ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 แม่ชี: โลกของผู้หญิงที่ถูกลืม = Mae Chiis: the vanishing stories / ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู / 2548 /Full Text
Subject
ภิกษุณี
1342 ระดับความวิตกกังวลของนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 = Anxiety level of Mae Fah Laung University athletes in the 32nd University Games / สุรชัย พวงทอง / 2548 /Full Text
Subject
นักกีฬา
ความวิตกกังวล
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32
1343 ระบบการคำนวณผลตอบแทนลักษณะขายตรงแบบมีสายงานหลายระดับของบริษัทแฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด จำกัด = Calculating system for multilevel marketing bonus of Happylife Biotrade Co. Ltd. / พิเชษฎ์ จุลรอด / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทแฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด
การตลาดโดยตรง -- อัตราผลตอบแทน
การตลาดโดยตรงหลายระดับ
การตลาดโดยฐานข้อมูล
1344 ระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลไฮเปอร์มีเดีย = Graduate student data management system of the Graduate School, Chiang Mai University by Hypermedia Database / ชยุตม์ แสนหลวง / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบข้อมูลนักศึกษา
1345 ระบบการรายงานการตรวจสอบการใช้พลังงานแบบออนไลน์สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก = Online energy audit reporting system for small and medium enterprises / ขวัญกมล นำอุทิศ / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- การใช้พลังงาน
อุตสาหกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน
โรงงาน -- การใช้พลังงาน
การใช้พลังงานไฟฟ้า
1346 ระบบจัดการข้อมูลหม้อไอน้ำเพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะและการบำรุงรักษา = Boiler information management system for performance analysis and maintenance / วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ / 2548 /Full Text
Subject
หม้อไอน้ำ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
1347 ระบบจัดการงานอบรมผ่านเว็บ = Web-based training management system / วรรณพร ทีเก่ง / 2548 /Full Text
Subject
การประชุมทางไกล
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
1348 ระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมของสถาบันราชภัฏลำปาง = Student loan database system of Rajabhat Institute Lampang สมัย ศรีสวย / สมัย ศรีสวย / 2548 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- ฐานข้อมูล
ทุนการศึกษา -- ฐานข้อมูล
1349 ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยใช้วิธีมัลติเทรดดิง = Data validation system of agricultaral registration database using multi-threading approach / จารุณี มณีโต / 2548 /Full Text
Subject
การตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์
เกษตรกร -- ฐานข้อมูล
มัลติเทรดดิง
1350 ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Online teaching assessment system of Uttaradit Rajabhat University / บุษยพรรณ จัดของ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- การประเมินผล
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
1351 ระบบรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของ โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่= Annual health check-up report system of Lanna HospitalAnnual / กาญจนา พรมเทพ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่
การตรวจสุขภาพ -- ฐานข้อมูล
การตรวจสุขภาพ -- เชียงใหม่
1352 ระบบวัดผลและประเมินผลโดยใช้การทดสอบแบบปรนัยผ่านเว็บ = Measurement and evaluation system by objective testing on web / โอภาส หมื่นแสน / 2548 /Full Text
Subject
การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ข้อสอบปรนัย
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
1353 ระบบสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์เซรามิค บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด = Development of a ceramic product sale support system at Lampang Silpanakorn Company Limited / ศรศักดิ์ สินวนาทรัพย์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัท ลำปางศิลปนคร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
1354 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกระบบควบคุมที่เหมาะสมสำหรับโรงผลิตน้ำป้อนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-13 = Decision support system in selecting appropriate control system for water treatment plant for Mae Moh power plant unit 4-13 ประพันธิ์ บุญเกิด / ประพันธ์ บุญเกิด / 2548 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- การควบคุมอัตโนมัติ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
โรงไฟฟ้า -- การควบคุมอัตโนมัติ
โรงกรองน้ำ -- การควบคุมอัตโนมัติ
1355 ระบบสนับสนุนการประเมินผลการทำงานของบุคลากรโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = Personal performance evaluation support system of Srithana Commercial Technology College, Chiang Mai / ธนพล มีอุดร / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี
บุคลากรทางการศึกษา -- การประเมินผล
ครู -- การประเมิน
ครู -- ฐานข้อมูล
1356 ระบบสารสนเทศงานแผนกปกครอง โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ = The information system for the Department of Student Management, Chiangmai International Business College / พงศ์กร จันทราช / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
1357 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = An Information technology system for supporting lesson planning at the Faculty of Management Science, Chiang Mai Rajabhat University / รัฐ ใจรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
การวางแผนการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
1358 ระบบอัลบัมภาพกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Activity photo album system on internet of Faculty of Nursing, Chiang Mai University / กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- ฐานข้อมูล
เว็บดาตาเบส
การออกแบบฐานข้อมูล
อินเตอร์เน็ต
1359 ระบบอินเตอร์เฟสสำหรับการจำลองพลวัตระดับโมเลกุลผ่านเว็บ = Interface system for molecular dynamic simulations via web / ภาณุ ปิ่นมาศ / 2548 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส
คอมพิวเตอร์โมเลกุล
โมเลกุล
1360 ระยะเวลาการเกิดโรคกรีนนิ่ง และชนิดของต้นตอส้มที่มีความทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง และทริสเตซ่า = Duration of greening appearance and types of citrus rootstocks tolerating to greening and tristeza diseases / พุทธรักษ์ ชมนันติ / 2548 /Full Text
Subject
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
แบคทีเรีย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73