ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health promoting behaviors among personnel in Mae Sriang hospital, Mae Sariang district Mae Hong Son province / รุ่งทิวา อนุเมธางกูร / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
สุขภาพ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
พฤติกรรมสุขภาพ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
1322 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพิจิตร = Health promoting behaviors of professional nurses in Phichit Hospital / ณัฏฐลักษมณ์ โตวิเศษ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Health promotion
1323 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Teenager sex risk behavior as perceived by certificate in vocational education students, Ban Hong Industrial and Community College Lamphun Province / อุดม ปาลีกุย / 2548 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
นักศึกษา -- ลำพูน
เพศ
1324 พัฒนาการของการขนส่งทางถนนและความเป็นพลวัตของการใช้ที่ดินในเขตชานเมืองเชียงใหม่ = Transportation development and land use dynamics in Chiang Mai Urban Fringe / ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร / 2548 /Full Text
Subject
คมนาคมทางบก
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
ชานเมือง -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
1325 พัฒนาการและวิธีการสร้างความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนภาคเหนือ = Knowledge formation and development in water resource management in Northern Communities / อังคณา ทาลัดชัย / 2548 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำปาง
1326 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของการเชื่อมอัตโนมัติแบบลวดเชื่อมแกนฟลักซ์สำหรับเหล็กกล้า เอสที 37 = Optimization of automatic flux cored arc welding parameters for steel ST 37 / อนุสิทธิ์ อ่ำไพบูลย์ / 2548 /Full Text
Subject
โลหะ -- การเชื่อม
ลวดเชื่อม
เหล็กกล้า
1327 ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายของโบตั๋นตามแนววาทกรรมวิเคราะห์ = Social reflections in Botan's novels based on discourse analysis / ปิ่นอนงค์ อำปะละ / 2548 /Full Text
Subject
สุภา สิริสิงห, 2488- -- ผลงาน
นวนิยายไทย -- แง่สังคม
สังคม
1328 ภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องโทษในเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำอุตรดิตถ์ = Depression of incarcerated person in prison : a case study of uttaradit prison / รพีพร คำแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1329 ภาวะซึมเศร้าของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Depression of suicidal attempted persons at Fang Hospital, Chiang Mai Province / สุมิตรพร จอมจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1330 ภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นโรคลมชักที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง = Depression among persons with epilepsy at out Department of Suan Prung Psychiatric Hospital / ประดิษฐ์ ชัยชนะ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1331 ภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาล = Postpartum depression among mothers at Nan Hospital / เกรียงยุทธ ก้อนทอง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1332 ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์ขันในเด็กวัยรุ่น = Depression and sense of humor among adolescents / ชมภูนุช บริรักษ์เลิศ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1333 ภาวะผู้นำและความสามารถที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2 = Leadership and adility affecting administrative achievement of administrators in basic education institutions, Lamphun Educational Service Area 2 / มณเฑียร กองเงิน / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ภาวะผู้นำ
โรงเรียน -- ผู้บริหาร -- ลำพูน
1334 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Health in elderly with cerebrovascular disease / ศิวัชกานต์ แก้วแดง / 2548 /Full Text
Subject
Aged -- Health and hygiene
Cerebrovascular disease -- Patients
Brain -- Diseases
Cerobrovascular disorder
Aged
Health
1335 ภูมิปัญญาการผลิตเมี่ยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านปางอั้น ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdoms of the native tea leaf production and the natural resource conservation in Pang - Un community, Pamiang Sub - district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / นฤมล อินทะพันธุ์ / 2548 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) ตำบลป่าเมี่ยง
เมี่ยง
บ้านปางอั้น (เชียงใหม่)
1336 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอิง : กรณีศึกษา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Local knowledge regarding forest restoration and conservation of Ing watershed: a case study of Tambon Mae Na Ruea, Amphoe Mueang, Changwat Phayao / พงษ์ศักดิ์ คชประเสริฐ / 2548 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- พะเยา. ตำบลแม่นาเรือ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- พะเยา. ตำบลแม่นาเรือ
แม่น้ำอิง
1337 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงนกเขาชวากับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา = Local wisdom in zebra dove raising and environmental Conservation in Amphoe Chana, Changwat Songkhla / ธิดารัตน์ รัดไว้ / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นกเขาชวา -- การเลี้ยง -- จะนะ (สงขลา)
1338 ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชนริมทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom in aquatic animal conservation of the Doi Tao lake rim communities, Chiang Mai Province / จันทรา ธรรมจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์สัตว์น้ำ -- เชียงใหม่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
ทะเลสาบดอยเต่า (เชียงใหม่)
1339 มลาบรีกับการช่วงชิงทรัพยากรในบริบทของการพัฒนาโดยรัฐ = The Mlabri and the resource contestation in the context of state-led development / ศักรินทร์ ณ น่าน / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม -- น่าน
ผีตองเหลือง
1340 มิติทางสังคมกับการจัดการป่าชุมชนบ้านงาแมง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Social dimension with community forest management of Ban Ngamang, Maesab sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / รุดมิลา อุไรศรี / 2548 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สาบ
บ้านงาแมง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73