ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การถ่ายทอดลักษณะดอกดาวเรือง = Inheritance of marigold flower characteristics / สิริกัญญา ชมวิศรุตกุล / 2548 /Full Text
Subject
ดาวเรือง -- การปรับปรุงพันธุ์
ดาวเรือง -- พันธุ์
การผสมพันธุ์พืช
142 การถ่ายเทความร้อนลงในดินโดยท่อรูปตัวยูแนวดิ่ง = Heat transfer into ground by vertical U - tube / กริช จิรวัฒน์ศิวาพร / 2548 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ท่อ
143 การทดสอบความตรงตามพันธุ์ของข้าวโพดลูกผสมโดยเทคนิคไอโซไซม์อิเล็กโทรโฟรีซิส = Variety verification of maize hybrid by Isozyme gel Electrophoresis / สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย / 2548 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การทดสอบพันธุ์
ข้าวโพด -- พันธุ์
ไอโซไซม์อิเล็กโทรโฟรีซิส
144 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของรัฐบาลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = A Test of the relationship between government expenditure and economic growth of Thailand / นิศานาถ นิศากรเกรียงเดช / 2548 /Full Text
Subject
รัฐบาล -- ค่าใช้จ่าย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
145 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการค้าชายแดนและการเติบโตของปริมาณเงินของจังหวัดเชียงราย = Testing of the relationship between border trade and Chiang Rai's money supply growth / สุวิชชา ชมภูพาน / 2548 /Full Text
Subject
เชียงราย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
เชียงราย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
เชียงราย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
146 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีราคาภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวของประเทศไทย = A Test of the relationship between exchange rates and price indices under the floating exchange rate system of Thailand / นิภาพร สนองบุญ / 2548 /Full Text
Subject
ดัชนีราคา
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
147 การทดสอบแบบจำลองการตั้งราคาทรัพย์สินประเภททุนสำหรับดัชนีบางหมวดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Tests of capital asset pricing model for selected sectoral Indices in the Stock Exchange of Thailand / อภิวัฒน์ พุ่มเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทรัพย์สิน
ทุน
148 การทดสอบแบบจำลองฟาร์มาและเฟรนช์กับหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of the Fama and French Model on food and beverages securities sector in the Stock Exchange of Thailand / ศิรประภา พรเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
149 การทดสอบผลิตภัณฑ์ชาลำไยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Product testing of consumers towards Longan Tea product in Mueang District, Chiang Mai province / ปรารถนา บุตรวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
ชาลำไย
ผลิตภัณฑ์ชาลำไย
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
150 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน = A Systematic review on relaxation techniques for alleviating acute pain / สิรินยา พวงจำปา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
151 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Systematic review on pulmonary rehavilitation in persons with chronic obstructive pulmonary disease / ศักรินทร์ สุวรรณเวหา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
152 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด = Systematic review on nursing interventions to prevent preterm birth / อมรเลิศ ไทยแหลมทอง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Obstetric labor, premature
153 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อยตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ = Cosolidation settlement of soils under gradully applied load according to the theory proposed by Mesri and Rokhsar / ไกรฤกษ์ ฮ้อแสงชัย / 2548 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน
การอัดตัวคายน้ำของดิน -- การทดสอบ
ดิน -- การทดสอบ
154 การทวนสอบปริมาณรังสีของเทคนิคฉายรังสีสามมิติด้วยฟิล์มอีดีอาร์ 2 = 3D-Conformal radiation therapy dose verification by EDR2 films / ณรงค์ ชุมภู / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical physics
Radiotherapy
X-Ray film
155 การทอผ้าไทลื้อกลุ่มแม่บ้าน บ้านธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Thai Lue woman's weaving group of Ban Tadsobvan, Chiang Kham District, Phayao Province / ภัทริน กุสุพลนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงคำ (พะเยา)
การทอผ้า -- เชียงคำ (พะเยา)
ลื้อ
บ้านธาตุสบแวน (พะเยา)
156 การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชาติพันธุ์ชาวเขา ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to enhance self-esteem of grade level 3 hill ethnic students at Wat Don Chan School, Chiang Mai Province / ปรารถนา ไชยประเสริฐ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดดอนจั่น
ความนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
ชาวเขา
157 การทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาเครือข่ายประชาคมขัวมุง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Joint operation between goverment sector and community organization in preventing and solving the narcotic problem: a case study of the Khua Mung civil network society, Khua Mung sub-district, Saraphi District, Chiang Mai Province / กานต์ ไทยาภิรมย์ / 2548 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลขัวมุง
158 การทำนายเครือข่ายการควบคุมยีนจากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเครือข่ายเบย์เซียน = Gene regulatory network prediction using DNA microarray data with Bayesian Network Technique / ออมพิไล มโนรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
การแสดงออกของยีน
ดีเอ็นเอไมโครแอเรย์
ชีวสารสนเทศศาสตร์
159 การทำนายปริมาณน้ำรายวันไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม = Forecasting of daily inflow to large reservoir in upper Ping river basin using artificial neural network / ภูวดล สุขขา / 2548 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
น้ำ -- การวัด
ลุ่มน้ำปิง
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
160 การทำนายอุณหภูมิภายในผลมะม่วงโดยใช้สมบัติทางความร้อน = Prediction of internal temperature in mango fruit using thermal properties / พิรัญชนา ภาณุสัณห์ / 2548 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
มะม่วง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูมิ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73