ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 อัตลักษณ์และตัวตนของผู้หญิงลีซู 3 รุ่น : กรณีศึกษาประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง = Lisu women's identity and self over three generations: a case study of the life experience of a Lisu woman / อรอนงค์ แสนยากุล / 2548 /Full Text
Subject
สตรี -- เชียงราย
ลีซู
อัตลักษณ์
1442 อาการหลังได้รับฮอร์โมนทดแทนของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการคลินิกวัยหมดประจำเดือนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Symptoms after receiving hormone replacement therapy in menopausal women at Menopause Clinic Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุปราณี น้อยอ่ำ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1443 อาหารพื้นเมือง ข้าวเจ้ากับระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน = Local food, rice and blood sugar level of non-insulin dependent diabetes mellitus patients / เกษร จันทร์ศิริ / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
1444 อิทธิพลของความชื้นต่อการเสียหายแบบเฉือนตามแนวขวางของต้นไมยราบยักษ์ = Influence of moisture on shearing failure along transverse direction of mimosa pigra L. / ภาณุ ศรีปัญญาวิญญู / 2548 /Full Text
Subject
ไมยราบยักษ์ -- ความชื้น
ความชื้น
เนื้อไม้
1445 อิทธิพลของความหนาแน่นของประชากรข้าวโพดต่อช่วงเวลาวิกฤตที่ปราศจากวัชพืชในข้าวโพดแบบไม่ไถพรวน = Influence of corn population density on the critical timing for weed-free period in no-tilled corn / จิตรานุช เรืองกิจ / 2548 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การปลูก
ข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
การไม่ไถพรวน
1446 อิทธิพลของภาชนะบรรจุและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการเจริญของเชื้อราและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง / รุจิรา จันทร์อร่าม / 2548 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเก็บและรักษา
ถั่วเหลือง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การบรรจุหีบห่อ
1447 อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Influence of temperature on storage life and chilling injury of Mango cv. Choke Anan / จิราภรณ์ กัวะขุนทด / 2548 /Full Text
Subject
มะม่วง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
อุณหภูมิ
1448 อีสานในการรับรู้และทัศนะของผู้ปกครองกรุงเทพฯ ตั้งแต่หลังกบฏเจ้าอนุวงศ์พ.ศ.2369ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 = Isan in the perception and attitude of Bangkok ruling elites from the anuwong rebellion in 1826 to the revolution in 1932 / อุศนา นาศรีเคน / 2548 /Full Text
Subject
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง, 2369-2475
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2369-2475
1449 อุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการใช้สายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยในหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด = Incidence of nosocomial infection using diagnostic catheters in Cardiac Catheterization Laboratory / จิราภรณ์ สังข์ใย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
Cross infection
Heart catheterization
1450 อุบัติการณ์การบาดเจ็บของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย = Incidence of injuries in thai national weightlifters team / จันทร์หอม กันทะสอน / 2548 /Full Text
Subject
การบาดเจ็บทางการกีฬา
นักยกน้ำหนัก
นักกีฬาทีมชาติไทย
1451 อุบัติการณ์เข็มทิ่มตำและของมีคมบาด กับการจัดการในบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง = Incidence of needle stick and sharp injury and management among nurses in Community Hospitals Lampang province / นวลจันทร์ สุพรรณ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1452 อุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องทำความชื้น = Incidence of ventilator-associated pneumonia and cost of ventilator circuit changes / พิมพ์ชนก ต่อวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
Ventilators, mechanical
1453 อุปสงค์ของการศึกษาระดับอนุบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for kindergarten education in Mueang District, Chiang Mai Province / กาญจนา คูหะสุวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
อุปสงค์
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
1454 อุปสรรคของพยาบาลในการใช้ระบบสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองแก่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน = Nurse's barriers for application of supportive-educative system regarding self-care among persons with diabates mellitus / ประทับจิต อินต๊ะวงศา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1455 อุปสรรคในการแก้ปัญหาการซื้อขายเสียงของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ = The Obstacles in solving the vote-buying problems of Chiang Mai Election commission / อารียา ศรีคำภา / 2548 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
1456 อุปสรรคในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมโรงพยาบาลสวนปรุง = Barriers to caregiving among caregivers of dementia elderly at Sung Prung psychiatric hospital / สกาวรัตน์ เทพประสงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73