ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่จี๋ซี่กงต่อความดันโลหิตและการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Effect of Tai Chi Qigong exercise on blood pressure and drug use among the elderly with essential hypertension / กิ่งดาว ขุ่ยอาภัย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1222 ผลของแก๊สที่มีต่อสภาพความต้านทานของเซรามิกกึ่งตัวนำทินออกไซด์ = Effects of Gas to resistivity of SnO2 Semiconductow Ceramic / วรวุฒิ มรรคเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
สารกึ่งตัวนำ
ทินออกไซด์
1223 ผลของขนาดอนุภาคของคาร์บอนต่อสมบัติเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุผสมเฟร์โรอิเล็กทริกเซรามิกพอลิเมอร์ แบบ 0-3 = Effect of particle size of carbon on piezoelectric properties of 0-3 ferroelectric ceramicpolymer composites / เสาวคนธ์ จอมพรวน / 2548 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
คาร์บอน
วัสดุผสม
เฟร์โรอิเล็กทริกเซรามิก
1224 ผลของขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ต่อการนำไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียม-สตรอนเชียมไทเทเนต / วิรันธชา เครือฟู / 2548 /Full Text
Subject
การนำไฟฟ้า
เซรามิกแบเรียม
สทรอนเซียมติตาเนต
1225 ผลของความหนาของปูนก่อต่อกำลังรับน้ำหนักของผนังอิฐสามัญ = The Effect of mortar thickness on the strength of common brick panels / ภัทร นพปฎล / 2548 /Full Text
Subject
ผนัง -- การออกแบบและการสร้าง
อาคาร
กำแพงคอนกรีต
กำลังวัสดุ
1226 ผลของแคลเซียมคลอไรด์และกรดซิตริกต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลีฟีนอลออกซิเดสและเปอร์ออกซิเดสในเนื้อมะม่วงสุก 4 สายพันธุ์ = Effect of Calcium Chloride and Citric Acid on Polyphenol Oxidase and Peroxidase activities in ripened mango fruit 4 varieties / วชิรญา เหลียวตระกูล / 2548 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การสุก
แคลเซียมคลอไรด์
กรดมะนาว
เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส
1227 ผลของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา = Effect of plant nutrition on growth and development of curcuma alismatifolia Gagnep / โสภิตา ตาปัน / 2548 /Full Text
Subject
ปทุมา -- การเจริญเติบโต
ปทุมา -- ปุ๋ย
ธาตุอาหารพืช
1228 ผลของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโตของว่านสี่ทิศ = Effect of plant nutrition on growth and development of Hippeastrum / จักรินทร์ สมบูรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
1229 ผลของน้ำผึ้งต่อการเหลือรอดของเชื้อ Bifidobacterium longum ในไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้อง = Effect of honey on survival of Bifidobacterium longum in Brown Rice Yoghurt Ice Cream / ณัติพร ดีพลภักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง
ไอศกรีมโยเกิร์ต
นมเปรี้ยว
1230 ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต่อการเจริญเติบโตของฟรีเซีย = Effect of Nitrogen Phosphorus and Potassium on growth and development of freesia spp. / หทัย กฤษดาวาณิชย์ / 2548 /Full Text
Subject
ฟรีเซีย -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
1231 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์ จิบเบอเรลลิน และออกซิน ต่อการเจริญเติบโตของผลลำไย = Effect of brassinosteroid gibberellin and auxin on growth and development of Longan fruit / ชรัสนันท์ ตาชม / 2548 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมนพืช
จิบเบอเรลลิน
1232 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ / ขวัญใจ นามซื่อ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1233 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่น = Effect of positive self-talk training program on depression among adolescents / ขวัญจิต มหากิตติคุณ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1234 ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดและความไม่สุขสบายของผู้ป่วยภายหลังการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of nursing program on vascular complications and discomfort among patients undergoing cardiac catheterization, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นิตยา ภิมุข / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1235 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of particpatory learning program on knowledge and behaviors of farmers using pesticides in Nongtong Subdistrict, Hangdong District, Chiang Mai Province / วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1236 ผลของโปรแกรมการสอนต่ออาการปวดลและความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ที่ปวดหลังส่วนล่างโรงพยาบาลเชียงดาว = Effects of educational program on pain and ability to perform activities of daily living among persosns with low back pain at Chiangdao Hospital, Chiang Mai Province / ทศวดี คำนนท์คอม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1237 ผลของโปรแกรมการสอนผู้ดูและต่อการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย = Effect of educational program for caregivers on caring of patient with minor head injury / ปรมาภรณ์ นิรมล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1238 ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อความทนในการปฎิบัติกิจกรรมของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of pulmonary rehabilitation program on activity tolerance among persons with chronic obstructive / วรางคณา บุญมา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1239 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = Effect of exercise motivation promotion program on functional capacity among persons after undergoing coronary artery bypass grafting / รุจาธร อินทรตุล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1240 ผลของพารามิเตอร์ในขั้นตอนการเตรียมต่อการผลิตสารเซรามิกเลดไทเทเนต / เรวดี วงศ์มณีรุ่ง / 2548 /Full Text
Subject
เลดไทเทเนต
วัสดุเซรามิก
พารามิเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73