ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงสุกรด้วยอาหารน้ามันปลาทูน่าเพื่อเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 ในเนื้อสุกร = Optimal feeding period of tuna oil in swine diets for produce Omega-3 enriched pork / รัชนีวรรณ เขียวสะอาด / 2548 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
สุกร -- การเลี้ยง
น้ำมันปลาทูนา
กรดไขมันโอเมก้า 3
1362 ระหว่างตัวตนและธรรมชาติ = Between myself and nature / โอฬาร พลับผล / 2548 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
จิตรกรรม
ธรรมชาตินิยมในศิลปะ
1363 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีร้านค้าปลีกในศูนย์การค้า จังหวัดเชียงใหม่ = Pattern of sales promotion activities in globalization age : cases of retail stores in shopping center Chiang Mai Province / ประกายดาว แซ่เตีย / 2548 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
การส่งเสริมการขาย -- เชียงใหม่
การขาย
1364 รูปแบบการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และเชียงราย = Lifestyles of farmers in Chiang Rai, Lamphun, Phayao and Chiang Rai provinces / ศิวริน จักรอิศราพงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- เชียงใหม่
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- พะเยา
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- เชียงราย
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- พะเยา
เกษตรกร -- เชียงราย
1365 รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Lifestyles of undergraduate students at Chiang Mai University / อรรณพ ชัยวุฒิ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- เชียงใหม่
1366 รูปแบบเฟราน์โฮเฟอร์ของกระแสวิกฤตโจเซฟสันในรอยต่อกากบาทของวิสเกอร์ Bi-2212 = Fraunhofer pattern of josephson critical current in Bi-2212 cross-whiskers junction / ภาธร โรจนพานิชย์กิจ / 2548 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
วิสเกอร์
1367 รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Leadership styles of Chiang Mai Neurolgical Hospital executive / อภิชาติ มูลฟอง / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ผู้นำ
ผูบริหารโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1368 รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาที่ยุบรวม : ประสบการณ์ของโรงเรียนบ้านสันคะยอม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Administrative and managerial patterns and methods of consolidated primary schools: An Experience of Ban Sankayom school attached to the office of Mae Rim District Primary Education, Chiang Mai Province / นิพนธ์ ภูริทัศนานันท์ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
1369 รูปแบบไอโซไซม์ของกล้วยไม้ดินใบจีบบางชนิด = Isozyme patterns of some plicated-leaf terrestrial orchids / สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ดิน -- พันธุ์
กล้วยไม้ดิน -- พันธุศาสตร์
ไอโซไซม์
1370 รูปแบบไอโซไซม์ที่จำเพาะเจาะจงต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ชัยนาท 1 = Specific isozyme pattern of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 and Chainat 1 / กนกวรรณ แก้วมาลา / 2548 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
ข้าว -- พันธุ์ชัยนาท
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ไอโซไซม์
1371 แรงกระทำตอบโต้ทางอากาศพลศาสตร์ระหว่างทรงกลมที่อยู่ถัดกัน = Aerodynamic interaction forces between two tandem spheres / ปฏิวัติ โพธิ์ชุ่ม / 2548 /Full Text
Subject
อากาศพลศาสตร์
วัสดุทรงกลม
1372 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ : สาเหตุและผลกระทบ = Illegal immigrant workers in Omkoi District, Chiang Mai Province: causes and impacts / พิมล ตึกขาว / 2548 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
1373 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ = Motivation in the performance of botanical garden organization's personnel / สิริน สุริยวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
1374 แรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้พิการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ = The motivation for the exercise of disabled people of Yardfon Rehabilitation Center in Chiang Mai Province / จุรินทร ปวงเหล็ก / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหยาดฝน
การออกกำลังกาย
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
1375 แรงจูงใจภายในและพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Intrinsic motivation and glycemic control behaviors among persons with type 2 diabetes / นิตยา แก้วสอน / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1376 โรคติดเชื้อฉวยโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวซีดี 4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ในจังหวัดแพร่ = Opportunistic infections and changing of CD4 T lymphocyte in HIVAIDS patients taking antiretroviral therapy in phrae province / นงลักษณ์ เกษม / 2548 /Full Text
Subject
โรคติดเชื้อ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- แพร่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
สารต้านไวรัส
1377 ฤทธิ์ฆ่ายุงตัวเต็มวัยของน้ำมันหอมระเหยต่อยุงลาย Aedes aegypti สายพันธุ์ห้องปฏิบัติการและยุงลายจากแหล่งธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Adulticidal activity of essential oils against Aedes aegypti, laboratory and Natural Field Strains in Chiang Mai Province / ดนา ไชยสิทธิ์ / 2548 /Full Text
Subject
ยุงลาย
ยุงลาย -- เชียงใหม่
น้ำมันหอมระเหย
1378 ลักษณะของสมาชิกที่มีผลต่อความสำเร็จของโรงสีข้าวชุมชน จังหวัดพิจิตร = Members' characteristics affecting the success of community rice mills, Phichit province / รุ้งนภา นาคเพ็ง / 2548 /Full Text
Subject
โรงสีข้าว -- พิจิตร
การสีข้าว
ธุรกิจชุมชน
โรงสีข้าว -- สมาชิก
1379 ลักษณะความสมบูรณ์แบบของบุคคลและความเครียด ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ = Perfectionism and stress of academically gifted high school students / อิสราภรณ์ ดาวราม / 2548 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เด็กปัญญาเลิศ -- เชียงใหม่
1380 ลักษณะเฉพาะทางกระแสกับความต่างศักย์และรูปแบบฟรอนฮอฟเฟอร์ของรอยต่อโจเซฟสันแบบอินทรินสิกในวิสเกอร์BSCCO = Current-voltage characteristics and Fraunhofer pattern of intrinsic Josephson junctions in BSCCO whisker / ถาวร อินทโร / 2548 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
วิสเกอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73