Public Company Limited, Chiang Mai Province / เกียรติภาพ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทการบินไทย
การนำกลับมาใช้ใหม่ -- เชียงใหม่
บรรจุภัณฑ์
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
คลังสินค้า
168 การนำระบบคุณภาพ QS-9000 มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์กรณีศึกษา บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด = QS-9000 quality system implementation in electronics component industry, case study : KEC (Thailand) Co.,Ltd / อารีรัตน์ ถิ่นเพาะ / 2548 /Full Text
Subject
การควบคุมคุณภาพ
คิวเอส 9000
อิเล็กทรอนิกส์
169 การนำระบบบริหารความปลอดภัยนานาชาติ (ISM) มาใช้ในเรือบรรทุกน้ำมันปิโตรเลียม = The Implementation of international safety management (ISM) in petroleum oil tankers / ณัฏฐ์กรณ์ สำราญ / 2548 /Full Text
Subject
ความปลอดภัย
เรือบรรทุกน้ำมันปิโตรเลียม
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ธุรกิจ
170 การบริโภคอาหารของเด็กระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน = Food consumption of overnutrition children at primary school level / ศิริจรรยา นงนุช / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
ทุพโภชนาการในเด็ก -- เชียงใหม่
เด็ก -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
171 การบริหารงานวิชาการของศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Academic affairs administration of Wat Tong Fai School Center, Chiang Mai educational service area 4 / นงนภัส แก้ววงศ์ดี / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์โรงเรียนวัดท้องฝาย
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
172 การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนของบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of village revolving fund of Borkaew village, Borkaew sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / สุภาพรรณ ไกรฤกษ์ / 2548 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนชุมชน
สะเมิง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
173 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 = Management of educational institution curriculum of basic education institutions, Lamphun educational Service Area 1 / รพีพร เลาหกุล / 2548 /Full Text
Subject
หลักสูตร
โรงเรียน -- ลำพูน
174 การบริหารรูปแบบเครือข่ายทางการศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอแม่แจ่ม เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Administration of educational network system of Educational Institutions in Mae Chaem District, Chiang Mai Educational Service Area 5 / วรรณกร เทพแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
175 การบีบอัดสัญญาณเสียงดิจิทัลแบบคงข้อมูลหลักด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม = Lossy digital audio compression based on genetic algorithm / ปวีณ เขื่อนแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การบีบอัดข้อมูล
การบีบอัดเสียง
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
176 การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ต่อผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงที่ต้องเข้าห้องแยกโรงพยาบาลสวนปรุง = Nursing practice of professional nurses in the seclusion of violent patients at Suan Prung psychiatric hospital / ประภาพร นพสุวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
177 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administators in Regional Hospitals and University Hospitalsregarding nursing workforce policy and planning / สุนทรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
178 การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของบุคลากรด้านสุขภาพ = Practices on food-based dietary guidelines for Thai and nutritional status of health's personnel / พัชรินทร์ สมัคร / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
179 การปฏิบัติตามโภชนบัณญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ = Practice on food-based dietary guidelines for Thai and nutritional status of ederly / ปรัชญา แพมงคล / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- พิจิตร
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ -- พิจิตร
180 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานของบุคลากรวิสัญญีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Standard precautions practice among anesthesia personnel of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลัดดาพร ตันรัตนกูล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73