ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 พฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแปรรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Consumers buying behavior of processed in Bangkok Metropolitan / อัจฉรา นิมิตรปัญญา / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
อาหารทะเล -- กรุงเทพฯ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1282 พฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็งของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรสาคร = Consumers buying behavior of frozen seafood in Samut Sakhon Province / อัณศยา ถาวรทวีวงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
อาหารทะเลแช่แข็ง -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1283 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี = Food consumption behavior of Cholangiocarcinoma Patient / ยุวรีย์ พอใจ / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
ท่อน้ำดี -- มะเร็ง
1284 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษา = Food consumption behavior causing dental caries in primary school children / อรทัย แก้วจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ฟันผุ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1285 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบ้านของคนทำงานในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Dining-out behavior of working people in Chiang Mai Municipality / กานต์ชนิต วงศ์แคะหล้า / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารเย็น -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร
1286 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน = Food consumption behavior and nutritional status of Menopause / กมลวรรณ เตชะฟอง / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้หญิงวัยทอง
วัยหมดระดู -- เชียงใหม่
1287 พฤติกรรมการป้องกันภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเขาเสื่อม = Preventive behavior regarding functional disability among the elderly with knee osteoarthritis / ศรีวรรณ ปัญติ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public Health
Osteoarthritis, knee
Aged
1288 พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ในสาระประวัติศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Learning behavior of grade level 3 students in history stand, Chiang Mai University Demonstration School / พัชนี จันทร์ศิริ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
การเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ประวัติศาสตร์
1289 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2548 ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Voting behavior in the B.E.2548 general election of The Prince Royal College's staff, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ประชา วีรวัฒน์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การลงคะแนนเสียง -- เชียงใหม่
1290 พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ณ ห้องค้า จังหวัดเชียงใหม่ = Investment behavior in the stock exchange of Thailand by individual investors in Chiang Mai trading rooms / วิลาสินี ชัยวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน -- เชียงใหม่
1291 พฤติกรรมการลดมลพิษทางอากาศของครัวเรือนที่มีการเผาขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Behaviors to reduce air pollution of solid waste burning households in Saraphi Sub - District Administration Organization, Saraphi District, Chiang Mai Province / พัชนี สุริยะ / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สารภี (เชียงใหม่)
มลพิษทางอากาศ -- สารภี (เชียงใหม่)
ครัวเรือน
ขยะ -- สารภี (เชียงใหม่)
1292 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in choosing mobile telephone services in Mueang District, Chiang Mai Province / วรรณา คำดาวแสน / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
1293 พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดลำปางในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2548 = Voting behaviors of Lampang peoples in general election B.E. 2548 / ศุภชัย วงค์บรรใจ / 2548 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- ลำปาง
1294 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำในโรงพยาบาลสวนปรุง / พิริยาภรณ์ เชื้อหมอ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1295 พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Aggressive behavior of preschool children : the case study of Pang Mapha Kindergarten, Students Mae Hong Son Province / จินตนา นภาพร / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ความก้าวร้าวในเด็ก -- แม่ฮ่องสอน
จิตวิทยาเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- แม่ฮ่องสอน
1296 พฤติกรรมของครูสังคมศึกษาด้านการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Behavior of social studies teachers in instilling 5 basic values in grade level 3 students at Phraowittayakom School, Chiang Mai educational service area 2 / จินตนา โพธิ์งาม / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ค่านิยม -- เชียงใหม่
1297 พฤติกรรมของนกหางรำดำ = Behavior of black-headed sibia (Heterophasia melanoleuca) / วรพจน์ บุญความดี / 2548 /Full Text
Subject
นกหางรำดำ
นก -- พฤติกรรม
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
1298 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้การเดินทางระหว่างรถโดยสารประจำทางและรถไฟในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = The Behavior of Thai Tourists in selecting transportation modes between bus and train for travelling to Chiang mai Province / พวงพิศ วิเศษสุวรรณภูมิ / 2548 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
รถโดยสาร
รถไฟ
1299 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพในการเลือกใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต = Payap University student's behavior in selecting internet service shops / เกยูร จิตตางกูร / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
อินเตอร์เน็ต
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1300 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in selecting credit card services from non-bank institution in Mueang District, Chiang Mai Province / อุษณา ไชยสถิตวานิช / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73