ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทางเชียงใหม่ - กรุงเทพ = Consumer behavior in selecting airlines between Chiang Mai-Bangkok Route / ศมนีย์ อังกุรแพพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
สายการบิน -- เชียงใหม่
สายการบิน -- กรุงเทพฯ
1302 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'behavior in selection of golf courses in Chiang Mai Province / กิตติ ลักขณาวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สนามกอล์ฟ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1303 พฤติกรรมของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า = Consumers' behavior in the Central Airport Plaza Shopping Center / อรทัย งามละออ / 2548 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1304 พฤติกรรมของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' behavior concerning self - discipline of prathom suksa 4 students in Si Chomthong Community School, Chomthong District, Chiang Mai Province / มณีรัตน์ แก้วสว่างนภา / 2548 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- วินัย
วินัย
บิดามารดา
1305 พฤติกรรมของผู้เสพเกมออนไลน์ = Behavior of on-line game dependents / ดรุตร์ ชูจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
เกมคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1306 พฤติกรรมของวัยรุ่นในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในกรุงเทพมหานคร = Buying behaviours of Thai teenagers towards fashionable apparel in Bangkok metropolitan / กมลรัตน์ จิราชัยรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ -- กรุงเทพฯ
วัยรุ่น -- กรุงเทพฯ
1307 พฤติกรรมของสมาชิกในการใช้บริการ ยูบีซี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behaviour toward UBC services in Mueang District, Chiang Mai Province / พิมพิดา ชินอุปกิจ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรทัศน์ -- เชียงใหม่
1308 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก = Ethical behaviors of nurses as perceived by clients at outpatient department in Bang Krathum Hospital, Phitsanulok Province / วิภาพร วัฒนะกูล / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
จรรยาบรรณพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
1309 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Ethical behaviors of nurses as perceived by clients at outpatient department Si Thep Hospital, Phetchabun Province / ประดับพร มหายาโน / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีเทพ
จรรยาบรรณพยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย
พยาบาล -- เพชรบูรณ์
1310 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพิจิตร = Ethical behaviors of nurses as perecived by clients at inpatient department in Phichit hospital / อรวรรณ เขียวเขิน / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics nursing
1311 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Ethical behavior of nurses as percevied by clients at inpatient department Si Thep hospital, Phetchabun province / เกตุวรา จันทร์หมื่น / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Ethics nursing
1312 พฤติกรรมด้านความแข็งแรงแบบไม่ระบายน้ำและแบบจำลองสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่ = Undrained strength characteristic and soil model for stiff Chiang-Mai clay / บรรเจิด ทองเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- การทดสอบ
การอัดตัวคายน้ำของดิน -- การทดสอบ
ปฐพีกลศาสตร์
ดิน -- เชียงใหม่
1313 พฤติกรรมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทแอลทีอีซี จำกัด จังหวัดลำพูน = Employess behavior affecting safety at the operational level of LTEC Co., Ltd., Lamphun Province / สิทธิศักดิ์ ทองเชื้อ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทแอลทีอีซี -- พนักงาน
ความปลอดภัยในการทำงาน -- ลำพูน
1314 พฤติกรรมในการซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior of consumers toward buying newspapers in Mueang District, Chiang Mai Province / ภรณี ดวงฉ่ำ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1315 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ของดินกับท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้คันทาง = Behavior of soil-RC pipe culvert interaction under road embankment / อนุศักดิ์ บัวสา / 2548 /Full Text
Subject
คันทาง
ท่อคอนกรีต
ถนน -- คันทาง
แผ่นดินทรุด
1316 พฤติกรรมผู้ชายในการซื้อเครื่องประดับอัญมณีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Purchasing behavior of men towards buying jewelry products in Mueang District, Chiang Mai Province / พัชรี กอศิริวรชัย / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภคชาย -- เชียงใหม่
อัญมณี
เครื่องประดับ
1317 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในอำเภอเมืองลำพูน = Leadership behavior of private education institution administrators in Mueang Lamphun District บพิธ คำผ / บพิธ คำผา / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ผู้นำ
โรงเรียนเอกชน -- ลำพูน
1318 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่มารับบริการที่ห้องตรวจกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Health promoting behaviors of low back pain patients who received services at orthopedic division Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จิราภรณ์ ธรรมสโรช / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Health promotion
Low back pain
Orthopedics
1319 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีมีครรภ์และน้ำหนักทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Health promotion behaviors of pregnant women and infant birth weight in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อัญชลี เล้าวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
ทารกแรกเกิด
การส่งเสริมสุขภาพ
1320 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร = Health promoting behaviors of nursing personnel in Bangmunnak Hospital, Phichit Province / สุนีย์ แสงนาก / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบางมูลนาก
พฤติกรรมสุขภาพ -- พิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73