ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Violation on immigrant labour's rights problem: a case study of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / คณารักษ์ เจริญศิริ / 2548 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
สิทธิส่วนบุคคล
1102 ปัญหาการเสียภาษีอากรของสหกรณ์ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในจังหวัดเชียงใหม่ = Tax payment problems of value added tax registered cooperatives in Chiang Mai Province / ชนิดา ยาระณะ / 2548 /Full Text
Subject
ภาษี -- เชียงใหม่
อากร -- เชียงใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
สหกรณ์ -- เชียงใหม่
1103 ปัญหาของผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีธุรกิจขนาดย่อมที่จัดทำบัญชีโดยใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of auditors in audit of small enterprises which use service of accounting firms in Chiang Mai province / สุเมธ หาญเทพินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ผู้สอบบัญชี -- เชียงใหม่
1104 ปัญหาของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือ = Problems of cooperative auditor in auditing thrift and credit cooperative in the Northern Part / สุวรรณา มรรคจินดา / 2548 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้สอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
1105 ปัญหาของแรงงานต่างด้าวในสวนส้มอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of foreign labour in tangerine orchard of fang district, Chiang Mai Province / เรืองเดช ณ ลำพูน / 2548 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- ฝาง (เชียงใหม่)
สวนส้ม -- ฝาง (เชียงใหม่)
1106 ปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนสังคมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 = Problems of classroom research conducting of social studies teachers at basic education institutions, Kanchanaburi Educational Survice Area 1 / ปิยะทิพย์ บุญหนัก / 2548 /Full Text
Subject
วิจัยชั้นเรียน
ครูสังคมศึกษา -- กาญจนบุรี
1107 ปัญหาด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง = Problems of classroom action research conducted by social studies teachers in Lampang municipal schools / จินดารัตน์ ทาริน / 2548 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
ครูสังคมศึกษา -- ลำปาง
1108 ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลทางคลินิกที่เกิดจากการแก้ปัญหาของเภสัชกรในผู้ป่วยนอกโรคต้อหิน / รัชดา โตอนันต์ / 2548 /Full Text
Subject
Drug-related problems
Glaucoma
Pharmacists
ต้อหิน
ตา -- โรค -- การรักษาด้วยยา
1109 ปัญหาในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูนต่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน = Tax auditing problems of Tax audit officers in Lamphun area revenue office to investment promotion business in Lamphun Northern Region Industrial Estate / เปลวใจ รักษวิณ / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากร
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน
ภาษี -- ลำพูน
การลงทุน -- ลำพูน
1110 ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems in duty performing of village volunteer police in Suthep Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี / 2548 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่. ตำบลสุเทพ
1111 ปัญหาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Tax problems related to restaurant business in Mueang District, Chiang Mai Province / อรพิณ อินต๊ะสาร / 2548 /Full Text
Subject
ภาษี -- เชียงใหม่
อากร -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1112 ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Health problems and needs of persons with heart failure in special medical service center of Chiang Mai University / อุดมลักษณ์ สุภาวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1113 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Problems and needs concerning guidance services of faculty of economics students, Chiang Mai University / ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะเศรษฐศาสตร์ -- นักศึกษา
การแนะแนว
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1114 ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กในอำเภอสันทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Problems and guidlines for academic affairs administration of small educational institutions in San Sai District, Chiang Mai Educational Service Area 2 / ประเสริฐ ศรีบุญเรือง / 2548 /Full Text
Subject
คุณภาพทางวิชาการ -- สันทราย (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- สันทราย (เชียงใหม่)
1115 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารการศึกษาแบบโรงเรียนรวมศูนย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิ่งอำเภอแม่ออน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Problems and guidelines for problems solving in educational administration of consolidated schools , basic education institutions , Mae On District, Chiang Mai Educational Service Area 1 / วิชาติ ปาลีตา / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
1116 ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการท่องเที่ยวของกรมรบพิเศษที่ 5 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles of the Implementation of the 5th special force regiment tourism project, Special Warfare Command, Chiang Mai Province / สมบัติ สิงห์แหลม / 2548 /Full Text
Subject
กรมรบพิเศษที่ 5
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1117 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ = Problems and obstacles of people's participation in direct mayoral election: a case study of U-mong Municipality / พัฒนเดช สมบูรณ์ชัย / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลอุโมงค์
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1118 ปัญหาและอุปสรรคของการสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบในจังหวัดลำปาง = The problems and obstacles of investigating and tracking non compliance business in Lampang province / ผ่องผิว จันทร์ตาฝั้น / 2548 /Full Text
Subject
ภาษี -- ลำปาง
ธุรกิจ
1119 ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในจังหวัดเชียงใหม่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 = Problems and obstacles of Chiang Mai inquiry officials in juvenile delinquency according to the new correct code B.E. 2542 / ชัชวาล แสงบุญ / 2548 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การสอบสวน
เยาวชน -- เชียงใหม่
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1120 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in tax collection of large tambon administrative organizations in Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / ปนิษฐา รักธรรม / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ภาษี
ภาษี -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73