ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Some factors affecting undersirable behaviors of students in Mueang Chiang Mai District / ธิดาวรรณ ทาวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
1062 ปัจจัยพยากรณ์เจตนาเชิงพฤติกรรมในการยอมรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล = Factors for predicting personnel behavioral intention in Chiang Mai University adopts autonomous status, based on the theory of reasoned action / นวพล พลอยเลื่อมแสง / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. -- ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เหตุผล
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
1063 ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors enhancing community strength: a case study of Muen San Community, Wualai Village, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ศุภกิจ วรอุไร / 2548 /Full Text
Subject
ชุมชน -- เชียงใหม่
ชุมชนหมื่นสาร (เชียงใหม่)
ความมั่นคง -- เชียงใหม่
บ้านวัวลาย (เชียงใหม่)
1064 ปัจจัยส่นประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารพาณิชย์ ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Marketing mix factors affecting institutional customers decision to use credit services of commercial banks in Mueang District, Ratchaburi Province / ชาตรี ครุธงาม / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ -- ราชบุรี
ธนาคารพาณิชย์
นิติบุคคล
1065 ปัจจัยส่วนประกอบการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าพื้นที่ของร้านคอมพิวเตอร์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Services marketing mix factors affecting lessees selection of computer shops in the computer shopping centers in Mueang District, Chiang mai Province / ภานุมนต์ หนองขุ่นสาร / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านคอมพิวเตอร์ -- การเช่า
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1066 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อปลาสวยงามของร้านค้าปลีกปลาสวยงามในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing of ornamental fish by ornamental fish retail shops in Chiang Mai Province / พันแสง เรืองถิรเศรษฐ์ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
ปลาสวยงาม -- การจัดซื้อ
1067 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของสตรีในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors effecting the buying decision for lotion of women in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province / พัชรี หยกเล็ก / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด
ครีม
สตรี -- กระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)
1068 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องพ็อคเก็ตพีซีของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer decision in purchasing pocket PC in Muang District, Chiang Mai Province / เบญจวรรณ แพทย์สมาน / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
1069 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers decision to purchase curry paste in Bangkok metropolitan / ชาญณรงค์ รอสูงเนิน / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด
น้ำพริกแกง -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1070 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting the purchasing decision for computer products of dealers in computer shopping centers in Chiang Mai Province / ปีใหม่ ศรีสิทธิสมบัติ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
ร้านค้า -- เชียงใหม่
1071 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใน จังหวัดเชียงใหม่= The Marketing mix factors affecting decision in purchasing tires for passenger cars registered in Chiang Mai Province / ประศาสน์ ศิริบรรเทิง / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ยางรถยนต์
รถยนต์ -- เชียงใหม่
1072 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers decision in selecting ready to drink fruit juice in Bangkok metropolitan / อินทิรารัตน์ บุณยรัตนกลิน / 2548 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
การตลาด -- กรุงเทพฯ
น้ำผลไม้
1073 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำยาในการตรวจการเข้ากันได้ของเลือดของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ = Marketing mix factors affecting hospitals decision to purchase cross matching reagent, Northern Thailand / กิตตินาถ กาวี / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
เลือด
1074 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต = Marketing mix factors affecting purchasing of notebook computer by the business administration master degree students in Chiang Mai Province / สุวิจักขณ์ ปฐมวัฒนานุรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด
คอมพิวเตอร์แบบพกพา -- เชียงใหม่
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1075 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเพื่อการท่องเที่ยวของลูกค้าใน จังหวัดเชียงใหม่= The Marketing mix factors affecting customers decision towards advertising in free copy media for tourism in Chiang Mai Province / สุพิศ พุทธมี / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
โฆษณา
สิ่งพิมพ์
1076 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้ง ใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of Sainamphueng Mandarin in Mueang District, Chiang Mai Province / จาตุรงค์ จิรังวรพจน์ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
1077 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของบริษัท อิเทอร์นัลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด = Marketing mix factors affecting customers decision to purchase spare parts from eternal enterprise Co.,Ltd. / นิศาชล ญาณะนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทอิเทอร์นัลเอ็นเตอร์ไพรส์
อะไหล่รถยนต์ -- การจัดซื้อ
การตลาด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1078 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting passengers'decision to purchase low-cost airline servives at Chiang Mai Airport / ปาริชาติ ยานะติ / 2548 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
การตลาด
สายการบิน -- การตลาด
ผู้โดยสารเครื่องบิน -- เชียงใหม่
1079 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Service marketing mix factors affecting the decision towards purchasing houses by employees of the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / ณัฐมน เจริญทวีทรัพย์ / 2548 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
การตลาด -- ลำพูน
บ้าน -- การจัดซื้อ
1080 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Services maketing mix factors affecting customer buying decision at Cementhai Home Mart in Mueang District, Samut Sakhon Province / กาญจนา เจริญคงธรรม / 2548 /Full Text
Subject
ร้านซีเมนต์โฮมมาร์ท
การตลาด -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73