ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของลูกค้าหน่วยเพชรนครพิงค์ 50 ของบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด = Factors influencing customers of Petchnakornping 50 unit at The American International Assurance Co.,LTd., in buying endowment assurance / โสภิดา โล่ห์รันยะ / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
1042 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคชาเขียวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing for green tea consumption in Mueang District, Chiang Mai Province / เนติวุฒิ หมื่นพินิจ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ชาเขียว
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1043 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้ของบริษัทจำกัดในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Factors affecting the company limited in submitting income tax forms in Chiang Mai Area Revenue Office 1 / สายสุนีย์ บัวชุม / 2548 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ภาษีเงินได้ -- เชียงใหม่
1044 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ = Factors affecting the selection of the accommodation and the touring destination in Chiang Mai: a case study of the United Arab Emirates tourists จันทร์จิราพร พิบูลย์ / จันทร์จิราพร พิบุลย์ / 2548 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
โรงแรม -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1045 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารหนึ่งในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' choice of using internet banking services of a commercial bank in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / มานิตย์ เดชารัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
1046 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the consumers'choice of using credit card of the Siam Commercial Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / วิทยา จันทร์หลวง / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1047 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัทสามัคคีประกันภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influening the choice of voluntary automobile insurance of Samakkhi Insurance Public Company Limited, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ภัทรากร บรรจงจัด / 2548 /Full Text
Subject
บริษัทสามัคคีประกันภัย
ประกันรถยนต์ -- เชียงใหม่
1048 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อไทรทองของลูกค้า ธนาคารออมสินสาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting customers'Choice using loan for Sai Thong service of the government savings bank in Mae Sariang Branch, Mae Hong Son province / สุรพงศ์ ธรรมชาติ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- แม่ฮ่องสอน
สินเชื่อ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
1049 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the taxpayers' satisfaction in personal income Tax collection in Mueang District, Chiang Mai Province / ไพลิน เป็งอ้าย / 2548 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1050 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the taxpayers' satisfaction in submitting personal income tax through internet System in Mueang District, Chiang Mai Provinec / พนิดา ธีระชิต / 2548 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
1051 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ในสาระเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนไชยปราการ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Factors affecting learning behavior of Grade Lavel 3 students in economics strand, Chaiprakan School, Chiang Mai Educational Service Area 3 / ธราเนาว์ สัตยพานิช / 2548 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
พฤติกรรมการเรียน
1052 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้นำของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษาตำรวจภูธรภาค 5 = Factors influencing the leadership style of police offices : a case study of Police Region 5 / ประกอบ มีมาก / 2548 /Full Text
Subject
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้นำ
1053 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors influencing the rate of return of real estate development securities in The Stock Exchange of Thailand / เกื้อกูล แจ่มศิลป์ / 2548 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
1054 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบริการสื่อสารข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the decision making of higher education institutions in selecting data communication service systems in Chiang Mai Province / จิตรา ศรีสุวรรณ / 2548 /Full Text
Subject
โทรคมนาคม
การสื่อสาร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
1055 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายกว๊านพะเยา = Factors affecting people's participation in Kwan Phayao land scape improvement / ธัญญา จันทร์เกตุ / 2548 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ภูมิทัศน์ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
กว๊านพะเยา (พะเยา)
1056 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the strength of Tambon administrative organizations in San Sai District, Chiang Mai Province / ธีรพล จอมเล็ก / 2548 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สันทราย (เชียงใหม่)
ความมั่นคง -- สันทราย (เชียงใหม่)
1057 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของเทศบาลเมืองลำพูน = Factors affecting the success of Lamphun municipality administration / วิรัตน์ ศานติอาภา / 2548 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
เทศบาล -- ลำพูน
เทศบาล -- การบริหาร
1058 ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานสถานประกอบการเอกชน ทำอาชีพเสริม : กรณีศึกษา = Factors leading private enterprise's workers to seek secondary job: a case study อิศราพันธ์ ซูซูกิ / อิศราพันธ์ ซูซูกิ / 2548 /Full Text
Subject
อาชีพ
สถานประกอบการ -- กรุงเทพฯ
1059 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to decision to further study in academic and vocational strands of Mathayom Suksa 2 students, Mettasuksa School, Chiang Mai Province / สุจิตตพร ตระการกมล / 2548 /Full Text
Subject
โรงเรียนเมตตาศึกษา -- นักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
1060 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Factors related to students preparation for University Entrance / พิมย์ภา ตั๋นคำ / 2548 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความพร้อมทางการเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73