ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ผลการนำมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ไปปฏิบัติในสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Results of the Thai labour standard TLS 8001 implementation in the enterprises in Chiang Mai Province / มาโนชญ์ วงค์ศรีวิลัย / 2548 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่ -- มาตรฐาน
สถานประกอบการ
1162 ผลการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาปฏิบัติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Results of strategic performance-based budget's adoption in Chiang Mai University / อัจฉรีย์ ทิพธนธรณินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- งบประมาณ
งบประมาณ
1163 ผลการฝึก Weight Training ของขาที่มีต่อการทรงตัวในนักกีฬาเซปักตะกร้อชาย = The Effect of weight training of the legs on balance in youth male afhlete Sepak Takraw / พรรณี สมย้อย / 2548 /Full Text
Subject
ตะกร้อ -- การฝึก
เซปักตะกร้อ -- การฝึก
นักกีฬา -- สมรรถภาพทางกาย
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
1164 ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อการทุ่มในนักกีฬายูโด = The Effect of leg muscle strength training on the throwing techniques of Judo / กิตติพร ภู่รุ่งเรือง / 2548 /Full Text
Subject
ยูโด -- การฝึก
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกกีฬา
1165 ผลการฝึกความแข็งแรงของแขน ที่มีต่อความแม่นยำในนักกีฬาเปตองชาย = The Effect of strength training of arm on accuracy in male petanque afhlete / เสน่ห์ หอมสะอาด / 2548 /Full Text
Subject
เปตอง -- การฝึก
นักกีฬาเปตอง -- การฝึก
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
1166 ผลการฝึกความแข็งแรงทนทานด้วยน้ำหนัก วิ่งขึ้นอัฒจันทร์และความเร็วของขาด้วยการวิ่งขึ้นลงเนินที่มีต่อความเร็วก่อนการกระโดดข้ามรั้วน้ำของนักกรีฑาวิ่งวิบาก 3,000 เมตรชาย = The Effect of strength endurance and velocity of leg training by running with weights up the stadiium-stand and speeding trainings by running up and down hill on the speed before water hurdle jump of 3,000 meters male steeplechase athlete / จิระศักดิ์ สุทธิชาติ / 2548 /Full Text
Subject
การวิ่งข้ามรั้ว -- การฝึก
การวิ่งแข่ง -- การฝึก
นักวิ่ง -- การฝึก
การฝึกกีฬา
1167 ผลการฝึกความคล่องตัวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ = The Effect of the agility training in male volleyball athletes Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus / ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักกีฬา
วอลเลย์บอล -- การฝึก
นักกีฬาวอลเลย์บอล -- การฝึก
1168 ผลการฝึกจินตภาพ และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอลของนักกีฬาชายระดับมัยมศึกษาตอนต้น = The effect of imagery and relaxation training on accuracy of free-throw basketball with the junior high school players / นาถปรียา เหรียญทอง / 2548 /Full Text
Subject
จินตภาพ
การผ่อนคลาย
บาสเกตบอล
นักกีฬา
1169 ผลการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นพื้นบ้านที่ประดิษฐ์จากพืช = Effects of practicing science process skills of mathayom suksa 1 students using activity packages of indigenous toys made of plant / จามรี สินจรูญศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตรัง
ของเล่น
1170 ผลการฝึกที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬาเทควันโด ชมรมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = The effect of the agility training in Taekwondo Physical Education College Chiang Mai Club / กฤษณะ อุปันโน / 2548 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
เทควันโด -- การฝึก
1171 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเทคนิค Jump Over Barrier และ Lateral Barrier Hop ที่มีต่อการกระโดดของนักกีฬาวอลเลย์บอล = The Effect of plyometric training by jump over barrier hop on vertical jumps in volleyball athletes / ชัยพร ปรมาธิกุล / 2548 /Full Text
Subject
วอลเลย์บอล -- การฝึก
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
นักกีฬาวอลเลย์บอล -- การฝึก
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
1172 ผลการรณรงค์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน = Effect of campaign on infectious waste management among personnel in Chiang San Hospital / อภิรวี พินิจสุวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
1173 ผลการรักษาและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภายหลังการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิก = Therapeutic outcomes and expenditures of COPD inpatient after using clinical practice guideline / ประภัสสร ก้อนแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
Lungs -- Diseases, Obstructive
Outcome assessment (Medical care)
1174 ผลการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะภาษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น = Results of integrated language skills learning of fourth grade level students using local wisdom / เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง / 2548 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- นครศรีธรรมราช
1175 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเนื้อลำไยอบแห้งที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Physico-chemical and microbial analysis of dried longan flesh in Chiang Mai and Lamphun provinces / สุรภา จีระสันติกุล / 2548 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- เชียงใหม่
ลำไย -- ลำพูน
1176 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อสตรีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ โรงพยาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ = Effect of group counseling on women living with HIVAIDS, McCormick Hospital, Chiang Mai / วิทยาภรณ์ ผโลศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
1177 ผลการให้โภชนศึกษาต่อความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง = Effect of nutritional education on food consumption knowledge and behavior of patients receiving spinal cord operation / จิรัฐยา คำภีระบุรี / 2548 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม -- เชียงใหม่
กระดูกสันหลัง
1178 ผลของกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความเชื่ออำนาจภายในตน และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกในเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ = Effects of reality group process on internal locus of control and assertive behavior in children impacted by AIDS / วีณา ทองดี / 2548 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
เด็ก -- เชียงใหม่
ความเชื่อมั่นในตนเอง
1179 ผลของกระบวนการกลุ่มพัฒนาตนต่อความวิตกกังวลทางสังคม และความสุข ในเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ = Effects of a growth group process on social anxiety and happiness in AIDS impacted children / ชาญชัย พีรเมธากุล / 2548 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
1180 ผลของกระบวนการทบทวนโดยกลุ่มเพื่อนต่อการปฎิบัติการดูดเสมหะในท่อทางเดินหายใจของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท = Effects of peer review process on practice of artificial airway suctioning among nurses in neurosurgical intensive care unit / พรศิลป์ คุณศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Suction


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73