ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ผลของการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความสามารถในการยิงปืนยาวอัดลม = The Effect of muscle endurance and muscle relaxation training upon air rifle shooting performance / ฤทธิเดช อาภรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
การยิงปืน
ปืนยาวอัดลม
กล้ามเนื้อ
นักกีฬา -- เชียงใหม่
1202 ผลของการฝึกแบบเขย่งเร็วที่มีผลต่อความเร็วของนักวิ่งระยะสั้น 100 เมตร = The Effect of speed hops training on the speed of 100 metres / กานน เนตรนพรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
การวิ่งแข่ง -- การฝึก
นักวิ่ง -- การฝึก
การฝึกกีฬา
1203 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ = Effect of muscle relaxation training on stress among women with gynecologic cancer / วรวรรณ พุทธวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1204 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกต่อเวลาการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ระยะ 50 เมตร = The Effect of plyometric training on the time of 50 meter freestyle swimming / ปราการ นิลเนตร / 2548 /Full Text
Subject
การว่ายน้ำ -- การฝึก
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
นักว่ายน้ำ -- การฝึก
การฝึกกีฬา
1205 ผลของการฝึกสติโดยวิธีผสานแนวพุทธและจิตวิทยาที่มีต่อการพัมนาพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียนของเยาวชน = The effects of mindfulness training through the combined use of Buddhist and Psychological approaches on the development of academic responsibility behaviors of the youth / พิณนภา หมวกยอด / 2548 /Full Text
Subject
จิตวิทยา
พุทธศาสนากับจิตวิทยา
ความรับผิดชอบ
การเรียน
เยาวชน -- เชียงใหม่
1206 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of supportive-educative nursing system on dependent care agency among caregivers of stroke patients / นิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1207 ผลของการฟื้นฟูป่าต่อพลวัตของเศษซากพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณป่าเสื่อมโทรมเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย = Effects of forest restoration on plant litter dynamic and soil fertility of degraded forest of Doi Suthep-Pui National Park / ณัฏฐิรา กำวินจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
การฟื้นฟูป่า -- เชียงใหม่
การปลูกสวนพืชป่า -- เชียงใหม่
ป่าเสื่อมโทรม -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
1208 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนานโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ = Effect of participatory learning on practices among nurses for the prevention and control of the prevention and control of multi - drug resistant bacterial infection Chumphonkhetudomsakdi Hospital / นันท์นภัส ดวงมรกต / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1209 ผลของการลดขนาดของ Source ในระหว่างการเจริญเติบโตระยะสืบพันธุ์ที่มีต่อผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 = Effect of source size reduction during reproductive growth on yield of glycine max (L.) merrill.cv. CM.60 / สุพรรณณี เป็งคำ / 2548 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
ถั่วเหลือง -- พันธุ์เชียงใหม่ 60
1210 ผลของการลดความชื้นต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Effects of drying on physical and chemical properties changes of paddy cv. Khao Dawk Mali 105 / ยุทธนา ทบด้าน / 2548 /Full Text
Subject
ข้าวเปลือก -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- การเก็บและรักษา
ข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าว -- ความชื้น
1211 ผลของการลดความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชออกซีฟลูออร์เฟนและอิมมาเซทาเพอร์ด้วยถ่านกัมมันต์ที่มีต่อผลผลิตถั่วเหลือง = Effect of decreasing toxicity of oxyfluorfen and imazethapyr by activated charcoal on soybean yield / กฤษณ์กมล เปาทอง / 2548 /Full Text
Subject
ยากำจัดวัชพืช
คาร์บอนกัมมันต์
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
ถัวเหลือง -- การปลูก
1212 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of informational support on anxiety among family members of patients in intensive care unit Jomethong Hospital Chiang Mai Province / อรัญญา ศรีคำซาว / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจอมทอง
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
Intensive care
1213 ผลของการสร้างจินตภาพต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ = Effect of imagery on depression among disabled persons / สุสกุล สิทธิดำรงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1214 ผลของการหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยการใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพต่อระยะเวลาและความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม = Effects of multidisciplinary ventilator weaning team approach on weaning time and weaning success of sirgical critically Ill patients / มัลลิกา โชติสีนิล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1215 ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of information providing on uncertainty in illness among chronic obstructive pulmonary disease patients / ปติมา เชื้อตาลี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1216 ผลของการให้คลื่นเรดิโอฟรีควอนซี่ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์งา = Effect of radio frequency treatment on seed quality and effciency to eradicate seed-borne pathogen in sesame seed / ปรัชญา วาสนาเจริญ / 2548 /Full Text
Subject
งา -- เมล็ดพันธุ์
งา -- เมล็ดพันธุ์ -- การทดสอบ
คลื่นความถี่
งา -- โรคและศัตรูพืช
1217 ผลของการให้บริบาลเภสัชกรรมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of pharmaceutical care on quality of life in Lung cancer patients treated with chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital, Chiang Mai province / เยาวภา เชื้อพูล / 2548 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care
Quality of life
Lungs -- Cancer -- Patients
Chemotherapy
1218 ผลของการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับบุคลากรโรงเรียนบ้านสุขฤทัย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Results of the training on integrated learning and teaching for Ban Suk Ruetai School Personnel, Mae Ai District, Chiang Mai Province / จินตนา จันทรสาร / 2548 /Full Text
Subject
การสอน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
การเรียน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
1219 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of Tai Chi Qigong exercise on functional capacity among the elderly with coronary artery diseasec / เบญจวรรณ ศรไพบูลย์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1220 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ซี่กงต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of Tai Chi Qigong exercise on glycosylated hemoglobin level among the elderly with type 2 disbetes / ศิริลักษณ์ โพธิ์สุยะ / 2548 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
ไท้เก๊ก
กายบริหาร
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73