ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Internal quality assurance operation in small educational institutions, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / สมจิต ตาคำแสง / 2548 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
122 การดูดซับไอออนของโลหะบนผงไคโตซานและไคโตซานดัดแปร ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ = Metal ion adsorption onto chitosan powder and glutaraldehryde-modified chitosan / อนุชา รักสันติ / 2548 /Full Text
Subject
การดูดซับ
ไอออน
ไคโตแซน
123 การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ความรับผิดของโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน / สิรินาถ คำใจหนัก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
124 การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with heart failure Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พุทธชาติ สมณา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
125 การตกตะกอนฟอสฟอรัสจากน้ำเสียฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นและการนำฟอสฟอรัสในตะกอนมาใช้ใหม่ / ณัฐพล มณีวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส
น้ำเสีย -- การบำบัด
ฟาร์มสุกร -- การกำจัดของเสีย
ฟอสฟอรัส
น้ำ -- การนำกลับมาใช้ใหม่
126 การตรวจหาระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับหรือพยาธิใบไม้ลำไส้ โดยวิธีการย่อยปลาด้วยน้ำสับปะรด = Detection of infective stage of liver or intestinal flukes from fish by a digestion method using pineapple juice / ดวงหทัย ศรีภักดี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academin -- Parasitology
Opisthorchiasis
Trematoda
Fasciola hapatica
127 การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก ของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2349-2468) = Responses of the female courty social Milleu to westernization during the reigns of King Mongkut to King Vajiravudh (A.D.1851-1925) / วรรณพร บุญญาสถิตย์ / 2548 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การดำเนินชีวิต
เจ้านายฝ่ายใน
ไทย -- ภาวะสังคม
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2394-2468
128 การต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า : กรณีศึกษาชีวิตจริงของผู้หญิงลาหู่คนหนึ่ง = Tribal women's struggle for citizenship: a real life study of one Lahu woman / ลาเคละ จะทอ / 2548 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลาหู่
สัญชาติ
129 การตั้งตำรับและการทดสอบความคงสภาพของเจลผักคราดหัวแหวนเพื่อใช้ในช่องปาก = Formulation and stability evaluation of Spilanthes acmella Murr. Buccal gel / รสสุคนธ์ สุคนธประดิษฐ์ / 2548 /Full Text
Subject
Spilanthes acmella
Hydroxyethylcellulose
Gels (Pharmacy)
เจล (ยา)
ยาจากพืช
ปาก -- การรักษาด้วยยา
130 การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = Students' decision on participating in the agricultural education reform for life project of college of agriculture and technology in the in the Lower Northeast ปติพร เพชรสุก / ปิติพร เพชรสุก / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี -- นักศึกษา
นักศึกษาเกษตร -- การศึกษาต่อ
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
131 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลลำปาง = Nosocomial surgical site infection among surgical patients in otthopedics department Lampang Hospital / ศิวาพร ใจอาสา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
132 การติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบโฟโตโวลตาอิกต่อกับกริดระบบไฟฟ้าโดยใช้โครงข่ายประสาท = Maximum power point tracking of grid - connected photovoltaic system using neural network / เกียรติกุล สำอางค์กูล / 2548 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
ระบบโฟโตโวลตาอิก
เซลล์แสงอาทิตย์ -- การออกแบบและการสร้าง
133 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Readiness preparation for external quality assessment of Chiang Mai Rajabhat University Demonstration School / วันทนีย์ อินทร์บุรี / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
134 การเตรียมชุดทดสอบหาอมิโลสในข้าวสาร = Preparation of Amylose test kits for milled rice / สุภารัตน์ ธนัตวรานนท์ / 2548 /Full Text
Subject
อมิโลส
ข้าว
135 การเตรียมผงลิเทียมนิกเกิลวาเนเดียมออกไซด์โดยกระบวนการทางเคมีแบบอ่อน = Preparation of lithium nickel vanadium oxide powder by soft chemical processes / สุลาวัลย์ ขาวผ่อง / 2548 /Full Text
Subject
ลิเธียมนิกเกิลวาเนเดียมออกไซด์
ลิเธียม
136 การเตรียมฟิมล์มบางของเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตเจือด้วยแลนทานัมโดยเทคนิคสปินโคทติง = Preparation of lanthanum doped lead zirconate titanate thin film by spin-coating technique / รุ่งกานต์ พานคำดาว / 2548 /Full Text
Subject
เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
วัสดุเซรามิก
ฟิล์มบาง
137 การเตรียมฟิล์มบางของจุดนาโนของโลหะบางชนิดด้วยเทคนิคการสปาร์คภายใต้การควบคุมบรรยากาศและสมบัติการเปียกน้ำของฟิล์มบาง = Fabrication of some metallic nanodots Thin Films by spark technique under controlld atmosphere and its wetting properties / วีระเดช ทองสุวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
เหล็ก
สังกะสี
ไทเทเนียม
138 การเตรียมฟิล์มโลหะผสม MgxZn1-x O (x-<0.35)โดยวิธีการพลานาแมกนีตรอนปัตเตออริง = Preparation of MgxZn1-x O (x-<0.35) Alloy Films by Planar Magnetron Sputtering / ศรชัย ธนันชัย / 2548 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
สปัตเตอริง (ฟิสิกส์)
139 การเตรียมฟิล์มหนาของสารนาโนคอมโพสิตเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตโดยกระบวนการซอล-เจล = Preparation of thick film lead zirconate titanate nano composite by sol-gel based process / จุลเดช ว่องไว / 2548 /Full Text
Subject
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
วัสดุโครงสร้างนาโน
ฟิล์มหนา
140 การเตือนภัยน้ำท่วมของลำน้ำยมในอำเภอเมืองแพร่ โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ = Flood warning of Yom river in Amphur Mueng Phrae using a hydrodynamic model / ณรงค์ กันทาดง / 2548 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางชลศาสตร์
โครงสร้างทางชลศาสตร์
ชลศาสตร์
การป้องกันน้ำท่วม -- แพร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73