ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 สมบัติและโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบวัสดุผสมอะลูมินา-ไทเทเนียมออกไซด์ เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์-อะลูมินาเตตรอกซีคาร์ไบด์ ที่เตรียมโดยการพ่นเคลือบด้วยความร้อน = Properties and microstructure of thermally sprayed alumina-titanium oxide composite coating reinforced by silicon carbide-aluminum tetroxycarbide nanofiber / สุปราณี พิศมัย / 2548 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
โลหะผสมอะลูมิเนียม
เส้นใยนาโน
การชุบเคลือบผิวโลหะ
การชุบเคลือบผิวด้วยความร้อน
1422 สมบัติและโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบวัสดุผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน ร้อยละโดย 12 โดยน้ำหนัก เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์ที่เตรียมโดยการพ่นเคลือบด้วยความร้อน = Properties and microstrcture of thermally sprayed aluminum-12 weight percent sillicon composite coating reinforced by silicon carbide nanofiber / อารักษ์ กลิ่นบำรุง / 2548 /Full Text
Subject
โลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิกอน
การชุบเคลือบผิวด้วยความร้อน
เส้นใยนาโน
ซิลิกอนคาร์ไบด์
1423 สมรรถนะการหมักมูลฝอยชุมชนส่วนที่เป็นสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจนชนิดขั้นตอนเดียว = Performance of single-phase anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste / ศราวุธ อุประวรรณา / 2548 /Full Text
Subject
การฝังกลบขยะ
ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ
การกำจัดขยะ
1424 สมรรถนะและต้นทุนของการกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิคการกลั่นสกัด = Performance and production cost of solar ethanol distillation using an extractive distillation technique / สิโรจน์ คูหาวิจิตร / 2548 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การกลั่น
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
พลังงานแสงอาทิตย์
อุตสาหกรรมน้ำมัน -- ต้นทุน
1425 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและโปรตีนย่อยได้สิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็กของสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารที่มีสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้า และโปรตีนระดับต่างๆ = Growth performance and ileal protein digestibility of growing pig fed with diets varying in dietary electrolyte balance and protein levels / จารุวรรณ อ่านพาณิชย์ / 2548 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
โปรตีน
อาหารสัตว์
สุกร -- การเจริญเติบโต
1426 ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการเลือกใช้บริการสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = The Influences of the marketing mix on the Japanese tourists' choice of spa service in Mueang District Chiang Mai Province / ณิศรา คุณาศิรินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ญี่ปุ่น
การตลาด -- เชียงใหม่
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
1427 สหสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารบางชนิดและความหลากหลายของสาหร่ายในทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Correlation between some nutrients and algal diversity in Doi Tao Lake Chiang Mai Province / นิรมล ดงหงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
สาหร่าย
สารอาหาร
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ทะเลสาบดอยเต่า
1428 สังคม วัฒนธรรมกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน = Social, culture and alcohol consumption among woman workers / อนุสรณ์ บัวทอง / 2548 /Full Text
Subject
Drinking of alcoholic beverages
Women employees -- Alcohol
1429 สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา เซลล์วิทยา และการเจริญของดอกของหงส์เหิน ที่รวบรวมจากเขตอำเภอ ดอยสะเก็ด และกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Morphology, anatomy, cytology and floral development of Globbba spp. collected from Doi Saket district and Mae-on sub-district, Chiangmai province / เนตรวิไล โชติรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
หงส์เหิน (พืช) -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
พืช -- กายวิภาค
หงส์เหิน (พืช) -- การเจริญเติบโต
1430 สารสกัดจากโรสแมรี่ เสจ และทาย์ม เพื่อยับยั้งการหืน = Extracted compounds from Rosemary Sage and Thyme for inhibition of rancidity / พรทวี ธนสัมบัณณ์ / 2548 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
สารกันหืน
พืชสมุนไพร
โรสแมรี
ไทม
เสจ
1431 สาเหตุของการกลับไปเสพติดสุราซ้ำของผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาจากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ = Cause of relapse in alcoholic after completed program provided at Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center / อัจฉราพร นัดสาสาร / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1432 หยกกับเศรษฐกิจพม่าสมัยอาณานิคม (ค.ศ.1885-1948) = Jade and Myanmar economy in the colonial period (1885-1948) / ธัญญารัตน์ อภิวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
หยก
พม่า -- ประวัติศาสตร์, ค.ศ. 1885-1948
พม่า -- ภาวะเศรษฐกิจ
1433 เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร = Reasons for participating in continuing education among professional nurses in community hospital, Phichit Province / ประภาพรรณ ตันมณี / 2548 /Full Text
Subject
พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง
พยาบาล -- พิจิตร
โรงพยาบาลชุมชน -- พิจิตร
Dissertations, Academaic -- Nursing
1434 เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ = Reasons for participating in continuing education among professional nurses in community hospitals, Nakhon Sawan Province / มาลินี สุรพรไพบูลย์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1435 เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Reasons for participating in continuing education among nurse direactors in community hospitals, Northern Region / ชยาพร ปิ่นปัก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Education, Nursing
พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
1436 เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Reasons for participating in continuing education among head nurses in Community Hospitals, Northern Region / รัตนาภรณ์ บัวลา / 2548 /Full Text
Subject
พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
1437 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปัญหาและความเป็นไปได้ = Local administrative organizations and basic education administration : problems and feasiblity / ราชันย์ กัณธิยะ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1438 อัตราการสร้างกรดของไขมันจากบ่อดักไขมันโดยถังปฏิบัติกิริยาแบบซีเอสทีอาร์ = Acidogenic rate of FOG from grease trap by CSTR reactor / ไตรภพ อินทุใส / 2548 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
กรดไขมัน
บ่อดักไขมัน
น้ำเสีย -- การวิเคราะห์
1439 อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Private rate of return on investment in bachelor degree education from Chiang Mai University / คมกฤช รัตนธรรม / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ค่าใช้จ่าย
การลงทุนทางการศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- อัตราผลตอบแทน
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
1440 อัตลักษณ์และการนำเสนอภาพตัวแทนของการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสองชุมชนต่างชาติพันธุ์ = Identity and representation of community forest management: a comparative study of two ethnic communities / สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ / 2548 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน
อัตลักษณ์
บ้านห้วยหม้อ (เชียงใหม่)
บ้านดอย (เชียงใหม่)
บ้านฝั่งหมิ่น (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73