ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of printed materials to develop analytical thinking ability of Prathom Suksa 3 students / เครือวัลย์ กาญจนคูหา / 2548 /Full Text
Subject
การสอน
หนังสือพิมพ์
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
วารสาร
102 การใช้หญ้ารูซี่แห้งเสริมแหล่งโปรตีนและพลังงานเลี้ยงโคให้นมระยะต้น = Feeding Ruzi hay supplemented with protein and energy sources to early lactaing cows / ดุจดาว คนยัง / 2548 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
หญ้ารูซี่
อาหารเสริม
103 การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนประถมศึกษานำร่องและโรงเรียนเครือข่ายนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of the B.E.2544 basic education curriculum of the pilot primary school and pilot-network schools in Chiang Mai Province / กรรณิการ์ คำราพิช / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
104 การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Implemantation of basic education curriculum B.E.2544 in primary schools, Thung Hua Chang District, Lamphun Province / พราวจันทร์ เป็งวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร
105 การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสันป่าตองศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of basic educatinal curriculum at Sanpatong Suksa School, Chiang Mai Province |พระนิยม วงละคร / นิยม วงละคร, พระ / 2548 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักสูตร
โรงเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
106 การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of B.E.2544 basic education curriculum at Monfort College Secondary Section Chiang Mai Province / ณัฐนรี ไทยาภิรมย์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียน -- เชียงใหม่
หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
107 การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of early childhood curriculum B.E.2546 in primary schools, Fang District, Chiang Mai Province / พัชรี ภีระคำ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- หลักสูตร
หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
108 การใช้แหล่งวิทยาการชุมชนในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดงิ้วเฒ่า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Use of community resources in teaching social studies, religion and culture learning substances at grade level 3 of Wat Ngew Thao Basic Education Institution, Samoeng District, Chiang Mai Province / สุรีรัตน์ ขุนห้วย / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
แหล่งวิทยาการ
ชุมชน
109 การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 = Authority exercise of basic education institution administrators in Phichit educational service area 2 / นริศรา แสงจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- พิจิตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พิจิตร
อำนาจบริหาร -- พิจิตร
110 การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The Use of internet for environmental study of the lower secondary school students in Mueang District, Lamphun Province / ปาณิศา ตันติวิทยากร / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดลัอมศึกษา
อินเตอร์เน็ต
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
111 การใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและปัญหาที่เกิดกับดวงตาของช่างเชื่อมโลหะในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก / ราตรี เข็มจรูญ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
112 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กในอำเภอสันทราย เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Internal quality assurance procedure of small educational institutions in San Sai District, Chiang Mai Educational Service Area 2 / สวาท มูลละ / 2548 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- สันทราย (เชียงใหม่)
113 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินภายนอกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Quality development operation of externally evaluated basic education institutions in Mae Hong Son Province / พิเศรษฐ์ ไชยสุภา / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
ประกันคุณภาพการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
114 การดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าที่ประสบความสำเร็จตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Operation of successful weaving group, wiang youn sub-district, Muean district, Lamphuh province / ชัยรัตน์ เดชฤทัยภักดี / 2548 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ลำพูน
กลุ่มทอผ้า
สตรีในเกษตรกรรม -- การรวมกลุ่ม
115 การดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ = The operation of manufacturers of Provincial five star OTOP product compions in Chiang Mai province / บุษกร นุเกตุ / 2548 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
สินค้า -- เชียงใหม่
116 การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน ภาค 3 = Implementation of the agriculture for lunch project in Border Patrol Police Schools attached to the jurisdiction of Border Patrol Police Bureau Region 3 / ประทีป บุญทวี / 2548 /Full Text
Subject
กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน ภาค 3
โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
117 การดำเนินงานโครงการปรับปรุงดินโดยอินทรีย์วัตถุในนาข้าว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The Implementation of soil improvement by organic matter in the Rice Field Project, San Sai District, Chiang Mai Province / เลิศชาย วังคะฮาต / 2548 /Full Text
Subject
การปรับปรุงดิน
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยหมัก
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
118 การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดน่าน = Operation in accordance with educational quality standard of private preschool in Nan Province / สมร มูลคำ / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- น่าน
โรงเรียนเอกชน -- น่าน
ประกันคุณภาพการศึกษา -- น่าน
119 การดำเนินงานบริหารการศึกษาในรูปแบบนิติบุคคล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 = Educational administration performance as legal entity of basic education institutions in Lampang Educational Service Area 3 / จำรัส งามเริง / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ลำปาง
การศึกษา -- การบริหาร -- ลำปาง
นิติบุคคล
120 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ = Educational quality assurance operation of Boromarajonani College of Nursing Chiang Mai / ฐิติรัตน์ ทองอินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี -- เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาล -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73