ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 สถานการณ์และปัญหาของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน บ้านแพะหนองแดง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Situation and problems of prevention and control of DHF in Ban Paenongdaeng, Tambon Thung Fai, Amphoe Mueang, Changwat Lampang / วรพจน์ เครือจันต๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- ลำปาง
1402 สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวในภาคเหนือ = Status of household head as affecting technical efficiency of rice production in the north / สุภาภรณ์ บูชาเกียรติ / 2548 /Full Text
Subject
หัวหน้าครัวเรือน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ข้าว -- การผลิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
ข้าว -- การปลูก -- ไทย (ภาคเหนือ)
1403 สถานะทางเศรษฐกิจของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Economic status of non-commissioned police in border patrol sub-division 33, Amphoe San Sai, Changwat Chiang Mai / ธีรพงษ์ สุริยะลังกา / 2548 /Full Text
Subject
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ตำรวจชั้นประทวน -- สันทราย (เชียงใหม่)
ตำรวจชั้นประทวน -- แง่เศรษฐกิจ
1404 สถิติวิเคราะห์การใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Statistical analysis of leisure time allocation for activities of high school students in Mueang Chiang Mai District / รัดเกล้า สายหร่าย / 2548 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
การใช้เวลาว่าง -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
1405 สภาพการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสันมหาพนวิทยา และโรงเรียนวัดแม่กะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions of school curriculum planning of San Mahaphon Witthaya School and Wat Maeka School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ศุภวัฒน์ หมั่นแสวง / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
หลักสูตร
1406 สภาพการทำงานและสวัสดิการของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน : กรณีศึกษากลุ่มรับเย็บผ้าจากโรงงานในเขตจังหวัดลำพูน = Working conditions and welfare of the home workers: a case study of home garment workers group in Lamphun Province / นิรชา แสนกันคำ / 2548 /Full Text
Subject
บริการสังคม -- ลำพูน
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน -- ลำพูน
การทำงาน
1407 สภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอลี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Conditions of primary school teachers' classroom research in Li District, office of Lamphun Educational Service Area 2 / วริษา แสนเพชร / 2548 /Full Text
Subject
ครู -- ลี้ (ลำพูน)
วิจัยชั้นเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน)
1408 สภาพความพร้อมในการจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Readiness for management of performance-based budget of basic Education Institutions Attached to the office of Chiang Mai Educational Service Area 2 / สาธิต หนูอุ่น / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียน -- งบประมาณ
งบประมาณ -- เชียงใหม่
1409 สภาพน้ำในแม่น้ำแควน้อยกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี = Water conditions in Khwae Noi River and tourism industry in Kanchanaburi Province / อธิปัตย์ ล้อวงศ์งาม / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
น้ำ -- กาญจนบุรี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- กาญจนบุรี
แม่น้ำแควน้อย
1410 สภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตประกอบการเรียนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Problems and needs concerning internet on the way of Thai ethics subject for first year students of vocational education certificate level at Metro Technology School, Mueang Chiang Mai district / กิตติพงษ์ ปินตา / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1411 สภาพและสาเหตุความยากจนของผู้มาจดทะเบียนคนจน : กรณีศึกษาตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions and causes of poverty of the registered poor people: a case study of Saraphi Sub-district, Saraphi district, Chiang Mai Province / ชูสิน สีลพัทธ์กุล / 2548 /Full Text
Subject
ความจน -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลสารภี
คนจน -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลสารภี
1412 สภาวะการทำงานที่เหมาะสมของระบบปรับอากาศแบบอัดไอขับโดยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง = Optimal operating conditions of a vapor-compression air-conditioning system driven by a Biogas-Fueled Internal Combustion Engine / ประเทือง ฝั้นแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การปรับอากาศ
เครื่องทำความเย็น
การปรับอากาศ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
1413 สภาวะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา = State of being a learning organization of Fakkwanwittayakom School Mueang, Phayao District / ผกาทิพย์ วิสุทธินันท์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
การเรียนรู้
ครู -- พะเยา
ผู้บริหารโรงเรียน -- พะเยา
1414 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอเซลลูโลสโดยเชื้อผสมระหว่าง Acetobacter xylinum และ Kluyveromyces fragilis ในน้ำเวย์ = Optimum condition for Biocellulose Production by mixed cultures of Acetobacter xylinum and Kluyveromyces fragilis in Whey / ศศิธร ศรีษะธาตุ / 2548 /Full Text
Subject
ไบโอเซลลูโลส
หางเนย
จุลินทรีย์
1415 สมบัติกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิดสั้นเตรียมจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ยังไม่เคยถูกใช้และที่นำกลับมาใช้ใหม่ = Psysical and mechanical properties of short glass fiber-reinforced composites prepared from virgin and recycled high density pollyethylene / ธวัฒน์ สร้อยทอง / 2548 /Full Text
Subject
โพลีเอทิลีน
ใยแก้ว
วัสดุผสม
1416 สมบัติกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิดสั้น = Physical and mechanical properties of short glass fibre-reinforced low density polyethylene composites / พิพิธ นิลสันเทียะ / 2548 /Full Text
Subject
โพลีเอทิลีน
วัสดุผสม
ใยแก้ว
1417 สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของแก้วที่เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์-อะลูมิเนียมเททรอกซีคาร์ไบด์ = Mechanical properties and microstructure of Silicon Carbide - Aluminium Tetroxycarbide Nanofibers - Reinforced Glass / ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช / 2548 /Full Text
Subject
แก้ว
เส้นใยนาโน
ซิลิกอนคาร์ไบด์
นาโนเทคโนโลยี
1418 สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต-แบเรียมไทเทเนตภายใต้ความเค้นแบบแกนเดี่ยว = Dielectric properties of lead zirconate titanate-barium titanate ceramics under uniaxial stress / สวรินทร์ ฉมังลาภ / 2548 /Full Text
Subject
ไดอิเล็กทริก
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
แบเรียมไทเทเนต
วัสดุเซรามิก
1419 สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน อีเอช แคนครี = Physical properties of a contact binary system EH cancri / วัชราวุฒิ หน่อแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
ดาวคู่
ดาวคู่แบบแตะกัน อีเอช แคนครี
1420 สมบัติทางแสงของฟันผุ = Optical properties of carious teeth / อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ / 2548 /Full Text
Subject
ฟันผุ -- สมบัติทางแสง
ฟัน -- สมบัติทางแสง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73