ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ลักษณะเซลล์พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดลักษณะสีกลีบดอกของฟรีเซีย = Cytogenetics and flower color inheritance of Freesia / ประสาน สังข์สัจจธรรม / 2548 /Full Text
Subject
ฟรีเซีย
เซลล์พันธุศาสตร์
การผสมพันธุ์พืช
1382 ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับอีเมลที่ส่งผ่านบนเว็บ = Digital signature for Web-Based E-mail / ภูริพงษ์ อำนาจ / 2548 /Full Text
Subject
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเข้ารหัสลับข้อมูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การป้องกันข้อมูล
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1383 วรรณกรรมบำบัดกับความเครียดของวัยรุ่น = Bibliotherapy and adolescents' stress / ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี / 2548 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
วรรณกรรม
การรักษาด้วยหนังสือ -- เชียงใหม่
1384 วัฒนธรรมองค์กรกับการดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ = Organization culture and the health system reform procedure, Chiang Mai provincial public health office / พุธรักษ์ ภาวัง / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
วัฒนธรรมองค์การ -- เชียงใหม่
1385 วัฒนธรรมองค์การและกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = Organizational culture and behavior correction process of correction officers at Chiang Mai Women Correctional Institution / ธิดา เปจะโป๊ะ / 2548 /Full Text
Subject
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
วัฒนธรรมองค์การ -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
1386 วิธีการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) โดยไม่ใช้สารเคมี = Control of Chalkbrood disease of honey bee, Apis mellifera L., using non-chemical methods / บาจรีย์ ฉัตรทอง / 2548 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- โรค
ผึ้งพันธุ์ -- โรค
ผึ้ง -- การเลี้ยง
โรคชอล์คบรูด
1387 วิวัฒนาการของกระจุกดาวเปิด เอ็ม 45 โดยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี = Evolution of M45 open cluster using CCD photometric technique / อำนวย เสน่ดี / 2548 /Full Text
Subject
กระจุกดาวเปิด
ดาว
โฟโตเมตรี
1388 วิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของสารในระบบที่มีบิสมัทโซเดียมไทเทเนต = Phase evolution and microstructures of compounds in Bismuth Sodium Titanate based system / สิทธิพงษ์ หาญพิมล / 2548 /Full Text
Subject
บิสมัทโซเดียมไทเทเนต
เฟส
เพียโซอิเล็กทริก
เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์
1389 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอเมืองน่าน = Vision of basic education institution administrators in Mueang Nan district / แคทรียา หน่อม็อก / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- น่าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- น่าน
1390 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลแพร่ = Time spent on tasks performance among nursing personnel of pediatric intensive care unit Phrae hospital / ทิพวรรณ เทียมแสน / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1391 ศักยภาพการผลิตของพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษา พิณเปี๊ยะ จ.ลำปาง = Potential production of local lanna music : a case study PINPIA , Lampang Province / โชติมา โชติกเสถียร / 2548 /Full Text
Subject
เพลง -- การผลิต
เพลง -- ลำปาง
พิณเปี๊ยะ
1392 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร = Potentiality for becoming the learning organization of nursing department as perceived by nurses, Phichit Hospital / อรทัย สิทธิวิรัชธรรม / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
พยาบาล -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Learning
Organizations
1393 ศักยภาพของกลุ่มไม้แกะสลัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการเข้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Potential of carving group, maetha district, Lamphun province to participate in One Tambon One Product Project / สุรางค์พร ไชยวงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มไม้แกะสลัก
การจัดการผลิตภัณฑ์ -- ลำพูน
1394 ศักยภาพของผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก: กรณีศึกษากิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Potential of community producers and SME entrepreneur: a case study of King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / วิภาดา พจนาภรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
การผลิต
ธุรกิจขนาดกลาง -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ธุรกิจขนาดย่อม -- แม่ออน (เชียงใหม่)
1395 ศักยภาพของวิสาหกิจท้องถิ่นในหมู่บ้านถวายในการเข้าสู่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Potentials of local enterprises in Baan Tawai to Participate in one Tambon One Product Project / ศิวรัตน์ กุศล / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
หมู่บ้านถวาย -- เชียงใหม่
1396 ศักยภาพของอุทยานแห่งชาติสาระวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Potential of the Salavin National Park, Mae Hong Son Province to extension for ecotourism / ฉลอง ของเดิม / 2548 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
อุทยานแห่งชาติ -- แม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1397 ศักยภาพทางการตลาดของนกกระจอกเทศและผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ ในภาคเหนือของประเทศไทย = Marketing potential of ostrich and products in Northern Thailand / สาริศ ศรีโพธิ์ทอง / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ)
นกกระจอกเทศ -- การตลาด
1398 ศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดเชียงราย = Management potential of the special border economic zone of Chiang Rai Province / นุศรา ตัณลาพุฒ / 2548 /Full Text
Subject
เขตเศรษฐกิจ -- เชียงราย
1399 ศักยภาพในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านแพะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential in community forest management of Ban Phae community, San Kamphaeng District, Chiang Mai / วารุณี ขัติเตมี / 2548 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ชุมชนบ้านแพะ (เชียงใหม่)
1400 ศึกษาการผลิตน้ำมันปาล์ม : กรณีศึกษา บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด = The study of Palm Oil Refining production : a case study of the Natural Palm Oil Co. Ltd. / รวีวรรณ คล้ายแต๋ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ
น้ำมันปาล์ม -- การผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73